بخش آزمون کتبی (۱۵ نمره)

شمارۀ فصلنوبت اول- دینوبت دوم – خردادشهریور و دی ماه
۱۲۰/۵۱
۲۲/۲۵۰/۵۱
۳۲/۲۵۰/۵۱
۴۲/۲۵۰/۵۱
۵۲/۲۵۰/۵۱
۶۲۰/۵۱
۷۲۰/۵۱
۸۱/۲۵۱
۹ ۱/۵۱
۱۰ ۱/۵۱
۱۱ ۱/۵۱
۱۲ ۱/۲۵۱
۱۳ ۱/۵۱
۱۴ ۱/۵۱
۱۵ ۱/۵۱
جمع۱۵۱۵۱۵
بودجه بندی امتحانات کتبی
  • در امتحانات نوبت اول، نمرات هر فصل می تواند ۰/۵ نمره نسبت به بارم فوق تغییر کند.
  • در امتحانات نوبت دوم و شهریور و دی ماه، نمرات هر فصل می تواند ۰/۲۵ نسبت به بارم فوق تغییر کند.
  • چنانچه امتحان پایه نهم به صورت هماهنگ کشوری یا استانی برگزار شود،بارم بندی شهریور و دی ماه مد نظر خواهد بود و ۵ نمره دیگر به سنجش عملکردی از بخش های مربوط به فعالیت ها،آزمایش های کتاب درسی و همچنین طراحی آزمایش ،تجزیه و تحلیل داده ها،نتیجه گیری از داده ها،رسم نمودار و مهارت حل مسئله به روش علمی اختصاص داده شود و مجموع نمرۀ کتبی به ۲۰ نمره می رسد.