نمونه سوال های امتحانی فصل ۳ علوم تجربی ۸ از درون اتم چه خبر با جواب

ژن پو سعی می کند شما را خوشحال و به هر آنچه در جستجویش هستید دست یابید.

از درون اتم چه خبر

توجه کنید…

ابتدا فیلم تدریس جلسۀ درس را تماشا کنید، سپس درستان را مطالعه و حفظ کنید.برای آموختن فعالیت ها و فکر کنید ها از تب پاسخ به فعالیت ها، آنها را بررسی کنید. درادامه، از تب پرسش و پاسخ، پرسش های فصل را خوب حفظ و یاد بگیرید.با مرور و دوره کردن درس، سطح فراموشی را کاهش داده و طول زمان بخاطر سپردنتان راافزایش دهید.در انتها در آزمون آنلاین شرکت و آموخته های خود را برای مطالبی که یاد گرفتید، بسنجید. مطمئن باشید اگر با این روش پیش برید مدت زمان ماندگاری مطالب درسی در حافظه بیشتر خواهد بود.

هدف: کسب دانش و فن

پاسخ گفتگو کنیدها،آزمایش کنیدها،فکرکنیدها،فعالیت ها و آطلاعات جمع آوری کنیدها


پاسخ: با توجه به جدول ، نوترون بدون بارالکتریکی است و تعداد بارهای الکتریکی پروتون (مثبت) و الکترون (منفی) برابر است . الکترون جرم ناچیزی دارد. عبارت۱: بار الکتریکی هر اتم از مجموع بارهای الکتریکی مثبت و منفی ذره های سازندهٔ آن به دست می آید. عبارت۲:جرم هر اتم مربوط است به مجموع جرم پروتون و نوترون.


باتوجه به شکل ساختار اتمی هر سه عنصر

پاسخ الف:

 1. اتم هیدروژن:عدد اتمی آن ۱ است. ۱ الکترون و ۱ پروتون دارد یعنی ۱ بار منفی و ۱ بار مثبت دارد و در مجموع بارها همدیگر را خنثی می کنند پس بار الکتریکی ندارد.
 2. اتم کربن: عدد اتمی آن ۶ است، ۶ الکترون و ۶ پروتون دارد. یعنی ۶ بار منفی و ۶ بار مثبت دارد و در مجموع بارها همدیگر را خنثی می کنند پس بار الکتریکی ندارد.
 3. اتم اورانیم: عدد اتمی آن ۹۲ است. ۹۲ الکترون و ۹۲ پروتون دارد یعنی ۹۲ بار منفی و ۹۲ بار مثبت دارد و در مجموع بارها همدیگر را خنثی می کنند پس بار الکتریکی ندارد.

پاسخ ب: هر اتم در حال عادی خنثی است.


پاسخ:

۱۰Ne ، با توجه به اینکه عدد اتمی نئون ۱۰ است. و می دانیم که تعداد الکترون ها و پروتون ها در اتم ها با هم برابر و برابر عدد اتمی است.پس نتیجه می گیریم نئون ۱۰ الکترون و ۱۰ پروتون دارد.


پاسخ: اتم دارای هسته است، پروتون ها و نوترون ها در هسته قرار دارند.الکترون ها در اطراف هسته می چرخند. مسیر حرکت الکترون دایره ای شکل است. در مدار اول ۲ الکترون دیده می شود .


پاسخ الف:

نام عنصر تعدادالکترون(e) تعدادپروتون(p) تعداد نوترون(n) عدد اتمی
هیدروژن(H) ۱ ۱ ۰ ۱
هلیم(He) ۲ ۲ ۲ ۲
لیتیوم(Li) ۳ ۳ ۴ ۳
بریلیوم(Be) ۴ ۴ ۵ ۴
بور(B) ۵ ۵ ۶ ۵

پاسخ ب:

مدار دوم بیش از دو الکترون جای نمیگیرد. یا ظرفیت مدار دوم حداکثر ۲ است.

پاسخ پ:

پاسخ ت:

مدار اول ۲ تا و در مدار دوم حداکثر ۸ تا الکترون جای میگیرد.

پاسخ ث:

ساختار الف


پاسخ الف:

تعداد الکترون ها و پروتون هایشان برابر است.

پاسخ ب:

تعداد نوترون هایشان تفاوت دارد.

پاسخ پ:

هر سه اتم به عنصر کربن تعلق دارند.


پاسخ الف:

نام ایزوتوپ کربن - ۱۲ کربن -۱۳ کربن - ۱۴
مجموع تعداد پروتون ها و نوترون ها ۱۲ ۱۳ ۱۴

پاسخ ب:

کمترین ۱۲ و بیشترین ۱۴ است.


پاسخ:


پاسخ ب:

یون ذره ای است که تعداد الکترون ها و پروتون هایش برابر نیست. یعنی ذره ای که خنثی نیست و بار دارد. پاسخ پ: +Na و -Cl


پاسخ الف:

یون با بار منفی است؛ زیرا تعداد الکترون هایش از پروتون هایش بیشتر است. در اصل این اتم دارای ۸ پروتون و ۱۰ الکترون می باشد. این ذره دارای بار الکتریکی منفی می باشد. این ذره یون اکسیژن دو بار منفی است.

پاسخ ب:


P&P

۳

از درون اتم چه خبر

هدف: یادگیری مستمر کلاسی


۱- در رابطه با ذره های اتم به سوالات زیر پاسخ دهید. الف) ذره های سازنده اتم را نام ببرید؟

الکترون (e)، ( پروتون (p) و نوترون(n)

ب) نوع بار هر یک را نام ببرید؟

الکترون دارای بار الکتریکی منفی پروتون بار مثبت و نوترون بدون بارالکتریکی یعنی خنثی است.

پ) سبکترین ذره کدام است؟

الکترون سبکترین است و جرم های پروتون و نوترون تقریباً باهم برابر است.

۲- تعداد پروتون های اتم کربن و اتم هیدروژن را مقایسه کنید ؟

هر اتم کربن ۶ پروتون و هر اتم هیدروژن ۱ پروتون دارند.

۳- اتم چه ساختاری دارد ؟

الکترون ها در مدارهای مشخصی در اطراف هسته که شامل نوترون و پروتون است می چرخند.

نکته: از روی تعداد پروتون هر اتم نوع آن اتم را مشخص میکنند

۴- با توجه به شکل زیر تعداد ذره های هر یک از اتم ها را مشخص و مقایسه کنید.

الف)اتم هیدروژن(H): هیدروژن دارای یک الکترون و یک پروتون است ولی نوترون ندارد.

ب) اتم کربن(C): کربن دارای ۶ الکترون و ۶ پروتون است ۶ نوترون است

پ) اتم اورانیم(U): اورانیوم دارای ۹۲ الکترون و ۹۲ پروتون است ۱۴۶ نوترون است

درهر سه عنصر تعداد پروتون و الکترون برابری دارند در هر سه عنصر تعداد بار های مثبت و منفی برابر است و اثر یکدیگر را خنثی می کنند مثلا کربن ۶ بار مثبت و ۶ بار منفی دارد که همدیگر را خنث می کنند.

۵- منظور ازنماد های شیمیایی عنصر چیست ؟

برای نمایش هر عنصر به جای نوشتن نام کامل آن از نماد های یک یا دو حرفی که بیشتر از نام لاتین عنصرها گرفته شده اند. استفاده می شود که به این نماد ها نماد شیمیایی می گویند

نکته : در نشانه های شیمیایی دو حرفی، فقط حرف اول، بزرگ نوشته می شود.

۶- عدد اتمی چیست ؟

به تعداد پروتون های هر اتم (یا به تعداد بارهای مثبت اتم) عدداتمی می گویند. برای مثال اتم سدیم ۱۱ پروتون دارد. پس عدد اتمی سدیم ۱۱ است. عدد اتمی را گوشه پایین سمت چپ نماد شیمیایی می نویسند.

نکته: با تغییر تعداد پروتون ها، نوع اتم نیز تغییر می کند. نکته: تغییر تعداد پروتون ها در اتم تقریباً غیر ممکن است.

نکته: در حالت خنتی تعداد پروتون های یک اتم با تعداد الکترون های آن برابر است.

۷- یک اتم دارای ۱۶ پروتون است تعداد الکترون آن را مشخص کنید؟

۱۶ الکترون

۸- تعداد الکترون ها. پروتون ها. نوترون ها و عدد اتمی پنج عنصر نشان داده شده در شکل را مشخص کنید.

 1. هیدروژن(H) دارای یک الکترون و یک پروتون است ولی نوترون ندارد.
 2. هلیوم (He) دارای ۲ الکترون و ۲ پروتون است و ۲ نوترون است .
 3. لیتیوم (Le) دارای ۳ الکترون و ۳ بروتون است و ۳ نوترون است.
 4. بریلیوم (Be) دارای ۴ الکترون و ۴ پروتون است و ۵ نوترون است.
 5. بور (B) دارای ۵ الکترون و ۵ بروتون است و ۶ نوترون است.

۹- عدد جرمی (A) چیست ؟

به مجموع تعداد پروتون ها و نوترون های یک اتم ،عدد جرمی می گویند. عدد چرمی در گوشه بالا و سمت چپ نماد شیمیایی نوشته می شود مثلا اتم کربن در هسته خود ۶ پروتون و ۶ نوترون دارد پس عدد جرمی آن ۱۲ است.

۱۰- عناصر چگونه در جدول تناوبی مرتب شده اند؟

عناصر بر اساس افزایش عدد اتمی در جدول تناوبی مرتب شده اند بنابر این عدد اتمی مکان هر عنصر را در جدول تعیین می کند.

۱۱- در جدول تناوبی، عناصر برحسب افزایش ...................... مرتب شده اند.

عدد اتمی

۱۲- دانشمندان چگونه از درون اتم اطلاعات بدست آوردند؟

با انجام آزمایش های مختلف و با روش های غیر مستقیم و مطالعه مدل های اتمی.

۱۳- چرا مدل بور به مدل منظومه شمسی معروف است؟

زیرا ساختار اتم در این مدل بسیار شبیه منظومه شمسی است و مشابه حرکت سیارات به دور خورشید، الکترون ها در مسیرهای دایره ای به دور هسته در حرکت اند.

۱۴- با توجه به مدل بور، اکسیژن در لایه اول ............... الکترون و در لایه دوم ................... الکترون قرار می گیرد.

۲ – ۶

۱۵- مدل بور را برای دو یون اکسیژن دوبار منفی و اتم هلیم رسم نمایید. (عدد اتمی اکسیژن ۸و عدد اتمی هلیم ۲ می باشد)

۱۶- در اتمی که دارای ۸ الکترون است. چند الکترون در مداراول و چند الکترون در مدار دوم قرار می گیرد؟

۲ الکترون در مدار اول و ۶ الکترون در مداردوم قرار می گیرد.

۱۷- ایزوتوپ چیست ؟

به اتم هایی که تعداد پروتون برابری دارند ولی تعداد نوترون آنها برابر نیست ایزوتوپ گویند .

تعریف به گونه ای دیگر: به اتم های که عدد انمی یکسانی دارند ولی عدد جرمی متفاوتی دارند ایزوتوپ می گویند .

برای مثال عنصر کربن سه ایزوتوپ دارد. کربن۱۲ - کربن۱۳ - کربن ۱۴

۱۸- ایزوتوپ هاچه شباهت هایی با یکدیگر دارند؟

پروتون های یکسانی دارند.

۱۹-ایزوتوپ ها چه تفاوتی با یکدیگر دارند؟

تعداد نوترون های برابری ندارند.

۲۰- کمترین و بیشترین عدد جرمی ایزوتوپ های کربن را مشخص کنید.

کمترین عدد جرمی ایزوتوپ (کربن ۱۲) و بیشترین عدد جرمی ایزوتوپ (کربن ۱۴) است.

نکته: از بین ایزوتوپ های هیدروژن، ایزوتوپ (هیدروژن ۳) ناپایدار است و خاصیت پرتوزایی دارد.

۲۱- اختلاف تعداد نوترون و پروتون در اتم فرض X با عدد جرمی ۴۵ برابر ۵ است. این اتم با چه تعداد از اتم های فرضی زیر ایزوتوپ است؟ (تعداد نوترون ها بیشتر از تعداد پر تون ها است.)

با ۲ اتم یعنی A و B ایزو توپ است.

۲۲- مدل اتمی بور را برای اتم کربن با عدد اتمی ؛ و عدد جرمی ۱۲ رسم کنید؟

۲۳- کاربرد های ایزوتوپ پرتوزا را بنویسید ؟

  1. تولید انرژی
  2. شناسایی و درمان بیماری ها
  3. تشخیص آتش سوزی

۲۴- اتم خنثی چیست ؟ اتمی است که تعداد الکترون آن با تعداد پروتونش برابر است . به عبارتی مجموع بار الکتریکی آن صفر است

۲۵- پون چیست ؟

به اتم هایی که تعداد پروتون و الکترون نابرابر دارند بون می گویند.

تعریف دیگر: به اتم هایی که تعداد بار الکتریکی مثبت و منفی آنها یکسان نباشد یون می گویند.

۲۶- انواع یون را نام ببرید ؟

یون مثبت - یون منفی

۲۷- در چه صورتی اتم به یون تبدیل می شود؟

اگر اتمی الکترون بدست آورد یون با بار مثبت و اگر اتمی الکترونی از دست بدهد یون با بار منفی می شود.

۲۸- نشانه شیمیایی یون سدیم و یون کلرید را بنویسید.

۲۹- نشانه شیمیایی ذره زیر را به همراه عدد اتمی و عدد جرمی آن بنویسید.

نشانه شیمیایی این ذره Ab و عدد اتمی این ذره ۹ است.( تعداد پروتون )

عدد جرمی این ذره ۱۸ است. (مجموع پروتون وتوترون)

۳۰- تعداد الکترون ها پروتون ها و نوترون ها را در یون آهن با ۳ بار مثبت مشخص کنید ( عدد اتمی آهن ۲۶ و عدد جرمی آن ۵۶ می باشد).

بار مثبت یعنی کمبود الکترون دارد پس : الکترون ۲۳ = ۳ - ۲۶

الکترون ۲۳ پروتون ۲۶ نوترون۳۰


برای خرید و دانلود نسخۀ PDF فایل پرسش و پاسخ ، می توانید از قسمت زیر اقدام کنید.

پرسش و پاسخ فصل ۳
۲۶,۰۰۰ ریال – خریددریافت کل فصل های علوم هشتم
۱۵۹,۰۰۰ ریال – خریدت و ت

فصل ۳

از درون اتم چه خبر

هدف: بازیابی آموخته ها


ذره های سازندۀ اتم

۱- همۀ مواد از اتم ساخته شده اند. درست (درست - غلط)

۲- اتم از ذره های ریزتری به نام الکترون،پروتـون و نوترون تشـکیل شـده اسـت.

۳- جـرم پروتون با نوترون تقریبا برابر است.

۴- جرم الکترون درمقایسه با پروتـون و نوترون بسیار زیاد است. غلط (درست یا غلط)

۵- جرم الکترون درمقایسه با پروتـون و نوترون بسیار ناچیز ( ناچیز – زیاد) است.

۶- برخی از ( همۀ – برخی از) ذره های تشکیل دهندۀ اتم علاوه برجرم، بار الکتریکی نیز دارند.

۷- بار الکتریکی،  الکترون منفی و بار اکتریکی پروتون مثبت است.

۸- بار الکتریکی نوترون چیست؟ نوترون بار الکتریکی ندارد و خنثی است.


برای دیدن تمام محتوای تمرین و تکرار ، می توانید اپلیکیشن ژنپودرس ، علوم تجربی ۸ را دانلود و در گوشی خود نصب کنید . و بدون نیاز به اینترنت به تمام محتوای فصل های علوم هشتم دسترسی داشته باشید.

دانلود با لینک مستقیم فقط برای گوشی های اندروئیدی

معلم زیست شناسی

۱ دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *