بوسیلۀ جزوه های پرسش و پاسخ با سوالات و نکته های مهم درس ، بصورت خط به خط آشنا شده و آنها را حفظ کرده و یاد بگیرید.

جزوۀ پرسش و پاسخ به شما کمک می کند مطالب و سوالات مهم تصویری و تشریحی درس را خوب متوجه بشید. مطمئن باشید با مرور مستمر درس ،مطالب هر جلسه دیگر از یادتان نخواهد رفت.تا کاملا به مبحث هر جلسه مسلط نشده اید مرور کردن متن درس را فراموش نکنید.

اگر نرم افزار(پی.دی.اف )خوان ندارید می توانید یکی  از این نرم افزار ها  را استفاده کنید.


فصل ۱

مخلوط و جدا سازی مواد

>>دیدن جزئیات دانلود<<


فصل ۲

تغییرهای شیمیایی در خدمت زندگی

>>دیدن جزئیات دانلود<<


فصل ۳

از درون اتم چه خبر

>>دیدن جزئیات دانلود<<


فصل ۴

تنظیم عصبی

>>دیدن جزئیات دانلود<<


فصل ۵

حس و حرکت

>>دیدن جزئیات دانلود<<


فصل ۶

تنظیم هورمونی

>>دیدن جزئیات دانلود<<


فصل ۷

الفبای زیست فناوری

>>دیدن جزئیات دانلود<<


فصل ۸

تولید مثل در جانداران

>>دیدن جزئیات دانلود<<


فصل ۹

الکتریسیته

>>دیدن جزئیات دانلود<<


فصل ۱۰

مغناطیس

>>دیدن جزئیات دانلود<<


فصل ۱۱

کانی ها

>>دیدن جزئیات دانلود<<


فصل ۱۲

سنگ ها

>>دیدن جزئیات دانلود<<


فصل ۱۳

هوازدگی

>>دیدن جزئیات دانلود<<


فصل ۱۴

نور و ویژگی های آن

>>دیدن جزئیات دانلود<<


فصل ۱۵

نوسان و موج

>>دیدن جزئیات دانلود<<


کل کتاب

علوم تجربی هشتم

>>دیدن جزئیات دانلود<<