نمونه سوال های امتحانی فصل ۶ زیست شناسی یازدهم تجربی تقسیم یاخته گفتار۳ میوز و تولید مثل جنسی

نمونه سوال های امتحانی فصل ۶ زیست شناسی یازدهم تجربی تقسیم یاخته گفتار۳ میوز و تولید مثل جنسی


توجه …

ابتدا فیلم تدریس جلسۀ درس را تماشا کنید، سپس سوالات و نکته های مهم آن را در درس سوال ، بررسی و با کتابتان مطابقت داده و خوب حفظ و یاد بگیرید. برای یادگیری بیشتر از تب پرسش و پاسخ(P&P) به اکثر سوالات مستمر درس مسلط شوید و درادامه، از تب سنجش به پرسش های امتحانی جلسۀ مربوطه پاسخ دهید و در انتها در آزمون شرکت و آموخته های خود را برای مطالبی که یاد گرفتید، بسنجید. مطمئن باشید اگر با این روش پیش برید درصد یادگیریتان افزایش خواهد یافت.

برای اینکه سوالات و نکات علامت گذاری شده در نسخه PDF درس سوال را خوب متوجه شوید باید به صورتی که در تصویر نمایش داده می شود استفاده شود.در صورت استفاده ازموبایل یا تبلت ، pdf درس سوال را دانلود و با PDF خوان Adobe Reader مطالعه کنید. میتوانید از اینجا Adobe Reader را دانلود و روی گوشی خود نصب کنید.

طرز استفاده ار درس سوال

میوز ...


هر جاندار پرسلولی نتیجۀ میلیون ها تقسیم میتوزی است که به دنبال نخستین تقسیم سلولی تخم صورت گرفته اند. به عنوان مثال، سلول لقاح یافته تخم انسان را در نظر بگیرید. در این سلول ۴۶ عدد کروموزوم وجود دارد، که ۲۳ عدد آن توسط اسپرم و ۲۳ عدد دیگر توسط تخمک آورده شده اند. پس نیمی از کروموزوم های بدن شما حاصل مضاعف شدن کروموزوم های مادری و نیمی دیگر،مربوط به کروموزوم های پدری هستند. به همین سبب هم هست که تعداد کروموزوم ها را ۲۳ جفت می نویسند.

اما خود گامت ها نمی توانند ۲۳ جفت کروموزوم دارا باشند وگرنه تعداد کروموزوم ها در سلول تخم، هر بار دو برابر خواهد شد و چنین چیزی عملی نیست. فرایند تقسیم سلولی که طی آن هر سلول فقط نصف تعداد کروموزوم ها ی سلول والد خود را دریافت می کند، میوز(کاستمان) نام دارد. درجانوران، این تقسیم در تولید گامت ها صورت می گیرد و به همین دلیل گامتوژنز(گامت زایی) نامیده می شود. تقسیم میوز شباهت های بسیاری به تقسیم میتوز دارد زیرا طی آن تقسیم سلولی صورت میگیرد. مراحل تقسیم نیز شامل همان مراحل میتوز است ، اما در عین حال تفاوت هایی نیز میان این دو تقسیم وجود دارد. به عنوان نمونه، در فرایند میوز،دو تقسیم متوالی انجام می شود و در نتیجه چهار سلول ایجاد می شود. و همینطور رفتار کروموزوم ها نیز در حین انجام این دو تقسیم مشابه نیست و تعداد آنها (کروموزوم های سلول های حاصل) نصف می شود.

طبق راهنمایی های توجه بالا عمل کنید، ابتدا به فیلم تدریس توجه کنید.یادگیری را برای خودتان آسان کنید.

این تدریس ها از سایت آلاء تی وی انتخاب شده اند.

در اینجا به به بررسی درس سوال که نسخه pdf متن درس همراه با نکات و سوالات است بپردازید.

پرسش های امتحانی ...


صحیح یا غلط بودن جملات زیر را مشخص کنیدو درست ان را زیرش بنویسید.

۱) یاخته های مؤثر در تولیدمثل غیر جنسی با نوعی تقسیم به نام میوز ایجاد می شوند.

۲) مصرف دخانیات از جمله عوامل محیطی است که در روند جداشدن کروموزوم ها فقط در مردان اختلال ایجاد می کند.

۳)  در مرحله تلوفاز ۱ با رسیدن کروموزوم ها به دو سوی یاخته، وقایع عکس مرحله پروفاز ۱ انجام می شود.

۴) در یاخته هایی که افزایش یا کاهش یک یا چند کروموزوم دیده می شود، فرایند با هم ماندن کروموزوم ها روی داده است.

۵) اشتباه در تقسیم میتوز که در ایجاد نسل بعد دخالت دارد از اهمیت بیشتری برخوردار است.

۶) نحوۀ کوتاه شدن رشته های دوک تقسیم در مرحله آنافاز میوزی که کاهش کروموزومی در آن روی می دهد، شبیه فرایند میتوز است.

۷) همواره در پایان میوز ۱، تقسیم سیتوپلاسم صورت می گیرد و نتیجه آن ایجاد دو یاخته است.

۸) یاخته های حاصل از میوز ۲ برخلاف یاخته های حاصل از میوز ۱ به هم شبیه هستند.

۹) با تخریب رشته های دوک تقسیم به صورت مصنوعی می توان یاخته پلی پلوئیدی ایجاد کرد.

۱۰) افزایش سن مادر با احتمال تولد نوزاد مبتلا به نشانگان داون رابطه مستقیم دارد.

جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.

 1. یاخته های موثر در تولید مثل جنسی با نوعی تقسیم ................ به نام ............... ایجاد می شوند.
 2. ساختار چهار کروماتیدی در مرحلۀ .......................میوز شکل می گیرد و ................ نام دارد.
 3. فرایند میوز۲ بسیار شبیه ................است و در پایان از هر یاخته دو یاخته شبیه به هم ایجاد می شودکه کروموزوم های ان ..... است.
 4. اگردر مرحلۀ .................. همۀ کروموزوم ها بدون این که از هم جدا شوند به یک یاخته بروند ویاختۀ دیگر فاقد کروموزوم شود، ................ اتفاق افتاده است.
 5. نمونه معروف با هم ماندن کروموزوم ها بیماری ................. که فرد در یاخته های پیکری خود  ............ کروموزوم دارد.
 6. با افزایش .................................... مادر، احتمال .در تشکیل یاخته های جنسی وی بیشتر می شود.
 7. پلی پلوئیدی شدن را می توان بصورت ................... وبا تخریب ......................... ایجاد کرد.
 8. پیش از تقسیم میوز .................... و....................... روی می دهد و پس از آن نیز................... انجام میشود.
 9. در پایان تقسیم میوز۱ یک یاختۀ پیکری زیتون ....................... یاخته به وجود می آید که هر کدام .......... کروموزوم دارند.
 • در جدول زیر هریک از واژه های ستون الف با یکی از عبارت های ستون (ب) ارتباط دارد. شمارۀ واژۀ درست را مقابل عبارت  مرتبط بنویسید.
(الف) واژه (ب) عبارت شماره
۱)      تتراد

۲)      آنافاز ۱

۳)      تلوفاز ۱

۴)      متافاز ۱

۵)      پروفاز ۱

۶)      سیتوکینز

۷)      نشانگان

۸)      همانندسازی

۹)      نشانگان داون

۱۰)  پلی پلوئیدی شدن

پیش از تقسیم میوز روی می دهد.
به آمیزه ای از نشانه های یک بیماری یا یک حالت می گویند.
کروموزوم ها به دو سوی یاخته می رسند و وقایع عکس مرحله پروفاز ۱ اتفاق می افتد.
ساختاری چهار کروماتیدی است.
یکی از گامت های ایجاد کننده فرد به جای یک کروموزوم دارای دو کروموزوم شماره ۲۱ بوده است.
تترادها در استوای یاخته روی رشته های دوک قرار می گیرند
کروموزوم ها بدون جدا شدن به یک باخته می روند و باخته دیگر بدون کروموزوم باقی می ماند.
کروموزوم های همتا از هم جدا می شوند و به سوی قطبین باخته حرکت می کنند.

با انتخاب یکی از عبارات داخل پرانتز ، جمله درست را به دست آورید.

 1. بین افزایش سن مادر و احتمال تولد فرزند مبتلا به نشانگان داون، رابطه ( مستقیم - معکوس) وجود دارد.
 2. اگردر مرحله آنافاز (همۀ - بعضى) کروموزوم ها بدون این که از هم جدا شوند به یک باخته بروند، پلی پلوئیدی شدن روی می دهد.
 3. درحالت با هم ماندن کروموزوم ها (همۀ - یک یا چندتا از) کروموزوم ها از هم جدا نمی شوند.
 4. یکی از گامت های ایجاد کننده فرد مبتلا به نشانگان داون دارای (دو - سه) کروموزوم شماره ۲۱ بوده است.
 5. در فرد مبتلا به نشانگان داون (برخی - همه) یاخته های پیکری ( ۴۵ - ۴۷ ) کروموزوم دارند.
 6. در مرحله (میوز۱ – میوز۲)کاهش عدد کروموزومی روی می دهد.
 7. تقسیم (میوز - میتوز) برای این انجام می شود که تعداد کروموزوم ها در طی نسل های متوالی دو برابر نشود.
 8. در مرحله (پروفاز ۱ - متافاز ۱) کروموزوم های همتا از طول در کنار هم قرار می گیرند و فشرده می شوند.
 9. میوز تقسیمی دو مرحله ای است که پس از آن (تقسیم سیتوپلاسم -  اینترفاز) روی می دهد.

پرسش های تصویری

(۱) با توجه به شکل، به پرسش های زیر پاسخ دهید:

الف) شکل مربوط به چیست؟

ب) تشکیل این ساختار در کدام مرحله از تقسیم میوز صورت می گیرد؟

پ) در این ساختار چند سانترومر و چند مولکول DNA وجود دارد؟

(۲) شکل مربوط به مراحل مختلف تقسیم میوز است:

الف) نام مراحل شماره گذاری شده را بنویسید.

 1. .....................
 2. .....................
 3. .....................
 4. .....................
 5. .....................
 6. .....................
 7. .....................

ب) در مرحله شماره (۴) هر یاخته چند کروموزوم و چند کروماتید دارد؟

پ) با توجه به این شکل هر یک از یاخته ها در پایان میوز ۱ و میوز ۲ چند کروموزوم دارند؟

(۳) در جدول زیر، چهار فرایند مختلف که طی میوز رخ می دهد با هم مقایسه شده اند. جاهای خالی را با عبارات مناسب پر کنید.

نام فرایند مرحله روی دادن فرایند شرح فرایند نتیجه فرایند
تشکیل تتراد ................ کروموزوم های همتا از طول در کنار

هم قرار می گیرند.

ساختارهای چهار کروماتیدی به نام تتراد به وجود می آید.
پلی پلوئیدی شدن ..................... همه کروموزوم ها بدون این که جدا

شوند به یک یاخته می روند.

........... و............
......................... آنافاز (میتوز و میوز) ......................... در یاخته های حاصل کمبود یا افزایش یک یا چند کروموزوم دیده می شود.

(۴) جدول زیر را که مربوط به دو فرایند میتوز و میوز است، کامل کنید

موارد مقایسه هدف از انجام آن زمان انجام محل انجام تعداد

مرحله

تشکیل تتراد تعداد یاخته های

حاصل

عدد کروموزومی

یاخته های حاصل  در مقایسه با یاخته اولیه

یاخته های حاصل در مقایسه با

یکدیگر

میتوز رشد و ترمیم بافت های آسیب دیده .............. .............. .............. .............. .............. .............. ..............
میوز .............. از دوران بلوغ .............. .............. دارد .............. عدد کروموزومی و تعداد کروموزوم های آن نصف می شود ..............

به پرسش های زیر پاسخ دهید.

۱- اگر تقسیم میوز روی ندهد چه اتفاقی می افتد؟

۲- تفاوت آنافاز میوز ۱ و میوز ۲ را بنویسید.

۳- درباره مرحله پروفاز ۱ در تقسیم میوز به پرسش های زیر پاسخ دهید:

الف) در این مرحله چه اتفاقاتی رخ میدهد؟

ب) این مرحله تقریبا شبیه کدام مراحل تقسیم میتوز است؟

۴- حاصل تقسیم میوز یک یاخته ۲n چیست؟

۵- تفاوت اساسی تقسیم میتوز و میوز۱ را بنویسید. (دو مورد)

۶-  با هم ماندن کروموزوم های یک یاخته پیکری انسان در تقسیم میوز در دو جفت کروموزوم رخ دهد یاخته های حاصل حداکثر و حداقل چند کروموزوم خواهند داشت؟

۷- چرا برخی از افراد به نشانگان داون مبتلا می شوند؟

۸- چهار مورد ازعوامل محیطی را که می توانند موجب اختلال در تقسیم میوز شوند، نام ببرید.

پرسش های چهار گزینه ای زیر را بررسی کرده و پاسخ درست را انتخاب کنید.

۱- کدام گزینه نادرست است؟

۱) در مرحله میوز ۱ کاهش عدد کروموزومی روی می دهد،

۲) همانندسازی و اینترفاز قبل از تشکیل تتراد انجام می شوند.

۳) تقسیم میتوز از دو برابر شدن کروموزوم ها در طی نسل های متوالی جلوگیری می کند.

۴) در تولیدمثل جنسی، دو گامت با هم ترکیب و هسته های آنها ادغام می شوند.

۲-  در انسان، حاصل تقسیم میوز ۱................. است.

۱) دو یاخته هاپلوئید با کروموزوم دو کروماتیدی

۲) دو یاخته دیپلوئید با کروموزوم های دو کروماتیدی

۳) دو یاخته هاپلوئید با کروموزوم های تک کروماتیدی

۴) دو یاخته دیپلوئید با کروموزوم های تک کروماتیدی

۳- ............................. همانند .............................. در مرحله آنافاز روی می دهد.

۱) جداشدن کروموزوم های همتا - پلی پلوئیدی شدن

۲) دورشدن سانتریول ها از هم - با هم ماندن کروموزوم ها

۳) پلی پلوئیدی شدن - تشکیل تتراد

۴) با هم ماندن کروموزوم ها - تشکیل تتراد

۴- کدام عبارت نادرست است؟

۱) افراد مبتلا به نشانگان داون در هر یاخته خود ۴۷ کروموزوم دارند.

۲) با هم ماندن کروموزوم ها می تواند در میوز یا میتوز رخ دهد.

۳) خطای میوزی با میزان سن مادر رابطه مستقیم دارد.

۴) مصرف دخانیات می تواند در روند جداشدن کروموزوم ها در هر دو جنس اختلال ایجاد کند.

۵-  کدام گزینه درست است؟

۱) گرچه تقسیم یاخته ای با دقت زیادی انجام می شود، اما امکان بروز اشتباهاتی در روند انجام آن وجود دارد.

۲) افزایش سن پدر احتمال مبتلاشدن فرزندان را به نشانگان داون افزایش می دهد.

۳) مصرف دخانیات از عوامل محیطی افزاینده احتمال بروز اشتباهات میوزی در مردان نیست.

۴) وقایعی که در میوز ۲ اتفاق می افتد، کاملا شبیه میتوز است.

۶- میوز ۲ بسیار شبیه .............. است و در پایان از هر یاخته .................. یاخته شبیه هم ایجاد می شود که کروموزوم های آن ...................... است

۱) میتوز - ۴ – دوکروماتیدی

۲) میتوز - ۲ - دو کروماتیدی

۳) میتوز - ۲ - تک کروماتیدی

۴) میوز ا- ۴ - تک کروماتیدی

۷-  بیماری نشانگان داون نمونه ای از ...................... در مرحله ............................... است که می تواند احتمال وقوع این اشتباه میوزی را افزایش دهد.

۱) با هم ماندن کروموزومها - متافاز - افزایش سن مادر

۲) با هم ماندن کروموزوم ها - آنافاز - مصرف دخانیات

۳) با هم ماندن کروموزوم ها - متافاز - مصرف نوشیدنی های الکلی

۴) پلی پلوئیدی شدن - آنافاز - مجاورت با پرتوها و الودگی ها

۸-  کدام گزینه جمله مقابل را به درستی تکمیل می کند؟ «تتراد .............................. . »

۱) ساختاری چهار کروموزومی است که در مرحله پروفاز ۱ میوز تشکیل می شود.

۲) در مرحله ای از میوز تشکیل می شود که شبیه مرحله پرومتافاز و متافاز میتوز است.

۳) پس از جداشدن کروموزوم های همتا و فشرده شدن کروموزوم ها در راستای طولی تشکیل میشود.

۴) ساختاری است که در مرحله پروفاز ۱ از ناحیه سانترومرهایش به رشته های دوک متصل می شود.

۹- در چند مورد از موارد زیر، رویداد نام برده شده با مرحله آن همخوانی ندارد؟

الف) جداسازی کروموزوم های همتا - آنافاز

ب) رسیدن کروموزوم ها به دو سوی یاخته - تلوفاز

پ) قرار گیری تترادها روی رشته های دوک تقسیم – آنافاز

ت) قرار گرفتن تترادها در استوای یاخته - پروفاز

ث) قرار گرفتن کروموزوم های همتا از طول در کنار هم و فشرده شدن آنها - متافاز

۱)۱                 ۲)۲                           ۳)۳                               ۴)۴

۱۰- در تقسیم میوز، مجموع تعداد کروموزوم ها و کروماتیدها به ترتیب هر یک چند مرتبه کاهش می یابد؟

۱) ۱و۱

۲) ۱ و ۲

۳) ۲ و ۱

۴) ۲ و ۲

۱ در مرحله متافاز۱ ................................. متافاز۲ .....................

۱) برخلاف - کروموزوم ها حداکثر فشردگی را دارند.

۲) همانند - همه رشته های دوک به سانترومر کروموزوم ها متصل هستند.

۳) برخلاف - کروموزوم ها به صورت دوکروماتیدی هستند.

۴) همانند – کروموزوم ها در سطح استوای یاخته ردیف شده اند.

۱۲- در میوز ......... دهد و میتوز ............. .

۱)همانند - عدد کروموزومی و تعداد کروموزوم در یاخته های حاصل با والد یکسان است.

۲) برخلاف - پیش از تقسیم هسته اینترفاز رخ نم یدهد.

۳) همانند - پس از تقسیم هسته تقسیم میان باخته انجام می شود.

۴) برخلاف - در همه یاخته های جنسی بدن (گامتها) رخ می دهد

۱۳- کدام یک از وقایع زیر در میوزا دیرتر از سایرین رخ می دهد؟

۱) تشکیل رشته های دوک

۲) تشکیل پوشش هسته

۳) افزایش فشردگی کروموزوم ها

۴) کوتاه شدن رشته های دوک


معلم زیست شناسی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *