در خانه بمانیم

نمرات آزمونهای زیست دهم

لیست نمره های آزمون های آنلاین دهم

درس زیست شناسی (۱)

 

نمره از ۲۰

ردیف

نام خانوادگی  و نام

سه شنبه ۳۰/۲/۹۹

   
۱ آزاد      رضا ۱۲    
۲ امینی      فرزاد ۲۰    
۳ برزگر      فرید ۱۶    
۴ جلالت      رضا ۱۰    
۵ حمزه امیر      حسین ۱۰    
۶ حنیفی      فرزاد ۶    
۷ حنیفی    فرزاد ۱۸    
۸ خیرالهی       مهدی ۰    
۹ رادمنش       هادی ۱۸    
۱۰ رجبی       هادی ۱۲    
۱۱ زال نژاد       مبین ۱۸    
۱۲ شاهدی       علی ۱۰    
۱۳ صمدی      هادی ۶    
۱۴ صوفیلر       مبین ۲۰    
۱۵ صولت    علی ۱۶    
۱۶ علیزاده      مهدی ۸    
۱۷ کاظمی       نیما ۱۸    
۱۸ لطفی نژاد       نیما ۱۴    
۱۹ مبارکی       میلاد ۱۶    
۲۰ محمدیاری   سینا ۱۶    
۲۱ محمدیاریر      سینا ۲    
۲۲ مرادی      امیرحسین ۸    
۲۳ مهدوی       مهدی ۱۶    
۲۴ مهدوی     حسین ۱۴    
۲۵ وحید پور    اسماعیل ۱۴    
آزمون های سال قبل