نمونه سوال های امتحانی فصل ۴ علوم تجربی ۸ تنظیم عصبی خبر با جواب

نمونه سوال های امتحانی فصل ۴ علوم تجربی ۸ تنظیم عصبی خبر با جواب

ژن پو سعی می کند شما را خوشحال و به هر آنچه در جستجویش هستید دست یابید.

تنظیم عصبی

توجه کنید…

ابتدا فیلم تدریس جلسۀ درس را تماشا کنید، سپس درستان را مطالعه و حفظ کنید.برای آموختن فعالیت ها و فکر کنید ها از تب پاسخ به فعالیت ها، آنها را بررسی کنید. درادامه، از تب پرسش و پاسخ، پرسش های فصل را خوب حفظ و یاد بگیرید.با مرور و دوره کردن درس، سطح فراموشی را کاهش داده و طول زمان بخاطر سپردنتان راافزایش دهید.در انتها در آزمون آنلاین شرکت و آموخته های خود را برای مطالبی که یاد گرفتید، بسنجید. مطمئن باشید اگر با این روش پیش برید مدت زمان ماندگاری مطالب درسی در حافظه بیشتر خواهد بود.

هدف: کسب دانش و فن

پاسخ گفتگو کنیدها،آزمایش کنیدها،فکرکنیدها،فعالیت ها و آطلاعات جمع آوری کنیدها


توجه: ۱- طوری روی صندلی یا میز بنشیند که پاهایتان آویزان باشد. ۲- به محل ضربه زدن نگاه نکند و در موقع ضربه زدن حواستان به ضربه نباشد. پاسخ انعکاسی ضربه زیر زانو: معمولاً پا رو به بالا حرکت می کند.


پاسخ گزارش کار: نقش هر یک از انعکاس ها بدن به شرح زیر است.

 1. انعکاس های پوست، مانند عقب کشیدن دست و پا و... از آسیب به پوست و اندام های دیگر جلوگیری می کنند.
 2. انعکاس عطسه و سرفه برای بیرون راندن میکروب ها از دستگاه تنفسی است.
 3. انعکاس های چشم ، مانند پلک زدن و اشک، جلوگیری از آسیب به چشم است.
 4. استفراغ، جلوگیری از مسمومیت و آسیب به دستگاه گوارش است.
 5. انعکاس های غیر حفاظتی مانند انعکاس تطابق چشم ، دور بودن یا نزدیک بودن جسم به چشم باعث تغییر تحدب عدسی چشم می شود که برای بهتر دیدن اجسام انجام می شود.
 6. انعکاس های گوارشی ، مانند حرکات دودی مری که با هدف تحویل غذا به معده انجام می شوند.


پاسخ گزارش: یاخته های پشتیبان یا نورگلیا این یاخته ها که به عنوان یاخته های کمکی اند تعدادشان از نورون ها بیشتر ولی اندازۀ آنها کوچکتر است و سه وظیفه اصلی و عمده دارند. ۱ــ بیگانه خواری ۲ــ کمک به تغذیۀ نورون ها ۳ــ ساخت پوشش برای نورون ها، مثل میلین برای نورون های میلین دار

P&P

۴

تنظیم عصبی

هدف: یادگیری مستمر کلاسی


۱- تنظیم دستگاه های بدن به چند صورت انجام می شود ؟

به دو صورت

 1. عصبی
 2. شیمیایی (هورمونی)

۲- دستگاه عصبیبه چن بخش تقسیم می شود؟

به دو بخش

 1. دستگاه عصبی مرکزی
 2. دستگاه عصبی محیطی

۳- دستگاه عصبی مرکزی شامل چه قسمت هایی است ؟

شامل مغز و نخاع است. مغز درون جمجمه و نخاع درون ستون مهره ها قرار دارد.

۴- نقش دستگاه عصبی مرکزی چیست ؟

  1. کنترل (واپایش) اعمال ارادی و غیر ارادی
  2. اطلاعات دریافت شده از محیط بیرون و درون بدن را تفسیر می کند و به آنها پاسخ می دهد.

۵- دستگاه عصبی محیطی شامل چه قسمت هایی است ؟

شامل اعصابی است که تمامی قسمت های بدن را به بخش مرکزی ( مغز و نخاع ) مرتبط می کند.

۶- نقشی دستگاه عصبی محیطی چیست ؟

بین دستگاه عصبی مرکزی و بخش های مختلف بدن ارتباط برقرار می کند.

۷- فعالیت ارادی چیست ؟

اعمالی مانند : فکر کردن ، راه رفتن ، مطالعه کردن ، تصمیم گرفتن و ... چون با اراده و خواست ما انجام می شوند به آنها فعالیت ارادی می گوییم

۸- فعالیت های غیر ارادی به چند دسته تقسیم می شوند ؟

دو دسته

 1. انعکاسی
 2. غیر انعکاسی

۹- انعکاس چیست؟ مثال بزنید ؟

در بدن ما گاهی اوقات کارهایی صورت می گیرد که به صورت غیر ارادی، بسیار سریع، بدون تفکر و اغلب جهت حفاظت از بخش های بدن به کار می رود به چنین اعمالی انعکاس گفته می شود.

مانند ۱- عقب کشیدن دست از جسم داغ ۲- ترشح بزاق با مشاهده غذا ۳- پلک زدن چشم ۴- ریزش اشک در مقابل گرد و غبار وارد شده به آن ۵ - عطسه زدن ۶- سرفه کردن ۷ - خمیازه ۸ - تغییر قطر مردمک چشم در برابر نور

۱۰- سه ویژگی اعمال انعکاسی را بنویسید ؟

 1. بسیار سریع
 2. بدون تفکر
 3. حفاظت از بدن

۱۱- فعالیت های غیر ارادی بازتابی ( یا انعکاسی ) چیست؟

اعمالی مانند : پلک زدن ، عطسه، سرفه و ریزش اشک که به صورت غیر ارادی و بدون تفکر انجام می شوند ، فعالیت های غیر ارادی یا غیر ارادی انعکاسی نامیده می شوند .

۱۲- چند مثال از فعالیت های غیر ارادی غیر انعکاسی بنویسید؟

 1. ضربان قلب
 2. تنفس
 3. فشار خون

۱۳- قسمت های سازنده مغز را نام ببرید ؟

 1. مخ (بیش تر حجم مغز ما را دونیم کره مخ تشکیل می دهند)
 2. مخچه
 3. ساقه مغز

۱۴- وظائف مخ چیست ؟

 1. مخ حرکات ارادی بدن را کنترل میکند
 2. از اندام های حسی ( مانند چشم و گوش ، پوست . پینی و زیان) اطلاعات را دریافت و دستور های لازم را برای آنها ارسال می کند.
 3. نیم کره های مخ به ما توانایی فکر کردن ، صحبت ، و حل مسئله را می دهند.

۱۵- هر یک از نیم کره های مخ به چه صورت فعالیت های بدن را کنترل می کنند؟

نیمکره چپ فعالیت های نیمه راست بدن و نیمکره راست فعالیت های نیمه چب بدن را کنترل می کنند.

نکته: نیم کره های مخ با هم مرتبط اند و فعالیت های مشترک هم دارند؛به عنوان مثال وقتی به جسمی نگاه می کنیم، هر دو چشم و هر دو نیمکره با همکاری دارند.

۱۶- چه بخشی از مخ مرکز کنترل فعالیت های ارادی بدن است؟

قشرمخ(بخش خاکستری رنگ و بیرونی نیمکره های مخ) مرکز بسیاری از اعمال ارادی بدن است.

۱۷- نقش مخچه چیست ؟

باعث حفظ تعادل بدن می شود. مخچه با بررسی اطلاعات دریافتی از چشم، گوش،پوست ، مفاصل و ... ، پیام حرکتی را برای ماهیچه ها می فرستد که با انقباض آنها تعادل بدن در هر حالتی حفظ می شود. بندبازان و افرادی که ژیمناستیک کار می کنند با تمرین بیشتر، مخچه خود را تقویت کرده اند.

۱۸- ساقه مغز در کجا قرار دارد و نقش آن چیست؟

بخش ساقه مانندی در زیر مخ است که مخ و مخچه را به نخاع وصل می کند.

۱۹- بصل النخاع چیست؟

پیاز مغزتیره یا بصل النخاع بخشی از ساقه مغز است. که در بالای نخاع قرار دارد و پایین ترین بخش مغز است.

۲۰- نقش بصل النخاع را بیان کنید ؟

فعالیت های غیر ارادی مثل تنفس ، ضربان قلب و فشار خون را کنترل می کند.

۲۱- به چه بخشی از بصل النخاع ، گره حیات می گویند؟

در بصل النخاع بخشی است که مرکز کنترل تنفس و ضربان قلب و فشار خون است با توجه به اهمّیت آن به این مرکز در بصل النخاع گره حیات گفته می شود

۲۲- نخاع چیست ؟

نخاع شبیه طناب سفید رنگی درون ستون مهره ها قرار گرفته و از بصل النخاع تا کمر امتداد دارد.

۲۳- وظایف نخاع چیست ؟

  1. نخاع رابط بین مغز و بخش محیطی دستگاه عصبی است.
  2. اطلاعات را به مغز و فرمان های مغز را به اندام های بدن می رساند.
  3. مرکز برخی از انعکاسی های بدن است .

۲۴- یاخته های بافت عصبی را نام ببرید؟

  1. نورون
  2. یاخته پشتیبان(نوروگلیا)

۲۵- یاخته اصلی تشکیل دهندۀ مراکز عصبی چه نام دارد؟

نورون یا یاختۀ عصبی

۲۶- نقش یاخته های پشتیبان چیست؟

فعالیت عصبی ندارد و به نورون (یاخته عصبی) کمک می کنند.

۲۷- نقش نورون چیست؟

تولید جریان یا پیام عصبی(جریان الکتریکی)

۲۸- سه قسمت یک نورون را نام ببرید ؟

  1. دندریت (دارینه)
  2. جسم یاخته ای
  3. آکسون (آسه)

۲۹- هسته و بیشتر اندامک های سلولی در چه بخشی از نورون قرار دارند؟

در جسم یاخته ای

۳۰- دارینه و آسه چیست ؟

دارینه ( دندریت ) و آسه ( آکسون ) رشته های عصبی اند که به جسم یاخته ای متصل اند و پیام عصبی در آنها جریان دارد.

۳۱- تار عصبی چیست؟

به دندریت ها یا آکسون های بلند تار عصبی گفته می شود.

۳۲- عصب چیست؟

مجموعه ای از تارهای عصبی در کنار هم که توسط غلافی احاطه شده اند عصب را تشکیل می دهند.

۳۳- پیام عصبی چیست؟

تحریک نورون ، باعث ایجاد جریان عصبی و هدایت آن تا انتهای نورون را پیام عصبی می گویند.

۳۴- با توجه به شکل جهت پیام عصبی چگونه است ؟

پیام عصبی فقط در یک جهت یعنی از دندریت به جسم سلولی و از آن جا به انتهای آکسون هدایت می شود.

۳۵- یاخته های عصبی از چه طریقی با با یاخته های دیگر ارتباط دارند؟

یاخته های عصبی از طریق انتهای آسه با یاخته های عصبی و یاخته های دیگر مثل یاخته های ماهیچه ای در ارتباط اند.

۳۶- عصب حسی چیست و چه نقشی دارد؟

عصب حسی به عصبی می گویند که پیام را به مراکز عصبی می برد.

۳۷- عصب حرکتی چیست و چه نقشی دارد؟

عصب حرکتی عصبی است که پیام را از مراکز عصبی دریافت می کند و به اندام هایی مانند دست و پا می برد.


برای خرید و دانلود نسخۀ PDF فایل پرسش و پاسخ ، می توانید از قسمت زیر اقدام کنید.

پرسش و پاسخ فصل ۴
۲۴,۰۰۰ ریال – خریددریافت کل فصل های علوم هشتم
۱۵۹,۰۰۰ ریال – خریدت و ت

فصل ۴

تنظیم عصبی

هدف: باز یابی آموخته ها


 1. تنظیم دستگاه های بدن به دو صورت عصبی و هورمونی صورت می گیرد.
 2. دستگاه عصبی از اندام ها و بافت ها ساخته شده است.

دستگاه عصبی

 1. دستگاه عصبی به طور کلی شامل دو بخش مرکزی و محیطی است.
 2. بخش مرکزی دستگاه عصبی ، شـامل مغز و نخاع اسـت.
 3. بخش مرکزی دستگاه عصبی ، فعالیت های ارادی و غیر ارادی بدن را کنترل می کند.
 4. بخـش محیطـی، شـامل چیست؟ بخـش محیطـی، شـامل اعصابـی اسـت کـه تمامـی قسمت های بدن را به بخش مرکزی دستگاه عصبی یعنی مغـز و نخـاع مرتبـط می کنـد.
 5. دستگاه عصبی محیطی پیام های حسی را از دستگاه های مختلف و محیط به بخش مرکزی میرسـانند
 6. دستگاه عصبی محیطی پیام هـای حرکتـی را از بخـش مرکزی به دسـتگاه های دیگـر بدن به ویـژه اندام هـای حرکتی منتقل می کنند.
 7. کارهایی که بـا اراده وخواسـت مـا انجام می شـود بـه آن فعالیت ارادی (ارادی - غیر ارادی) می گویند.
 8. واکنش یا فعالیت هـایی که بدون اراده صورت میگیرد و به آنها فعالیت غیر ارادی (ارادی - غیر ارادی)می گویند.
 9. فعالیت غیر ارادی همان فعالیت های باز تابی یا انعکاسی است.
 10. پاسخ های انعکاسی بسیار سریع اند.
 11. پاسخ های انعکاسی بدون اراده و تفکر انجام می شوند.
 12. پاسخ های انعکاسی اغلب (همیشه - اغلب) برای حفظ سلامت بدن انجام می شوند.
 13. سه نمونه از پاسخ های انعکاسی نام ببرید؟ پلک زدن، عطسه، سرفه و ریزش اشک
 14. وقتی ورزش می کنید با دخالت کدام دستگاه ، ضربان قلب و تنفس زیاد می شود؟ دستگاه عصبی و هورمونی
 15. تنظیم ضربان قلب و تنفس بصورت غیر ارادی (ارادی - غیر ارادی) صورت می گیرد.
 16. تنظیم ضربان قلب و تنفس همیشه انجام و متناسب با نیاز بدن تنظیم می شوند. درست (درست یا غلط)
 17. بخـش محیطـی، شـامل اعصابـی اسـت کـه تمامـی قسمت های بدن را به بخش مرکزی دستگاه عصبی یعنی مغـز و نخـاع مرتبـط می کنـد.
 18. دستگاه عصبی مرکزی پیام را از بیرون و درون بدن دریافت می کند؟

فعالیت های ارادی و غیر ارادی

 1. برای هر یک از فعالیت های دستگاه عصبی زیر مثال بزنید؟

الف) فعالیت ارادی: برداشتن مداد از زمین و ….

ب) فعالیت غیرارادی: عقب کشیدن دست در برخورد با جسم داغ و…

ج) فعالیت غیر ارادی غیر انعکاسی: ضربان قلب ، تنفس ، بلع و ….

 1. نقش هریک از فعالیت های غیرارادی زیر چیست؟

 

برای دیدن تمام محتوای تمرین و تکرار ، می توانید اپلیکیشن ژنپودرس ، علوم تجربی ۸ را دانلود و در گوشی خود نصب کنید . و بدون نیاز به اینترنت به تمام محتوای فصل های علوم هشتم دسترسی داشته باشید.

دانلود با لینک مستقیم فقط برای گوشی های اندروئیدی

معلم زیست شناسی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *