مراحل رشد جنین انسان را مطالعه کنید

ویتلوس(زرده) و قطب های حیوانی و گیاهی

۱. کدام فرآیند تقسیم سلولی با رشد جنین ارتباط مستقیم دارد؟

رشد جنینی به طور مستقیم به میتوز بستگی دارد . از طریق این نوع تقسیم سلولی، زیگوت تقسیم می‌شود و مجموعه‌ای از سلول‌ها را تولید می‌کند که همچنین بافت‌ها و اندام‌های متمایز را از طریق میتوز تا تشکیل یک فرد کامل تشکیل می‌دهند.

۲. ویتلوس در تخم مهره داران چه وظیفه ای دارد؟ این تخم ها با توجه به میزان ویتلوس موجود در آنها چگونه طبقه بندی می شوند؟

ویتلوس ( زرده ) ماده مغذی است که در سیتوپلاسم تخم (زیگوت) تجمع می یابد و وظیفه تغذیه جنین را بر عهده دارد. بسته به میزان ویتلوس موجود در آنها، تخم مهره‌داران به‌عنوان اولیگولسیتال (زرده کوچک)، سانترولسیتال یا هترولسیتال (زرده پراکنده بیشتر) و تلولسیتال (زرده بیشتر در یک انتهای تخم‌مرغ متمرکز شده) طبقه‌بندی می‌شوند.

۳. قطب حیوانی و قطب گیاهی تخم مهره داران چیست؟

قطب حیوانی یک تخم تلولسیتال قسمتی از تخم مرغ با ویلوس کوچک است. در مقابل قطب نباتی است که ناحیه ای است که زرده در آن متمرکز شده است.

مراحل رشد جنینی

۴. چهار مرحله اولیه رشد جنین چیست؟

چهار مرحله اولیه رشد جنین عبارتند از مورولا مرحله ، مرحله بلاستولا ، مرحله گاسترولا و مرحله نورولا .

۵. تقسیم سلولی در مرحله اول رشد جنینی چیست؟ چگونه می توان این مرحله را توصیف کرد؟

تقسیم سلولی در مرحله اول رشد جنینی، شکاف یا قطعه بندی نامیده می شود. در این مرحله، چندین میتوز در زیگوت رخ می دهد تا جنین جدید را تشکیل دهد.

۶. سلول های تولید شده در مرحله اول رشد جنینی چه نام دارند؟

سلول‌هایی که در طول شکافت (اولین مرحله رشد جنینی) تولید می‌شوند، بلاستومر نامیده می‌شوند . در این مرحله جنین مورولا نامیده می شود (شبیه به “موروس” یا توت).

  • بررسی توسعه جنینی – تنوع تصویر: morula

۷. بعد از مرحله مورولا، مرحله بعدی چیست؟ ویژگی مورفولوژیکی که این مرحله را مشخص می کند چیست؟

پس از عبور از مرحله مورولا که در آن جنین توده فشرده سلولی است، مرحله بعدی مرحله بلاستولا است. در مرحله بلاستولا ، فشردگی از بین می رود و یک حفره داخلی پر از مایع در داخل آن ظاهر می شود که بلاستوسل نامیده می شود .

  • بررسی توسعه جنینی – تنوع تصویر: blastula

۸. بعد از مرحله بلاستولا، مرحله زیر رشد جنینی چیست؟ عبور از بلاستولا به مرحله بعد چیست؟

بلاستولا گاسترولاسیون از طریق فرآیندی به نام به گاسترولا تبدیل می شود.

گاسترولاسیون چیست؟ دو لایه اول جوانه در حین گاسترولاسیون چگونه تشکیل می شوند؟ این لایه های میکروبی چیست؟

گاسترولاسیون فرآیندی است که از طریق آن بخشی از دیواره بلاستولا در داخل بلاستوسل فرو می‌رود و لوله‌ای به نام آرسنترون ( روده اولیه ) را تشکیل می‌دهد. سلول های سمت داخلی لوله، آندودرم (لایه جوانه) و سلول های سمت بیرونی اکتودرم (لایه جوانه دیگر) را تشکیل می دهند. این آغاز تمایز بافتی در رشد جنینی است.

۱۰. آرسنترون و بلاستوپور چیست؟ این ساختارها در چه مرحله ای از رشد جنینی تشکیل می شوند؟ برای آرسنترون و بلاستوپور چه اتفاقی می افتد؟

آرسنترون لوله ای است که در حین گاسترولاسیون از طریق نفوذ دیواره بلاستولا در داخل بلاستوکول ایجاد می شود. تبدیل به دستگاه گوارش می شود . دهانه بلاستوپور بیرونی آرسنترون است. بلاستوپور یکی از انتهای دستگاه گوارش را تولید می کند: دهان در موجودات پروتوستوم یا مقعد در موجودات دوتروستوم .

۱۱. مزودرم (لایه سوم جوانه) جانوران تریپلوبلاستیک چگونه تشکیل می شود؟

مزودرم از طریق تمایز سلول های اندودرمی که ناحیه پشتی آرسنترون را می پوشانند، تشکیل می شود.

لایه های جوانه، حیوانات دیپلوبلاستیک و تریپلوبلاستیک

۱۲. سه نوع لایه زاینده تشکیل دهنده بافت و اندام در حیوانات کدامند؟

سه لایه زاینده عبارتند از اکتودرم ، مزودرم و اندودرم .

۱۳. حیوانات بر اساس لایه های جوانه موجود در طول رشد جنینی آنها چگونه طبقه بندی می شوند؟

Cnidarians هستند دیپلوبلاستیک ، به این معنی که آنها فقط اندودرم و اکتودرم دارند. به استثنای پریفران ها، همه جانوران باقیمانده تری پلوبلاستیک هستند . پوریفران ها سازماندهی بافتی متفاوتی ندارند و در نتیجه هیچ طبقه بندی در مورد لایه های زاینده ندارند (اگرچه گاهی اوقات آنها را دیپلوبلاستیک در نظر می گیرند).

لوله عصبی و نوتوکورد

۱۴. جنین چگونه از گاسترول به نورولا تبدیل می شود؟ لوله عصبی چگونه تشکیل می شود؟ منشا جنینی سیستم عصبی در مهره داران چیست؟

مرحله نورولا با ظاهر شدن لوله عصبی در امتداد ناحیه پشتی جنین مشخص می شود. رشد مزودرم در آن ناحیه باعث تمایز سلول های اکتودرمی درست بالای آن می شود. سپس این سلول ها برای تشکیل لوله عصبی تمایز پیدا می کنند . بنابراین، منشا سیستم عصبی اکتودرم (همان لایه میکروبی که پوست را تولید می کند ) است.

  • بررسی رشد جنینی – تنوع تصویر: نورولا

۱۵. نوتوکورد چیست؟ این ساختار چگونه شکل می گیرد؟

نوتوکورد ساختاری میله مانند است که محور حمایت از جنین را تشکیل می دهد و ستون فقرات را در مهره داران تولید می کند. از طریق تمایز سلول های مزودرمی تشکیل می شود.

کولوم

۱۶. کولوم چیست؟ چه ساختارهایی توسط کولوم تولید می شود؟ آیا همه حیوانات کلومات هستند؟

کولوم ها حفره هایی هستند که توسط مزودرم محدود شده اند. کولوم ها به حفره هایی تبدیل می شوند که در آن اندام های داخلی بدن مانند حفره پریکارد ، حفره صفاق و حفره پلور قرار دارند.

علاوه بر جانوران کلومات، حیوانات آکولومات مانند پلاتی هلمینت ها و حیوانات شبه کولومات مانند نماتدها نیز وجود دارند.

  • بررسی توسعه جنینی – تنوع تصویر: coelom

۱۷- کولوم ها از کدام لایه زاینده تولید می شوند؟

کولوم ها از مزودرم تولید می شوند .

۱۸. جنب، پریکارد و صفاق چیست؟

پلور غشایی است که ریه ها و دیواره داخلی قفسه سینه را می پوشاند . پریکارد غشایی است که قلب را می پوشاند . و صفاق غشایی است که بیشتر اندام های دستگاه گوارش و بخشی از حفره شکمی را می پوشاند. همه این غشاها کولوم ها (حفره های داخلی) را احاطه کرده اند.

سومیت ها

۱۹. بعد از مرحله نورولا، چگونه می توان مورفولوژی جنین را توصیف کرد که از قسمت شکمی شروع می شود و به قسمت پشتی آن ختم می شود؟

در یک بخش طولی شماتیک جنین پس از مرحله نورولا، بیرونی ترین لایه سلول ها اکتودرم است. در ناحیه شکمی، لوله آرسنترون از سلول های اندودرمی تشکیل شده است. در هر دو طرف جنین، کولوم هایی که توسط مزودرم پوشانده شده است وجود دارند. در ناحیه مرکزی بالای آرسنترون و در وسط کولوم ها نوتوکورد قرار دارد. در ناحیه پشتی درست بالای نوتوکورد، لوله عصبی قرار دارد.

۲۰-سومیت ها چیست؟

سومیت ها بخش های متمایز بافت مزودرمی هستند که به صورت طولی در امتداد جنین توزیع می شوند. سومیت ها به بافت ماهیچه ای و بخش هایی از بافت همبند تبدیل می شوند.

  • بررسی توسعه جنینی – تنوع تصویر: somites

هیستوژنز و اندام زایی

۲۱. هیستوژنز و اندامزایی چیست؟

هیستوژنز فرآیند تشکیل بافت در طول رشد جنینی است. اندام زایی فرآیند تشکیل اندام است. قبل از هیستوژنز و اندام زایی، ساختارهای اولیه جنینی قبلاً شکل گرفته اند: لایه های جوانه، لوله عصبی، نوتوکورد، کولوم ها و سومیت ها.

۲۲. اپیدرم و سیستم عصبی از کدام لایه زاینده تولید می شود؟ چه اندام ها و بافت های دیگری از آن لایه میکروبی ساخته شده است؟

اپیدرم و سیستم عصبی منشا جنینی یکسانی دارند: اکتودرم . زائده های اپیدرمی (مانند ناخن، مو، غدد عرق و غدد چربی)، غدد پستانی، آدنوهیپوفیز، قرنیه، عدسی کریستالی و شبکیه نیز از اکتودرم تولید می شوند .

۲۳. سلول های خونی از کدام لایه زاینده تولید می شوند؟ چه اندام ها و بافت های دیگری از آن لایه میکروبی ساخته شده است؟

سلول های خونی منشا جنینی مزودرمی دارند. سایر اندام های ساخته شده از مزودرم عبارتند از: پوشش های غشای سروزی مانند پریکارد، صفاق و جنب ، ماهیچه ها، غضروف، درم، بافت چربی ، کلیه ها، حالب ها، مثانه ، مجرای ادرار، غدد جنسی، خون و لنف. عروق و استخوان ها

۲۴. کبد و لوزالمعده از کدام لایه زاینده تولید می شوند؟ چه اندام ها و بافت های دیگری از آن لایه میکروبی ساخته شده است؟

کبد و پانکراس از اندودرم تولید می شوند . همچنین اپیتلیوم راه هوایی، اپیتلیوم مثانه، اپیتلیوم مجرای ادرار و اپیتلیوم دستگاه گوارش (به استثنای دهان و مقعد)، سلول‌های آلوئولی ریه‌ها تیروئید و پاراتیروئید و غدد با منشأ آنددرمال هستند. .

دوقلوها و چند جنینی

۲۵. دوقلوها چیست؟ از نظر ژنتیکی، دو نوع دوقلو ممکن است ایجاد شوند؟

دوقلوها به طور همزمان (در داخل رحم مادر) فرزندان تولید می شوند. به دوقلوهای تک تخمکی یا دوقلوها بر اساس زیگوسیتی دو تخمکی تقسیم می شوند .

نیز شناخته می دوقلوهای تک تخمکی که به عنوان دوقلوهای همسان منفرد شوند، آنهایی هستند که از یک تخمک لقاح یافته منشا می گیرند (بنابراین از یک تخمک ). دوقلوهای تک تخمکی از نظر ژنتیکی یکسان هستند، به این معنی که ژنوتیپ‌های یکسانی دارند و لزوماً از یک جنس هستند. نیز شناخته می دوقلوهای دو تخمکی که به عنوان دوقلوهای برادر شوند، آنهایی هستند که از دو تخمک مختلف که توسط دو سلول اسپرم متفاوت بارور شده اند، ایجاد می شوند . بنابراین، آنها از نظر ژنتیکی یکسان نیستند و لزوماً از یک جنس نیستند.

۲۶. چند جنینی چیست؟

چند جنینی پدیده ای است که در آن یک جنین منفرد در مرحله اولیه جنینی خود را تقسیم می کند تا افراد جدیدی از همان جنس و که از نظر ژنتیکی یکسان هستند تشکیل شود. به عنوان مثال، این روشی است که در آن تولید مثل در آرمادیلوهای جنس Dasypus انجام می شود. چندمبریونی نمونه ای از “کلونینگ” طبیعی است.

اکنون که مطالعه رشد جنینی را به پایان رسانده اید ، این گزینه های شما هستند:

  • این موضوع را مرور کنید، همه پرسش و پاسخ ها را دوباره بخوانید.
  • موضوع بعدی را مطالعه کنید: به غشای خارج جنینی بروید .

منبع: Biology Q&As