سیستم های گروه خونی ABO، Rh و MN را بدانید

سیستم های خون و اهدای خون

۱. سیستم های اصلی گروه خونی انسان کدامند؟

در انسان، سیستم های اصلی گروه خونی سیستم ABO، سیستم Rh و سیستم MN هستند.

۲. چرا تعیین گروه های خونی اهداکننده و گیرنده در انتقال خون اهمیت دارد؟

گلبول های قرمز دارای آنتی ژن های متفاوتی در سطح خارجی غشای پلاسمایی خود هستند. به عنوان مثال، آنتی ژن های A و B سیستم ABO، گلیکوپروتئین های غشاء هستند. اگر اهداکننده دارای گلبول‌های قرمز با آنتی‌ژن‌هایی باشد که در گلبول‌های قرمز دریافت‌کننده وجود ندارد (عدم سازگاری با انتقال خون)، سیستم ایمنی گیرنده این مولکول‌ها را به عنوان آنتی‌ژن‌های واقعی (یا بهتر بگوییم، مواد خارجی) تشخیص می‌دهد و باعث دفاع می‌شود. پاسخ، تولید آنتی بادی های خاص علیه آن آنتی ژن ها. سپس گلبول های قرمز تزریق شده توسط این آنتی بادی ها از بین می روند و حتی ممکن است گیرنده بمیرد.

سیستم گروه خونی ABO

۳. آنتی ژن ها و آنتی بادی های مربوط به سیستم گروه خونی ABO چیست؟

سیستم خونی ABO شامل آنتی ژن های گلبول قرمز A و B است که می تواند توسط آنتی بادی های ضد A و آنتی B مورد حمله قرار گیرد.

آنتی ژن های A و B آگلوتینوژن و آنتی بادی های ضد A و آنتی B آگلوتینین هستند.

  • بررسی گروه های خونی – تنوع تصویر: سیستم ABO

۴. گروه های خونی سیستم خونی ABO کدامند؟

گروه های خونی سیستم خونی ABO عبارتند از: A، نوع B، AB و نوع O.

۵. آنتی ژن ها و آنتی بادی های هر گروه خونی سیستم خونی ABO چیست؟

نوع A: آنتی ژن A، آنتی بادی ضد B. نوع B: آنتی ژن B، آنتی بادی ضد A. نوع AB: آنتی ژن های A و B، آنتی بادی های A یا B تولید نمی کند. نوع O: حاوی آنتی ژن A یا B نیست، دارای آنتی بادی های ضد A و B است.

(بدیهی است که آنتی بادی ها توسط لنفوسیت های B تولید می شوند و نه توسط گلبول های قرمز.)

۶. منطق سازگاری انتقال خون در سیستم گروه خونی ABO چیست؟

سازگاری انتقال خون برای سیستم ABO، آنتی ژن های موجود در گلبول های قرمز اهداکننده و آنتی بادی هایی را که گیرنده می تواند تولید کند، در نظر می گیرد. هر زمان که گیرنده قادر به تولید آنتی بادی علیه آنتی ژن های گلبول های قرمز اهداکننده نباشد، انتقال خون سازگار است.

بنابراین، با توجه به سازگاری ABO، نوع A می تواند به نوع A و به نوع AB کمک کند. نوع B می تواند به نوع B و نوع AB کمک کند. نوع AB فقط می تواند به نوع AB کمک کند. نوع O می تواند به همه انواع ABO کمک کند.

(هر گونه انتقال خون باید توسط پزشکان مطالعه، برنامه ریزی و نظارت شود.)

۷. اهداکنندگان جهانی و گیرندگان جهانی در سیستم خون ABO چیست؟

اهداکنندگان جهانی سیستم گروه خونی ABO افراد گروه خونی O هستند. خون گروه O در گلبول های قرمز خود آنتی ژن A یا B ندارد و می تواند به افراد با هر نوع ABO اهدا شود.

گیرندگان جهانی سیستم گروه خونی ABO افراد گروه AB هستند. خون گروه AB حاوی آنتی بادی های ضد A یا آنتی B نیست و افراد این گروه می توانند از هر یک از انواع ABO خون دریافت کنند.

ژنتیک سیستم گروه خونی ABO

۸. چه نوع وراثت ژنتیکی سیستم گروه خونی ABO را تعیین می کند؟ روابط غالب بین آلل های درگیر چگونه است؟

وراثت سیستم خونی ABO شکلی از توارث چند آللی است. سه آلل IA، IB و i درگیر هستند که به صورت جفت ترکیب می شوند و ژنوتیپ ها را تشکیل می دهند.

در مورد تسلط، آلل i در رابطه با آلل های IA و IB مغلوب است. با این حال، بین IA و IB، عدم تسلط ایجاد می شود و جفت هتروزیگوت (IAIB) فنوتیپ متمایز خود را دارد.

۹. ژنوتیپ ها و گروه های خونی مربوط به سیستم ABO کدامند؟

از آنجایی که آلل ها IA، IB و i هستند، ژنوتیپ های احتمالی IAIA یا IAi (گروه خونی A)، IAIB (گروه خونی AB)، IBIB یا IBi (گروه خونی B) و ii (گروه خونی O) هستند.

۱۰. آیا با استفاده از گروه خونی ABO می توان پدری، مادری یا برادری و خواهری را بررسی کرد؟

با استفاده از گروه خونی ABO، تنها امکان حذف پدری، مادری یا برادری/خواهری وجود دارد. اما نمی توان در مورد این روابط به نتایج مثبت رسید.

به عنوان مثال، اگر فردی دارای ژنوتیپ گروه خونی O، ii باشد، نمی تواند والدین بیولوژیکی از نوع AB (ژنوتیپ IAIB) داشته باشد، زیرا یکی از آلل های او لزوماً از پدر و دیگری از مادر آمده است. مثال دیگر: چند نفر از افراد از نوع O (ii) به نوبه خود فقط می توانند فرزندان مستقیم گروه خون O را ایجاد کنند، زیرا آنها آللی ندارند که آنتی ژن A و آنتی ژن B را تعیین کند.

سیستم گروه خونی Rh

۱۱. آیا سازگاری خون ABO برای ایمنی انتقال خون کافی است؟

علاوه بر سازگاری خون ABO، سازگاری سیستم خون Rh نیز باید بررسی شود. علاوه بر این، انجام آزمایشاتی برای تشخیص عوامل اصلی بیماری‌های عفونی منتقله از طریق خون مانند HIV (ایدز)، هپاتیت B و C، سیفلیس، بیماری شاگاس و غیره برای ایمنی انتقال خون از اهمیت اساسی برخوردار است.

(هر گونه انتقال خون باید توسط پزشکان مطالعه، برنامه ریزی و نظارت شود.)

۱۲. فاکتور Rh چیست؟

فاکتور Rh پروتئینی در غشای پلاسمایی گلبول قرمز است که مانند یک آنتی ژن در انتقال خون عمل می کند و باعث ایجاد پاسخ ایمنی هومورال (مبتنی بر آنتی بادی) می شود. اکثر مردم این پروتئین را در گلبول های قرمز خون خود دارند و بخشی از گروه Rh+ هستند. افرادی که پروتئین ندارند به عنوان Rh- طبقه بندی می شوند.

منشأ نام فاکتور Rh به این واقعیت مربوط می شود که تحقیقاتی که این آنتی ژن خونی را کشف کرد در میمون های رزوس ( Macaca mulatta ) انجام شد.

۱۳. آنتی بادی بر علیه فاکتور Rh چگونه تشکیل می شود؟

آنتی بادی های ضد Rh توسط یک پاسخ ایمنی هومورال تولید می شوند. هنگامی که یک فرد Rh- با فاکتور Rh تماس پیدا می کند، به عنوان عامل خارجی (آنتی ژن) شناخته می شود. پاسخ ایمنی اولیه شروع می شود و مقدار کمی آنتی بادی ضد Rh و لنفوسیت های حافظه B تولید می شود. در تماس آتی با آنتی ژن، آنتی بادی ها از قبل در گردش هستند و سلول های ایمنی حافظه برای انجام یک حمله شدید و موثر علیه عامل Rh آماده می شوند.

۱۴. گروه خونی چیست؟

گروه خونی تعیین طبقه بندی نمونه خون از نظر سیستم های گروه خونی (به ویژه سیستم ABO و سیستم Rh) از طریق آزمایشات است.

  • بررسی گروه های خون – تنوع تصویر: گروه بندی خون

۱۵. معمولاً تعیین گروه خونی برای سیستم ABO و Rh چگونه انجام می شود؟

در گروه بندی خون برای سیستم ABO و سیستم Rh، یک نمونه خون از فرد جمع آوری می شود و سه حجم کوچک از نمونه جدا شده و بر روی لایه های شیشه ای (اسلایدها) پراکنده می شود. روی لایه اول، سرم حاوی آنتی بادی ضد A اعمال می شود. روی لایه دوم، سرم حاوی آنتی بادی ضد B اعمال می شود. روی لایه سوم، سرم با آنتی بادی ضد RH اعمال می شود. اگر در هیچ یک از لامینه ها واکنش آگلوتیناسیون صورت نگیرد، خون از نوع O- (اهداکننده جهانی) است. اگر آگلوتیناسیون فقط در لایه اول رخ دهد، خون از نوع A- است. و غیره

روش های دیگری برای تعیین گروه خونی وجود دارد. تعیین گروه خونی باید توسط تکنسین های واجد شرایط انجام شود.

ژنتیک سیستم گروه خونی Rh

۱۶. الگوهای وراثتی و غالب سیستم خونی Rh چیست؟

الگوی ارثی سیستم خونی Rh اتوزومال غالب است، به این معنی که فرد هتروزیگوت Rh+ است. تسلط کامل است (R بر r غالب است). ژنوتیپ های احتمالی RR، Rr (هر دو Rh+) ​​و rr (Rh-) هستند.

واقعیت جالب: فاکتور Rh توسط یک ژن حاوی ۲۷۹۰ نوکلئوتید DNA که در کروموزوم ۱ انسان قرار دارد کدگذاری می شود.

۱۷. منطق سازگاری انتقال خون در مورد سیستم گروه خونی Rh چیست؟

اهدا کننده Rh+ فقط می تواند به گیرنده Rh+ خون اهدا کند. فردی که فاقد فاکتور Rh (Rh-) است می تواند به افراد در هر دو گروه Rh+ و Rh- اهدا کند.

بیماری همولیتیک نوزادان

۱۸. گروه Rh مادر و جنین در بیماری همولیتیک نوزاد کدامند؟

در بیماری همولیتیک نوزاد، مادر Rh- و جنین Rh+ است. در این بیماری آنتی بادی های تولید شده توسط مادر به گلبول های قرمز جنین حمله می کنند.

بیماری همولیتیک نوزاد به نام اریتروبلاستوز جنینی نیز شناخته می شود.

۱۹. فرآیند ایمنی که باعث بیماری همولیتیک نوزاد می شود چگونه انجام می شود؟

در بیماری همولیتیک نوزاد، مادر دارای Rh- خون است. این مادر، هنگامی که اولین فرزند Rh+ را باردار می‌کند، احتمالاً در حین زایمان، با گلبول‌های قرمز خون Rh+ کودک تماس می‌گیرد و سیستم ایمنی بدن او پاسخ ایمنی اولیه را در برابر فاکتور Rh ایجاد می‌کند. در بارداری بعدی که جنین Rh+ است، مادر آنتی بادی های ضد Rh بسیار بیشتری در خون خود خواهد داشت و این آنتی بادی ها از سد جفت عبور کرده و وارد گردش خون جنین می شوند و باعث همولیز جنین (تخریب گلبول های قرمز خون می شوند). جنین).

  • بررسی گروه های خونی – تنوع تصویر: همولیز

۲۰. چگونه می توان از بیماری همولیتیک نوزادان پیشگیری کرد؟

اگر در اولین زایمان یک کودک Rh+ از مادر Rh-، سرم حاوی آنتی بادی های ضد Rh در ۷۲ ساعت اول (پس از زایمان) به مادر داده شود از اریتروبلاستوز جنینی جلوگیری می شود. در نتیجه، آنتی‌بادی‌های ضد Rh تجویز شده، گلبول‌های قرمز خون جنین را که قبل از شروع پاسخ ایمنی اولیه مادر وارد گردش خون شده‌اند، از بین می‌برند.

سیستم گروه خونی MN

۲۱. سیستم خونی MN چیست؟ الگوی وراثت ژنتیکی سیستم خونی MN چیست؟

سیستم خونی MN سومین سیستم (علاوه بر ABO و Rh) از آنتی ژن های خون است که به پروتئین های موجود در غشای پلاسمایی گلبول قرمز نیز مربوط می شود.

الگوی توارث سیستم خونی MN اتوزومال همراه با همدومینانس است، نوعی عدم تسلط که در آن فرد هتروزیگوت فنوتیپی کاملاً متمایز از فرد هموزیگوت را نشان می دهد. اشکال احتمالی فنوتیپی سه گروه خونی هستند: گروه خونی M، گروه خونی N و گروه خونی MN.

اکنون که مطالعه گروه‌های خونی را به پایان رسانده‌اید ، این گزینه‌های شما هستند:

  • این موضوع را مرور کنید، همه پرسش و پاسخ ها را دوباره بخوانید.
  • موضوع بعدی را مطالعه کنید: به بیماری های ژنتیکی بروید .

منبع: Biology Q&As