آموزش فصل۴ زیست شناسی دوازدهم – گونه زایی

آموزش فصل۴ زیست شناسی دوازدهم – گونه زایی

گونه زایی

خوب تا اینجا متوجه شدیم که انتخاب شدن بعضی از انواع به وسیلۀ طبیعت و زیاد شدن آنها مربوط می شود به انتخاب طبیعی که داروین در نظریۀ خود ارائه داده بود. البته باید توجه داشت که محیط باعث پدید آمدن انواع سازگار نمی شود،بلکه جاندارانی که نسبت به محیط و شرایط جدید آن سازگارند، زنده می مانند و زاد و ولد می کنند.وزیاد می شوند . اگر به همین ترتیب پیش برود نتیجه آن حذف یک عده از جانداران و بقای یک عده دیگر است و نتیجه ای که به بار می آید این است که دراین صورت همۀ گونه ها به هم شباهت خواهند داشت . سوالی که مطرح است پس گونه های جدید چگونه پدید آمده اند. امروزه نظریۀ جدید اشتقاق گونه ها مطرح است و آن را نظریۀ ترکیبی می نامند. در این جلسه با سازو گار های ایجاد گونه های جدید آشنا می شوید. و پی خواهید برد که گاهاً یک مانع جغرافیایی و یا یک جهش در یکی از افراد گونه و همینطور جدایی تولید مثلی می تواند گونه های جدیدی ایجاد کنند . در این جلسه ابتدا با تعریف دقیق گونه آشنا می شوید و سپس به بحث گونه زایی پرداخته می شود.

.آموزش زیست شناسی ۱۲هم.

توجه …

ابتدا سوالات و نکته های مهم متن درس را در سوال درس زیر مطالعه وحفظ کنید. درادامه، برای یادگیری و درک بیشتر مطالب این جلسه ، میتوانید از فیلم های آموزشی زیراستفاده کنید.سپس به نمونه سوالات این جلسه پاسخ دهید و در انتها در آزمون شرکت و آموخته های خود را از این جلسه بسنجید. مطمئن باشید اگر با این روش پیش برید درصد یادگیریتان افزایش خواهد یافت.
برای اینکه سوالات و نکات علامت گذاری شده در نسخه PDF درس سوال را خوب متوجه شوید باید در کامپیوتر از مرورگر فایر فاکس استفاده کنید. اگرمرورگر فایر فاکس را روی کامپیوتر خود ندارید، از اینجا فایر فاکس را نصب کنید. در صورت استفاده ازموبایل یا تبلت ، متن سوال درس را دانلود و با PDF خوان Adobe Reader مطالعه کنید. میتوانید از اینجا Adobe Reader را دانلود و روی گوشی خود نصب کنید.

فیلم های آموزشی از سایت آلاء تی وی

فصل4 زیست(3)
گونه زایی(پایان نوبت اول)

فصل۴ زیست(۳)

نمونه سوالات این جلسه بقرار زیر است.

درستی یا نادرستی جملات زیر را مشخص کنید. (در جملات نادرست، زیر عبارت های غلط خط کشیده و درست آنها را بنویسید.)

۱-  از آمیزش بین افراد گونه های مختلف فرزندانی به وجود می آیند که قطعا زیستا نیستند.

۲- در گونه زایی دگر میهنی برخلاف گونه زایی هم میهنی خطای میوزی نقش اصلی را دارد.

۳- گونه زایی هم میهنی برخلاف گونه زایی دگر میهنی نیاز به قطع شارش ژنی ندارد.

۴- دو جانداری که با هم آمیزش می کنند و از آمیزش آن ها فرزندانی زیستا به وجود می آید ممکن است متعلق به دو گونۀ مختلف باشند.

۵- عوامل جداکننده خزانه ژن گونه های مختلف ممکن است بعد از لقاح وارد عمل شوند.

جاهای خالی را با کلمات مناسب کامل کنید.

۱- ………………… به جانداری گفته می شود که زنده می ماند و زندگی ………………… خود را ادامه می دهد.

۲- در گونه زایی دگر میهنی وقوع پدیده هایی مانند ………. ، ………. و انتخاب طبیعی باعث متفاوت شدن دو جمعیت با هم می شوند.

۳- در زیست شناسی گونه به جاندارانی گفته می شود که می توانند در ………….. با هم آمیزش کنند و فرزندانی ……………… و ……………………به وجود آوردند.

۴- اصولا هر چه در طول زمان حفظ شده باشد از ………………….. پراهمیت برخوردار است زیرا هر گونه تغییر در آن به ………………………. منجر شده است.

۵- اگر میان افراد یک گونه جدایی …………… رخ دهد، آن گاه ………… آن ها از یکدیگر جدا می شود و احتمال تشکیل ……………. جدید فراهم می شود.

در جدول زیر، هر یک از واژه های ستون (الف) با یکی از عبارت های ستون(ب) ارتباط دارد. شماره واژه مرتبط را روبروی عبارت درست بنویسید.(توجه، یک واژه اضافی است)

(الف) واژه(ب) عبارتشماره
١- ژنگان شناسی مقایسه ایگونه زایی هم میهنی 
۲- خطای میوزیدارای تعاریف مختلف که هر کدام در محدوده شخصی کار آمدند. 
۳- گونهمقایسه ژنگان گونه های مختلف با یکدیگر 
۴- توالی های حفظ شدهبخش های مشابهی از دنا در گونه های مختلف 
۵- جدایی جغرافیایی ۶- گیاهان پلی پلوئیدیکمک به ایجاد گونه جدید از آمیزش گونه های مختلف 

به پرسش های زیر پاسخ دهید.

۱-  به چه جانداری زیستا گفته می شود؟

۲- کدام پدیده باعث تشکیل گامت هایی با عدد کروموزومی غیر طبیعی می شود؟

۳- منظور از خود لقاحی گیاهان چیست؟

۴-  منظور از آمیزش موفقیت آمیز چیست؟

۵- توضیح دهید که چگونه از گیاهان دیپلوئید گیاهانی تتراپلوئید به وجود می آیند؟

۶- توضیح دهید که چگونه از گیاهان دیپلوئید گیاهانی تریپلوئید به وجود می آید؟

۷- آیا گیاهان تریپلوئید یک گونه محسوب می شوند؟ چرا؟

۸- در گونه زایی دگرمیهنی چه عواملی باعث افزایش تفاوت بین گونه ها می شود؟

در پرسش های زیر گزینه درست را انتخاب کنید.

۱- گونه زایی دگر میهنی با ایجاد مانع جغرافیایی و ……………………….. به صورت می گیرد.

۱) دخالت عواملی از قبیل جهش و شارش ژن

۲) قطع شارش ژن

۲- افراد متعلق به گونه های مختلف نمی توانند …………. .

۱) با هم آمیزش موفقیت آمیز داشته باشند

۲) با هم آمیزش کنند و فرزندانی زیستا به وجود آورند

۳- کدام گزینه نادرست است؟

۱) تغییر در توالی های حفظ شده می تواند باعث مرگ جاندار نشود.

۲) با توجه به تعریف ارنست مایر از گونه، نمی توان باکتری ها را دسته بندی کرد.

۳) دو گونه مختلف ممکن است بتوانند با هم آمیزش داشته باشند،

۴) برای آن که جانداری به یک گونه تعلق داشته باشد باید با افراد آن گونه آمیزش داشته باشد.

۴- کدام یک از موارد زیر در گونه زایی دگرمیهنی ممکن است به افزایش تفاوت دو جمعیت کمکی نکند؟

۱) انتخاب طبیعی                 ۲) نوترکیبی                        3) رانش                        ۴) جهش

۵- در رابطه با گونه زایی دگرمیهنی کدام گزینه درست است؟

الف) همانند گونه زایی هم میهنی جدایی جغرافیایی نقش اصلی را دارد.

ب) بعد از جدایی جغرافیایی باید شارش ژن متوقف شود

پ) اندازه مانع جغرافیایی برای گونه های مختلف یکسان است.

ت) برای گونه هایی که فقط خود لقاحی دارند نمی تواند رخ دهد.

۱) (الف) و (ب)

۲) (ب) و (ب)

 ۳) (ب) و (ت)

۴) (الف) و (ت)

۶- کدام گزینه در گونه زایی هم میهنی و دگرمیهنی مشترک است؟

۱) جهش در دو جمعیت قطع می شود

۲) شرایط محیطی متفاوت

۳) جدایی تولید مثلی

۴) عدم وقوع رانش

۷-  برای گونه زایی دگر میهنی ابتدا ……………….. .

۱) تنها، عامل تغییردهنده الل ها فعال گردیده است

 ۲) همه عوامل مؤثر بر تغییر فراوانی الل ها دست به کار می شوند

 ۳) برخی از اعضای جمعیت متحمل تغییرات ناگهانی و جدایی تولیدمثلی می شوند

 ۴) یکی از عوامل مؤثر بر تغییر خزانه ژن جمعیت باید متوقف شود

۸- گیاهی به طور معمول گامت های ۲ کروموزومی تولید می کند. این گیاه قطعا ………….. .

۱) نمی تواند گامت های ۴n کروموزومی ایجاد نماید

۲) از یاخته تخم ۲n کروموزومی ایجاد شده است

۳) نمی تواند والدین ۲n  کروموزومی داشته باشد

۴) از یک زیگوت ۴n کروموزومی به وجود آمده است

۹- چند مورد از جملات زیر درست نیست؟

الف) در گونه زایی هم میهنی تغییرات تدریجی باعث جدایی تولیدمثلی می شود.

ب) در گونه زایی دگر میهنی تغییرات ناگهانی باعث جدایی تولید مثلی می شود.

پ) در گونه زایی هم میهنی برخلاف گونه زایی دگرمیهنی جدایی تولیدمثلی رخ نمی دهد

ت) در گونه زایی هم میهنی همانند گونه زایی دگرمیهنی جدایی تولید مثلی رخ می دهد.

۱)۱          2)2              3)3                4)4

۱۰- کدام گزینه نازیستا بودن زاده های حاصل از آمیزش دو گونه مختلف را نشان می دهد؟

۱) در گیاهی دورگه، دانه گرده بر روی کلاله قرار می گیرد اما لوله گرده تشکیل نمی شود.

۲) جاندار دورگه قادر به تولید اسپرم های فعال نیست

۳) زیگوت های حاصل از آمیزش دو گونه مختلف رشد و نمو نمی کنند.

۴) جاندار دورگه دارای عدد کروموزومی ۱۵ = ۳n است .

۱۱- دورگه حاصل از آمیزش بز و گوسفند در مراحل ابتدایی دوران جنینی از بین می رود. این موضوع نشان دهنده کدام مورد است؟

۱) جانداران دورگه معمولا نازا هستند.

 ۲) اسپرم و تخمک گونه های مختلف نمی توانند با هم لقاح انجام دهند.

۳) جاندار دور گه ممکن است نازیستا باشد.

۴) جاندار دورگه ممکن است زایا و زیستا باشد.

۱۲- در کدام یک از جانداران زیر احتمال گونه زایی دگر میهنی کم تر است؟

۱) نوعی پرنده               ۲) پلنگ                 3)دلفین                  4) نوعی گیاه دوجنسی

۱۳- چند عبارت در مورد گونه زایی دگرمیهنی درست است؟

 الف) ایجاد سد جغرافیایی به این پدیده کمک می کند اما الزامی نیست.

ب) هر چه اندازه دو جمعیت کوچک تر باشد احتمال گونه زایی کمتر است.

پ) جهش باعث واگرایی و افزایش تفاوت خزانه ژن در جمعیت می شود.

ت) افراد مهاجر باید ارتباط خود را با جمعیت مادر از دست بدهند.

۱)۱                2)2                    3)3                     4)4

۱۴- پیدایش گیاهان پلی پلوئید نوعی گونه زایی ……………………… است که در اثر……………. رخ داده است.

۱) هم میهنی – ایجاد مانع جغرافیایی

۲) هم میهنی – تخریب رشته های دوک

۳) دگر میهنی – ایجاد مانع جغرافیایی

۴) دگر میهنی – تخریب رشته های دوک

۱۵-  نقش مانع جغرافیایی در گونه زایی دگرمیهنی چیست؟

۱) جلوگیری از رانش اللی در دو جمعیت

۲) جلوگیری از شارش ژن بین دو جمعیت

۳) جلوگیری از انتخاب طبیعی

۴) ایجاد شرایط محیطی متفاوت برای دو جمعیت

۱۶- چند عبارت صحیح است؟

الف) تشکیل گیاهانی که گامت های ۲n دارند نوعی گونه زایی دگر میهنی است.

ب) توقف جهش در گونه زایی دگرمیهنی سرعت گونه زایی را کند می کند.

پ) شارش ژن می تواند باعث افزایش تفاوت جمعیت ها شود.

ت) اگر انتخاب طبیعی رخ ندهد شانس بقای همه افراد با هم برابر است.

۱۷- کدام گزینه گونه زایی هم میهنی و گونه زایی دگر میهنی را به ترتیب نشان می دهد؟

۱) پیدایش گونه ای جدید از مارمولک پس از پیش روی بخچال – گیاهان پلی پلوئید

۲) گیاهان پلی پلوئید – پیدایش گونه جدیدی از سنجاب که در دو سوی یک دره زندگی می نمایند.

۳) سنجاب هایی که در دو سوی یک دره زندگی می نمایند –  پیدایش گونه ای از مارمولک پس از پیش روی یخچال

۴) سنجاب هایی که در دو سوی یک دره زندگی می کنند – گیاهان پلی پلوئید

۱۸- گونه زایایی در اثر آمیزش گامت های طبیعی در گیاه با عدد کروموزومی ۲۸ = ۴n و ۱۴ = ۲n به وجود آمده است. این گونه دارای ………………….، کروموزوم است.

۱) ۳ دست                 ۲) ۲۱ عدد                 ۳) ۴ دست                 4) ۴۲ عدد

۱۹- می توان گفت که میزان بزرگی مائع جغرافیایی برای گونه زایی دگرمیهنی به …………. بستگی دارد.

۱) میزان اندازه جمعیت

۲) اندازه پیکر افراد جمعیت

۳) میزان تحرک افراد جمعیت

۴) میزان تراکم جمعیت

۲۰- کدام یک باعث پیدایش گیاهان تتراپلوئید نمی شود؟

۱) ترکیب گامت های دو فرد از دو گونه گیاه دیپلوئید و تتراپلوئید

۲) ترکیب گامت های ۲n (ناشی از جدانشدن کروموزوم ها) بین دو فرد از یک گونه گیاه دیپلوئید

۳)  ترکیب گامت های یک گونه و ایجاد یاخته تخم ۲n و جدانشدن تمام کرومائیدهای خواهری در اولین تقسیم میتوزی

۴) آمیزش بین دو گونه مختلف و ایجاد یاخته تخم ۲n و جدانشدن تمام کروماتیدهای خواهری در اولین تقسیم میتوزی

GENEPOGROUP

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.