بخش آزمون کتبی (۱۵ نمره)

شمارۀ فصلنوبت اول- دینوبت دوم – خردادشهریور و دی ماه
۱۱/۵۰/۵۰/۷۵
۲۲/۵۰/۵۱/۲۵
۳۱/۵۰/۵۰/۷۵
۴۱/۵۰/۵۰/۷۵
۵۲/۵۰/۵۱/۲۵
۶۱/۵۰/۵۰/۷۵
۷۲۰/۵۱
۸۲۰/۵۱
۹ ۲/۲۵۱/۲۵
۱۰ ۱/۲۵۱
۱۱ ۱۱
۱۲ ۱/۵۱
۱۳ ۱/۲۵۱
۱۴ ۲/۲۵۱/۲۵
۱۵ ۱/۵۱
جمع۱۵۱۵۱۵
بودجه بندی امتحانات کتبی
  • در امتحانات نوبت اول، نمرات هر فصل می تواند ۰/۵ نمره نسبت به بارم فوق تغییر کند.
  • در نوبت اول ۵ نمرۀ عملی به سنجش عملکردی از بخش های مربوط به فعالیت ها،آزمایش های کتاب درسی و همچنین طراحی آزمایش ،تجزیه و تحلیل داده ها،نتیجه گیری از داده ها،رسم نمودار و مهارت حل مسئله به روش علمی اختصاص داده شود و مجموع نمرۀ کتبی به ۲۰ نمره می رسد.
  • در امتحانات نوبت دوم و شهریور و دی ماه، نمرات هر فصل می تواند ۰/۲۵نسبت به بارم فوق تغییر کند.
  • در نوبت دوم از ۵ نمره عملی ۱/۵ نمره به بخش اول کتاب و ۳/۵ نمره به بخش دوم کتاب اختصاص یابد و مجموع نمرۀ کتبی ۲۰ نمره خواهد بود.