در خانه بمانیم

نمرات درس انسان و محیط زیست

نمرات آزمون انسان و محیط زیست

نمره از ۲۰

ردیف نام خانوادگی و نام نام کلاس ۱۲/۳/۹۹
۱ اسد نژاد عرفان تجربی ۲ ۱۹
۲ اسدی رضا انسانی ۳ ۱۷
۳ آقا زاده میلاد تجربی ۲ ۲۰
۴ آقا زاده مسعود انسانی ۲ ۱۸
۵ جعفری آذری محمد انسانی ۳ ۳
۶ جیران هادی انسانی ۲ ۱۹
۷ چراغی امیر تجربی۲ ۱۶
۸ خداوردی پور پیمان تجربی ۲ ۱۸
۹ خدایی امیر رضا تجربی ۲ ۱۷
۱۰ خیری زاده اکبر انسانی ۲ ۱۸
۱۱ خیری زاده علی تجربی۲ ۲۰
۱۲ دبیری محمد انسانی ۲ ۱۸
۱۳ رهبر مهدی انسانی ۱۴
۱۴ زینالیان رضا انسانی ۳ ۱۱
۱۵ سرهنگی مهدی انسانی ۳ ۲۰
۱۶ سعیدی رضا انسانی ۳ ۱۷
۱۷ صیدی حمید رضا انسانی ۲ ۱۶
۱۸ علیزاده آرمین تجربی۲ ۸
۱۹ فتحی رضا انسانی۳ ۱۶
۲۰ فتحی علی تجربی ۲ ۱۸
۲۱ فرمانی حسین انسانی ۳ ۲۰
۲۲ قنبرپور مهدی انسانی ۲ ۱۱
۲۳ قهرمان نزاد محمد انسانی ۲ ۱۶
۲۴ کرمی حسن انسانی ۲ ۲۰
۲۵ محمدزاده محمد انسانی ۴
۲۶ مهدوی محمد امین انسانی ۲ ۱۵
۲۷ مهدی زاده مهدی تجربی ۲ ۲۰
۲۸ نامور علی انسانی ۲ ۱۷
آزمون های سال قبل