۷ پرسش و پاسخ برای مطالعه خواص کربوهیدرات ها

ویژگی های شیمیایی کربوهیدرات ها

۱. گروه های شیمیایی آلی که کربوهیدرات ها را تشکیل می دهند کدامند؟ کربوهیدرات ها بر اساس وجود آن گروه ها چگونه طبقه بندی می شوند؟

کربوهیدرات ها به عنوان قند نیز شناخته می شوند (نشاسته، سلولز و سایر مواد نیز کربوهیدرات هستند).

کربوهیدرات ها پلی هیدروکسی آلدهیدها یا پلی هیدروکسی کتون ها (پلی الکل آلدهیدها یا کتون های پلی الکلی) هستند.

آلدئیدهای پلی هیدروکسیله آلدوز و کتونهای پلی هیدروکسیله کتوز نامیده می شوند.

پرسش و پاسخ بیشتر با اندازه لقمه در زیر

۲. فرمول مولکولی گلوکز چیست؟ چگونه می توان فرمول ساختاری آن را توصیف کرد؟

فرمول مولکولی گلوکز C6H12O6 است.

از نظر ساختاری، گلوکز یک حلقه شش ضلعی است که توسط یک اتم اکسیژن و پنج اتم کربن تشکیل شده است. یک رادیکال هیدروکسیل و یک اتم هیدروژن به هر اتم کربن حلقه متصل می شوند، به جز یکی از اتم های کربن متصل به اتم اکسیژن حلقه، که به رادیکال CH2OH متصل می شود. با توجه به موقعیت مکانی، پیوندهای هیدروکسیل طرف های متناوب دارند.

مونو، الیگو و پلی ساکاریدها

۳. مونو ساکاریدها، اولیگوساکاریدها و پلی ساکاریدها چیست؟

مونوساکاریدها مولکول های کربوهیدرات ساده ای هستند که نمی توانند به مولکول های کوچکتر کربوهیدرات های دیگر تجزیه شوند. الیگوساکاریدها کربوهیدرات هایی هستند که از پیوند بین حداکثر ۱۰ مونوساکارید ساخته می شوند. پلی ساکاریدها پلیمرهای مونوساکاریدهایی هستند که از بیش از ۱۰ واحد از این مونومرها ساخته شده اند. مهمترین پلی ساکاریدها سلولز، نشاسته، گلیکوژن و کیتین هستند.

۴. تفاوت بین مونوساکاریدها و دی ساکاریدها چیست؟ چند نمونه از آنها چیست؟

مونوساکاریدها مولکول های کربوهیدرات ساده ای هستند که نمی توانند به کربوهیدرات های دیگر تجزیه شوند. گلوکز و فروکتوز نمونه هایی از مونوساکاریدها هستند. دی ساکاریدها کربوهیدرات هایی هستند که از دو مونوساکارید تشکیل شده اند و یک مولکول آب در آنها وجود ندارد (دهیدراتاسیون). پیوند شیمیایی بین دو مونوساکارید به عنوان پیوند گلیکوزیدی شناخته می شود.

ساکارز (شکر سفره) یک دی ساکارید است که از پیوند بین یک مولکول گلوکز و یک مولکول فروکتوز تشکیل شده است. مالتوز یک دی ساکارید است که از دو مولکول گلوکز تشکیل شده است. لاکتوز (قند شیر) دی ساکارید دیگری است که از پیوند بین یک مولکول گالاکتوز و یک مولکول گلوکز ایجاد می شود.

هگزوز و پنتوز

۵. هگزوزها چیست؟ چند نمونه از هگزوزها با عملکردهای بیولوژیکی مهم چیست؟

هگزوزها کربوهیدرات هایی هستند که از شش اتم کربن تشکیل شده اند. گلوکز، فروکتوز و گالاکتوز همگی نمونه هایی از هگزوز هستند. هگزوزها نقش بیولوژیکی مهمی دارند، زیرا منابع انرژی برای متابولیسم هستند.

۶. پنتوز چیست؟ نقش پنتوزها در مولکول های DNA و RNA چیست؟

پنتوزها کربوهیدرات هایی هستند که از پنج اتم کربن تشکیل شده اند.

مولکول DNA از دنباله ای از مولکول ها به نام نوکلئوتید تشکیل شده است. هر نوکلئوتید از پیوند پنتوز به نام دئوکسی ریبوز با اسید فسفریک و یک باز نیتروژنی (A، T، C یا G) تشکیل می شود. RNA نیز توسط دنباله ای از نوکلئوتیدها تشکیل می شود. نوکلئوتیدهای RNA از طریق پیوند یک مولکول ریبوز (یک پنتوز) با یک مولکول اسید فسفریک و یک پایه نیتروژنی (A، U، C یا G) ساخته می شوند.

بنابراین، پنتوزها اجزای اساسی DNA و RNA هستند.

  • بررسی خواص کربوهیدرات – تنوع تصویر: پنتوز

نشاسته، گلیکوژن و کیتین

۷. وظایف بیولوژیکی اصلی پلی ساکاریدها چیست؟

پلی ساکاریدها یک عملکرد ذخیره انرژی و یک عملکرد ساختاری دارند. پلی ساکاریدهای بلعیده شده توسط موجودات زنده در زنجیره غذایی منابع مهم کربوهیدرات برای متابولیسم انرژی موجودات در سطوح تغذیه ای بعدی هستند.

نشاسته پلی ساکاریدی است که گیاهان برای ذخیره انرژی از آن استفاده می کنند. گلیکوژن یک درشت مولکول است که مسئول ذخیره گلوکز در کبد و عضلات است. کیتین یک پلی ساکارید با عملکردهای ساختاری است که اسکلت بیرونی بندپایان و دیواره سلولی قارچ ها را تشکیل می دهد.

اکنون که مطالعه کربوهیدرات ها را به پایان رسانده اید ، این گزینه های شما هستند:

  • این موضوع را مرور کنید، همه پرسش و پاسخ ها را دوباره بخوانید.
  • موضوع بعدی را مطالعه کنید: به لیپید ها بروید .
  • با استفاده از منوی موضوع، دنباله پرسش و پاسخ دیگری را برای مطالعه انتخاب کنید.
  • به کسی که دوست دارید دسترسی به پرسش و پاسخ زیست شناسی بدهید. اینجا را کلیک کنید .