مسیر شنوایی

۱. چه ساختارهایی در دستگاه شنوایی انسان نقش دارند؟

ساختارهای دستگاه شنوایی انسان عبارتند از گوش ها (خارجی، میانی و داخلی)، اعصاب دهلیزی و نواحی شنوایی مغز (واقع در لوب های تمپورال هر دو نیمکره)

اجزای گوش انسان

۲. قسمت های اصلی گوش انسان کدامند؟

گوش انسان به سه بخش اصلی تقسیم می شود: گوش خارجی، گوش میانی و گوش داخلی.

گوش بیرونی

۳. چه ساختارهایی گوش خارجی را تشکیل می دهند؟ کارکرد آن چیست؟

گوش خارجی از پینا یا گوش و مجرای شنوایی تشکیل شده است. وظیفه آن انتقال امواج صوتی به تیمپانوم است.

گوش میانی

۴. چه عناصری گوش میانی را تشکیل می دهند؟ نام سه استخوانچه گوش میانی که در حساسیت صوتی نقش دارند چیست؟

گوش میانی از تیمپانوم، زنجیره استخوانی و پنجره بیضی شکل تشکیل شده است. استخوانچه های عملکردی گوش میانی عبارتند از چکش (مالئوس)، اینکوس و رکاب.

۵-تمپانوم چیست؟ در کدام قسمت گوش قرار دارد و چه وظیفه ای دارد؟

تمپانوم (یا پرده گوش) غشایی است که در گوش میانی درست بعد از کانال شنوایی قرار دارد و گوش میانی را از گوش خارجی جدا می کند. وظیفه تمپان ارتعاش با همان فرکانس امواج صوتی است که به آن می رسد.

۶. چگونه ارتعاشات توسط تمپانوم از طریق زنجیره استخوانی گوش میانی منتقل می شود؟

انتقال آکوستیک از گوش خارجی به گوش میانی (و همچنین به گوش داخلی) کاملاً مکانیکی است. ارتعاش غشای تمپان باعث ایجاد لرزش چکش می شود که سپس باعث ارتعاش انکوس می شود. سپس اینکوس باعث ارتعاش رکاب می شود.

۷. چرا وقتی از کوه پایین می روید، در داخل گوش خود تغییری در فشار احساس می کنید؟

فشار داخل گوش میانی به دلیل وجود مجرای ارتباطی بین گوش میانی و حلق که لوله شنوایی یا شیپور استاش نامیده می شود، برابر با گوش خارجی (و همچنین محیط بیرونی) حفظ می شود. هنگامی که فردی از کوه پایین می رود، فشار هوا بر روی گوش میانی افزایش می یابد و لازم است تمریناتی مانند بلع مصنوعی انجام شود تا باز شدن دهانه حلقی لوله شنوایی را مجبور کند تا فشار یک بار دیگر برابر شود.

گوش داخلی

۸. گوش داخلی از چه عناصری تشکیل شده است؟ وظایف آن ساختارها چیست؟

گوش داخلی از حلزون حلزون و کانال های نیم دایره ای تشکیل شده است. مایعی که حلزون حلزون را پر می کند، ارتعاشات را از زنجیره استخوانچه ای گوش میانی دریافت می کند و فشار را به کانال های نیم دایره ای منتقل می کند. در داخل کانال های نیم دایره ای، تغییرات فشار مایع پرکننده، مژک های سلول های مویی این ساختارها را به حرکت در می آورد. سپس سلول های مو پتانسیل های عملی تولید می کنند که از طریق اعصاب شنوایی به مغز منتقل می شود.

۹. سیستم دهلیزی چیست؟ چگونه عمل می کند؟

سیستم دهلیزی بخشی از گوش است که در کنترل و تنظیم تعادل بدن (تعادل) شرکت می کند.

کانال های نیم دایره ای گوش داخلی به صورت عمود قرار می گیرند و تغییرات در موقعیت گرانشی سر را تشخیص می دهند (این یکی دیگر از عملکردهای حسی گوش داخلی، علاوه بر ادراک شنوایی است). هنگامی که سر می چرخد ​​فشار مایع درون کانال ها بر روی مژک های سلول های گیرنده خاص متفاوت است و این سلول ها پتانسیل های عملی را ایجاد می کنند که توسط عصب دهلیزی منتقل می شود. سپس تکانه عصبی توسط مغز به عنوان اطلاعاتی در مورد موقعیت گرانشی سر تفسیر می شود.

اکنون که مطالعه سیستم شنوایی را به پایان رسانده اید ، این گزینه های شما هستند:

  • این موضوع را مرور کنید، همه پرسش و پاسخ ها را دوباره بخوانید.
  • موضوع بعدی را مطالعه کنید: به سیستم غدد درون ریز بروید