۱۱ سوال آسان برای یادگیری مفاهیم اولیه اکولوژی

تعریف اکولوژی

۱. اکولوژی چیست؟

اکولوژی رشته ای از زیست شناسی است که به بررسی رابطه بین موجودات زنده و بین موجودات زنده و محیط می پردازد.

تعریف گونه

پرسش و پاسخ بیشتر با اندازه لقمه در زیر

۲. گونه چیست؟

گونه‌ها مجموعه‌ای از موجودات زنده هستند که می‌توانند برای تولید فرزندان بارور در میان خود زاد و ولد کنند.

با این حال، این مفهوم در مورد گونه هایی با تولید مثل غیرجنسی انحصاری صدق نمی کند و در نتیجه تعاریف دیگری ارائه شده است. به عنوان مثال، “یک گونه مجموعه ای از موجودات زنده است که به شیوه ای مشترک تکامل می یابند، که همه آنها در رابطه با فرزندان مشترک اجدادی از یک نوع در نظر گرفته می شوند”.

جمعیت و جامعه در زیست شناسی

۳. جمعیت چیست؟

جمعیت مجموعه ای از افراد از همان گونه است که در یک مکان معین در یک زمان معین یافت می شوند.

۴. جامعه چیست؟ تفاوت بین مفاهیم جامعه و جمعیت چیست؟

جامعه مجموعه ای از جمعیت موجودات زنده است که در یک منطقه زندگی می کنند و با یکدیگر تعامل دارند.

در اکولوژی، جمعیت به مجموعه‌ای گفته می‌شود که اعضای آن (زندگی در یک مکان معین در زمان معین) بخشی از یک گونه هستند. جامعه مجموعه ای از جمعیت های گونه های مختلف است (زندگی در یک مکان معین در زمان معین).

طاقچه و زیستگاه اکولوژیکی

۵. تفاوت بین طاقچه اکولوژیکی و زیستگاه چیست؟

طاقچه اکولوژیکی مجموعه‌ای از فعالیت‌ها، منابع و استراتژی‌های خاص است که یک گونه برای بقا و تولیدمثل آن را بررسی می‌کند.

زیستگاه مکانی است که گونه برای کشف جایگاه اکولوژیکی خود در آن زندگی می کند.

به عبارت دیگر، زیستگاه را می توان «آدرس» گونه و طاقچه اکولوژیکی «حرفه» گونه در نظر گرفت.

عوامل بیوتیک و غیر زنده

۶. عوامل زیستی چیست؟

عوامل بیوتیک موجودات زنده (گیاهان، حیوانات و میکروارگانیسم ها) هستند که بخشی از یک محیط معین هستند.

۷. عوامل غیر زنده چیست؟

عوامل غیر زنده عناصر غیر زنده ای هستند که یک محیط معین را تشکیل می دهند، مانند نور، دما، مواد معدنی، آب، گازها، فشار اتمسفر و غیره.

تعریف اکوسیستم

۸. اکوسیستم چیست؟

اکوسیستم سیستمی است متشکل از عوامل زیستی و غیر زیستی در حال تعامل.

۹. بیوسفر چیست؟

بیوسفر مجموعه ای از تمام اکوسیستم های روی کره زمین است.

موجودات اتوتروف و هتروتروف

۱۰. موجودات اتوتروف چیست؟ موجودات هتروتروف چیست؟

ارگانیسم‌های اتوتروف آنهایی هستند که می‌توانند غذای خود را تولید کنند یا بهتر است بگوییم که مواد آلی را از ترکیبات معدنی تولید می‌کنند. ارگانیسم های هتروتروف آنهایی هستند که برای تغذیه خود نیاز به خوردن مواد آلی دارند. بنابراین، هتروتروف ها به تولید اتوتروف ها بستگی دارند.

۱۱. ارگانیسم های اتوتروف برای تولید مواد آلی از مواد معدنی از چه فرآیندهایی استفاده می کنند؟

موجودات اتوتروف از طریق فتوسنتز یا کموسنتز مواد آلی تولید می کنند. اتوتروف های فتوسنتزی مانند گیاهان و اتوتروف های شیمی سنتزی مانند برخی از باکتری ها وجود دارد.

اکنون که مطالعه اکوسیستم را به پایان رسانده اید ، این گزینه های شما هستند:

  • این موضوع را مرور کنید، همه پرسش و پاسخ ها را دوباره بخوانید.
  • موضوع بعدی را مطالعه کنید: به Biomes بروید .

منبع: Biology Q&As