چگونه جوامع موجودات زنده یک اکوسیستم را مستعمره می کنند

تعریف جانشینی اکولوژیکی

۱. جانشینی اکولوژیکی چیست؟

جانشینی اکولوژیکی تغییر توالی جوامعی است که در یک اکوسیستم در یک دوره زمانی معین زندگی می کنند.

گونه های پیشگام

۲. گونه های پیشگام چیست؟ نقش گونه های پیشگام چیست؟

گونه‌های پیشگام اولین گونه‌هایی هستند که مکان‌هایی را مستعمره می‌کنند که قبلاً هیچ موجود زنده دیگری وجود نداشت، مانند جلبک‌هایی که سنگ‌های برهنه را مستعمره می‌کنند. به طور کلی، گونه های پیشگام اتوتروف هستند یا تعامل اکولوژیکی هماهنگ با ارگانیسم های اتوتروف (مانند باکتری های اتوتروف، گیاهان علفی، گلسنگ ها) را حفظ می کنند.

یک جامعه پیشگام از گونه هایی تشکیل می شود که می توانند در محیط های متخاصم زنده بمانند. حضور این گونه‌ها ریزمحیط را اصلاح می‌کند و تغییراتی را در عوامل غیرزیستی و زیستی اکوسیستم در شکل‌گیری ایجاد می‌کند. بنابراین، آنها راه را برای گونه‌های دیگر هموار می‌کنند تا از طریق ایجاد سوله‌های اکولوژیکی بالقوه جدید، خود را در این مکان مستقر کنند.

جانشینی اکولوژیکی اولیه و ثانویه

۳. تفاوت بین جانشینی اکولوژیکی اولیه و جانشینی اکولوژیکی ثانویه چیست؟

جانشینی اولیه اکولوژیکی، توالی در حال تغییر جوامع است که با اولین اشغال بیولوژیکی مکانی شروع می شود که قبلاً هیچ موجود زنده ای وجود نداشت. به عنوان مثال، استعمار و توالی بعدی جوامع بر روی یک صخره لخت، موردی از جانشینی اولیه اکولوژیکی است.

جانشینی اکولوژیکی ثانویه عبارت است از تغییر توالی جوامع که با جایگزینی یک جامعه با یک جامعه جدید در یک مکان مشخص شروع می شود. نمونه ای از آن، توالی اکولوژیکی تهاجم گیاهان و حیوانات به یک محصول یا زمین متروکه است.

مرحله اوج

۴. مرحله اوج یک جانشینی اکولوژیکی چیست؟

مرحله اوج مرحله ای از توالی اکولوژیکی است که در آن جامعه یک اکوسیستم پایدار می شود و دستخوش تغییرات قابل توجهی نمی شود. در جامعه اوج، عملاً تمام طاقچه های اکولوژیکی کاوش می شوند و تنوع زیستی بیشتری امکان پذیر است. در این مرحله زیست توده، سرعت فتوسنتز و تنفس سلولی به حداکثر سطوح خود می رسد و بنابراین تولید اولیه خالص (NPP = مواد آلی ساخته شده توسط تولیدکنندگان – مواد آلی مصرف شده در تنفس سلولی تولیدکنندگان) به صفر نزدیک می شود. در دوران اوج، مقدار اکسیژن آزاد شده توسط فتوسنتز عملاً برابر با اکسیژن مصرف شده توسط تنفس است. (این یک دلیل دیگر برای اشتباه است که بگوییم جنگل بارانی آمازون، یک اکوسیستم در مرحله اوج، “ریه” زمین است. دلایل دیگر عبارتند از: چون ریه ها تولید کننده اکسیژن نیستند و جلبک ها و سیانوباکترهای فیتوپلانکتون تولید کنندگان اصلی اکسیژن مولکولی در این سیاره هستند.)

پویایی جانشینی اکولوژیکی

۵. تنوع زیستی، تعداد کل موجودات زنده و زیست توده در طول جانشینی اکولوژیکی چگونه تغییر می کند؟

تنوع زیستی، تعداد موجودات زنده و زیست توده یک اکوسیستم با پیشرفت توالی افزایش یافته و با رسیدن به مرحله اوج تثبیت می شود.

در مرحله اولیه جانشینی، استفاده از دی اکسید کربن و تثبیت کربن در زیست توده زیاد است، زیرا تعداد کل موجودات زنده در اکوسیستم در حال افزایش است. در مرحله اوج، استفاده از دی اکسید کربن توسط فتوسنتز برابر است با تولید آن توسط تنفس سلولی و تثبیت کربن در زیست توده به صفر می رسد.

اکنون که تحصیل در رشته جانشینی زیست محیطی را به پایان رسانده اید ، این گزینه های شما هستند:

  • این موضوع را مرور کنید، همه پرسش و پاسخ ها را دوباره بخوانید.
  • موضوع بعدی را مطالعه کنید: به اکولوژی جمعیت بروید .

منبع: Biology Q&As