دانلود جزوه نکته ها و سوال های خط به خط فصل هفتم زیست شناسی دهم با جواب

دانلود جزوه نکته ها و سوال های خط به خط فصل هفتم زیست شناسی دهم با جواب

جذب و انتقال مواد در گیاهان


پرسش و پاسخ

فصل۷

جذب و انتقال مواد در گیاهان

هدف تثبیت فرایند یادگیری و آموزش


 • نکته: کربن اساس مادۀ آلی است و یکی از عناصر مورد نیاز گیاهان است.
 • نکته:گیاهان با دو روش کربن خود را تامین می کنند. ۱- با جذب کربن دی اکسید از هوا. CO2 به همراه سایر گاز های هوا از طریق روزنه ها وارد فضای بین یاخته ای و سپس وارد یاخته های گیاهی می شود. ۲- کربن دی اکسید در آب حل شده بصورت بی کربنات از طریق برگ ها و ریشه جذب گیاه می شود.(البته به مقدار کمتر)
 • نکته:گیاهان مواد معدنی را از محیط خود می گیرند و با استفاده از آنها موادآلی می سازند.
 • نکته:گیاهان آب و مواد معدنی مورد نیاز خود را از طریق اندام های خود ،به ویژه ریشه ها جذب می کنند.
 • نکته:گیاهان بوسیلۀ فتوسنتز ابتدا کربوهیدرات ها (مانند گلوکز) را می سازد و سپس با استفاده از آن مواد آلی دیگر مانند پروتئین ها ،چربی ها و نوکلئیک اسید ها و .. را می سازند.

گفتار ۱ تغذیۀ گیاهی

 1. کربن دی اکسید از چه راهی وارد گیاه می شود؟

از راه فضاهای بین یاخته ای به گیاه وارد می شود.

خاک و مواد مغذی مورد نیاز گیاهان

 1. خاک شامل چه ترکیباتی است؟

خاک، ترکیبی از مواد آلی و غیرآلی و ریزاندامگان ها (میکروارگانیسم ها) است.

 1. بخش آلی خاک چه نام دارد و از کدام مواد تشکیل شده است؟

بخش آلی خاک یا گیاخاک (هوموس)، به طور عمده از بقایای جانداران و به ویژه اجزای در حال تجزیهٔ آنها تشکیل شده است.

 1. اهمیت گیاخاک چیست؟

بعضی از اجزای گیاخاک، که منشأ آنها بیشتر گیاهی است، موادی اسیدی تولید می کنند که به علت داشتن بارهای منفی، یون های مثبت را در سطح خود نگه می دارند.این کار گیاخاک مانع از شست وشوی این یون ها می شود. گیاخاک باعث نرمی بافت خاک نیز می شودکه برای نفوذ ریشه مناسب است.

 1. بخش غیر آلی خاک چگونه ایجاد شده است؟

ذرات غیرآلی خاک از تخریب فیزیکی و شیمیایی سنگ ها در فرایندی به نام هوازدگی ایجاد می شوند.

 1. بخش غیر آلی خاک شامل چه ذراتی است؟

این ذرات از اندازهٔ بسیار کوچک رس تا بسیار درشت شن و ماسه را شامل می شوند.

 1. ازهوازدگی فیزیکی یک نمونه بنویسید.؟

تغییرات متناوب یخ زدن و ذوب شدن آب، که باعث خرد شدن سنگ ها می شود، نمونه ای از اثر هوازدگی فیزیکی است.

 1. هوازدگی شیمیایی چگونه ایجاد می شود؟

اسیدهای تولید شده توسط بعضی از جانداران و نیز ریشهٔ گیاهان می توانند هوازدگی شیمیایی ایجادکنند.

 1. علت تفاوت خاک ها با هم دیگر چیست؟

جواب:به علت تفاوت در میزان مواد آلی و غیر آلی و همینطور در میکرو ارگانیسم ها ی خاک .

...

جابه جایی مواد در مسیر کوتاه

 1. الف) جابجایی آب و مواد در مسیر کوتاه به چند صورت است؟

دو نوع ۱- انتقال مواد در سطح یاخته ای و۲- انتقال مواد در عرض ریشه.

ب) جابجایی آب در سطح یاخته طی چه فرایند هایی انجام می گیرد؟

با فرایندهای فعّال (انتقال فعال و...)و غیرفعّال (انتشارساده و ...)و در حد یاخته انجام می شود.

 1. پروتئین تسهیل کننده (آکواپورین) چیست و چه نقشی دارد؟

برای انتقال آب درعرض غشای بعضی یاخته های گیاهی و جانوری و غشای واکوئل بعضی یاخته های گیاهی، کانال های پروتئینی به نام آکواپورین(پروتئین تسهیل کننده) هست که سرعت جریان آب را به درون یاخته و واکوئل افزایش می دهند.

 1. با توجه به شکل ...

 

الف) شکل جابجایی آب از طریق چه کانالی را نشان می دهد.

کانال پروتئین تسهیل کننده

ب) این کانال آب را در جهت شیب غلظت جابجا می کند یا در خلاف جهت شیب غلظت؟

در جهت شیب غلظت

پ) آیا در این جابجایی انرژی مصرف می شود؟

نخیر

ت) این کانال ها چه ساختاری دارند؟

دارای ساختار پروتئینی است و در عرض غشائ یاخته های گیاهی و جانوری و همینطور در غشای واکوئل قرار دارند.

 1. کم آبی در گیاهان برتولید پروتئین های تسهیل کننده غشاء چه تاثیری دارد؟

هنگام کم آبی، ساخت این پروتئین ها تشدید می شود.

 1. انتقال آب و مواد در عرض ریشه با چه روش هایی صورت می گیرد؟

جواب: به سه روش ۱- انتقال از عرض غشا، ۲- انتقال سیمپلاستی و ۳- انتقال آپوپلاستی.

...

 1. چرا حرکت شیرۀ پرورده نسبت به شیرۀ خام کندتر و پیچیده تر است؟

حرکت شیرهٔ پرورده از طریق میان یاخته (سیتوپلاسم) یاخته های زندهٔ آبکشی و از یاخته ای به یاختهٔ دیگر انجام می شود. بنابراین حرکت شیرهٔ پرورده ازشیرهٔ خام کندتر و پیچیده تر است.

 1. در شکل زیر، جاهای خالی را نام گذاری کرده و در شماره ها مورد مناسب بنویسید. را پر کنید.

 

پاسخ:

 

مرحلهٔ ۱- قند و مواد آلی در محل منبع، به روش انتقال فعّال، وارد یاخته های آبکش می شوند. به این عمل، بارگیری آبکشی می گویند.

مرحله۲- با افزایش مقدار مواد آلی و به ویژه ساکارز، پتانسیل آب یاخته های آبکشی کاهش پیدا می کند. در نتیجه، آب از یاخته های مجاور آوندهای چوبی به آوند آبکش وارد می شود.

مرحله۳- در یاخته های آبکشی، فشار افزایش یافته و در نتیجه محتویات شیرهٔ پرورده به صورت جریان تو ه ای به سوی محل دارای فشار کمتر(محل مصرف) به حرکت درمی آید.

مرحلۀ۴- در محل مصرف، مواد آلی شیرهٔ پرورده، با انتقال فعّال، باربرداری (باربرداری آبکشی) و آنجا مصرف یا ذخیره می شوند.

 1. بارگیری آبکشی را تعریف کنید.

قند و مواد آلی در محل منبع، به روش انتقال فعّال، وارد یاخته های آبکش می شوند. به این عمل، بارگیری آبکشی می گویند.

جذب و انتقال مواد در گیاهان

فعالیت صفحه ۱۱۰

هر چه میزان شن بیشتر ، نفوذپذیری بیشتر، زه کشی بیشتر، تهویه بیشتر، مواد غذایی کمتر خواهد بود

هر چه میزان رس بیشتر ، نفوذپذیری کمتر، زه کشی کمتر، تهویه کمتر، مواد غذایی بیشتر خواهد بود

مخلوطی از رس وشن برای خاک مناسب است.

 

فعالیت صفحه ۱۱۳

این آزمایش به روش های مختلف می‌تواند انجام شود به شرط آن که بر اساس روش علمی استوار باشد. یکی از بهترین روش‌ها کاشت گیاه در محلولهای هیدروپونیک و یا محیط کشت است. این محیط‌های کشت دارای همه عوامل و شرایط مورد نیاز برای رشد است به جز یک عامل. بنابر این میتوان هر نوع تغییر رشد و یا تغییرات ظاهری را به آن نسبت داد. روشهای علمی دیگر نیز میتواند مورد پذیرش قرار گیرد..

 

 

 

 

 

فعالیت صفحه ۱۲۱

بخش پ) بله
بخش ت) با توجه به بزرگنمایی میکروسکوپ میدان دید را محاسبه کرده و تعداد روزنه ها را در واحد سطح(معمولا میکرومتر مربع) محاسبه می‌کنیم.

بخش ث) تصویر زیر

 

 

 

 

 

فعالیت صفحه۱۲۲

ب) در روشنایی روزنه های موجود در آب خالص و ۵/۰ درصد کلرید پتاسیم باز و در محلول ۴ درصد آب نمک بسته اند. روزنه های تیمار تاریکی همگی بسته اند. میزان باز شدن روزنه ها تابع عوامل درونی و بیرونی است و اگر همه شرایط به جز یکی ثابت باشد میتوان نتیجه گرفت که آن متغیر عامل رفتار روزنه هاست. در محلولهای روشنایی میزان باز بودن یا بسته بودن وابسته به غلظت مواد محلول است. بنابر این منفذ روزنه ها در محلول نیم درصد با آب خالص تفاوت دارد.

پ) در بسیاری از گیاهان خشکی روزنه های هوایی در روز باز و در تاریکی تا حدود زیادی بسته می‌شوند که علت آن عملکرد پمپ های پتاسیم و کلر در مجاورت نور و نیز تجمع بعضی قندا در سلولهای نگهبان روزنه است.

 


با دنبال کردن دنباله منطقی سوالات برای هر موضوع، از مفاهیم پایه به پیشرفته تر، شما بیشتر از همیشه زیست شناسی رایاد خواهید گرفت. با ما باشید تا چگونگی ایجاد دانش خود را از زیست شناسی بصورت گام به گام، از طریق توالی هوشمند «پرسش و پاسخ» کشف کنید.

می توانید این بسته را در صورت تمایل از قسمت زیر خرید و دانلود کنید. اگر در دانلود فایل به راهنمایی احتیاج داشتید از راهنمای خرید اینترنتی استفاده کنید.

فایل های داخل بسته شامل درس سوال،جواب فعالیت ها و جزوه سوالات کامل فصل ، همراه با پاسخ آن ها است.

درس سوال:رایگان

حجم :۲M

فرمت:zip

۳۹,۰۰۰ ریال – خرید

معلم زیست شناسی

۱ دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *