ورود
مطالعه و آموزش
  • سبد خریدتان خالی است.

نمونه سوال امتحانی فصل ۷ زیست شناسی دوازدهم گفتار ۱ زیست فناوری و مهندسی ژنتیک

فصل۷ فناوری های نوین زیستی

بشر روز به روز در حال کشف فرایند هایی است که سال های پیش فقط می شد در فیلم های علمی – تخیلی آنها را دید. اما اکنون به ابزار و تکنولوژی هایی رسیده که می تواند اندیشه های خود را عملی کند. یکی از زمینه هایی که بشر توانسته پیشرفت شگرفی در آن داشته باشد فناوری های نوین زیستی است. حالا می توانیم الفبای زیستی را خودمان بنویسیم و جاندارانی با صفات جدید پدید آوریم ، آنها شبیه سازی کنیم یا جاندارانی دو رگه بوجود آوریم . همۀ اینها را با تخیل خود به واقعیت نزدیک کرده ایم. اما چگونه؟ در این جلسه با یکی از روش ها فناوری نوین زیستی آشنا می شوید که میتواند DNA ی یک جاندار را با دست ورزی تغییر دهد. این یعنی چه: این یعنی اینکه می شود صفتی در جاندار بوجود آورد که قبلاً آن را نداشت. صفتی که در هم گونه های جاندار وجود ندارد و در خودش نیز وجود نداشت،ولی انسان با وارد کردن ژن های جدید در جاندار توانست این عمل را انجام دهد،و جانداری تراژنی را بوجود آورد. هم اکنون این رویداد ها در آزمایشگاه های معتبر دنیا در حال رخ دادن است. و مردم جهان از محصولات این تراژن ها در حال استفاده هستند. محصولات گیاهی ، دارویی و غذا یی نمونه هایی ازفعالیت این تکنولوژی هستند. این علم مهندسی ژنتیک نام دارد.

گفتار ۱ زیست فناوری و مهندسی ژنتیک

زیست فناوری از کجا شروع شد؟ سال ۱۹۷۳ دو فرد به نام های استانلی کوهن و هربرت بایرتوانستند ژن رمز کنندۀ RNAریبوزومی (rRNA) از DNAی نوعی قورباغۀ افریقایی استخراج و به DNAی باکتری اشریشیا کلای وارد کردند.باکتری هنگام رونویسی ، rRNA ، قورباغه را نیز می سازد.باکتری اشریشیا کلای اولین جانداری است که با روش های مهندسی ژنتیک تغییر پیدا کرد و به اصطلاح تحت دست ورزی قرار گرفت. در متن کتاب با تاریخچۀ زیست فناوری بهتر آشنا می شوید و خواهید دید که زیست فناوری از سالیان بسیار دور شروع شده است و مثالی که از قورباغۀ افریقایی زدیم مربوط می شود به دهه های اخیر که علم مهندسی ژنتیک در حال شکوفا شدن بود.

.آموزش زیست شناسی ۱۲هم.

ابتدا سوالات و نکته های مهم متن درس را در سوال درس زیر مطالعه وحفظ کنید. و در ادامه سوال های امتحانی را که مربوط به این گفتار است پاسخ دهید. برای نتیجه بهتردر کامپیوتر از مرورگر فایر فاکس استفاده کنید. اگرمرورگر فایر فاکس را روی کامپیوتر خود ندارید، از اینجا فایر فاکس را نصب کنید.

در صورت استفاده ازموبایل یا تبلت ، متن سوال درس را دانلود و با PDF خوان Adobe Reade مطالعه کنید. میتوانید از اینجا Adobe Reade را روی گوشی خود نصب کنید.

می توانید فیلم آموزش آنلاین این قسمت را در زیر مشاهده کنید.

جلسه 1 - گفتار 1 -زیست فناوری و مهندسی ژنتیک
فصل۷ زیست۳ فناوری های نوین زیستی

نمونه سوالات امتحانی این جلسه به قرار زیر است .

درستی یا نادرستی جملات زیر را مشخص کنید.

(۱) برای تولید باکتری با توانایی ساختن هورمون رشد انسانی، ضرورت دارد تمام احتیاجات این فرایند را در یاخته باکتری، فراهم کنیم.

(۲) در مهندسی ژنتیک، یاختۀ دریافت کننده DNA بدون دست ورزی ژنتیکی، دارای صفت جدید می شود.

(۳) مهندسی ژنتیک، شامل روش های آزمایشگاهی برای تولید مولکول هایی از DNA با ژن جدید است.

 (4) در اصلاح گیاهان زراعی از طریق روش های مهندسی ژنتیک، اولین مرحله، استخراج ژن صفات مورد نظر است.

 (5) در همسانه سازی DNA ترکیبات جدید ژنتیکی همسان، به درون ژنوم میزبان منتقل می شود.

(۶) در باکتری ها، ژن مقاومت به آمپی سیلین در کروموزوم اصلی جاندار وجود دارد.

 (7) دیسک ها معمولا درون باکتری ها و بیشتر قارچها وجود دارند.

جاهای خالی را با عبارت های درست پر کنید.

(۱) برای جداسازی یاخته های تراژنی از یاخته های دیگر می توان از ژن ……….. مثل ژن مقاومت به …………..استفاده کرد.

(۲) در مهندسی ژنتیک برای بریدن DNA از آنزیم ……………… استفاده می کنند.

(۳) امروزه تولید و استفاده از پلاستیک های ……………. راهکار مناسبی برای پیشگیری از مصرف پلاستیک های ………… است.

به پرسش های تصویری زیر پاسخ دهید

 (1) با توجه به شکل به پرسش های زیر پاسخ دهید.

 الف) اجزای شماره گذاری شده را نام گذاری کنید. ۱ – ……. ۲ – ……. ۳ – ……. ۴ – ……. ۵ – ……. ۶ – ……. ۷ – ……. ۸ – …….

ب) کدام شماره های کروموزوم حلقوی را نشان می دهد؟

 پ) کدام شماره یاخته نوترکیب یوکاریوتی را نشان می دهد؟

(۲)  با توجه به شکل به پرسش های زیر پاسخ دهید.

 الف) این شکل چه پدیده ای را نشان می دهد؟

ب) شماره های مشخص شده را نام گذاری کنید.۱ – ……. ۲ – ……. ۳ – …….

پ) برای ایجاد شماره ۳ کدام پیوندها در مولکول DNA شکسته می شود؟

به پرسش های زیر پاسخ کامل دهید.

 (1) به سؤالات زیر در مورد ناقل های همسان سازی، پاسخ دهید.

 الف) یک تعریف برای ناقل همسان سازی، ارائه دهید

ب) دیسک چیست؟

پ) چرا به دیسک ها، کروموزوم های کمکی می گویند؟

 (2) الف) نقش طبیعی ژن مقاومت به پادزیست در باکتری چیست؟

ب) چگونه از ژن مقاومت به پادزیست، در جداسازی یاخته های تراژنی، استفاده می کنند؟

(۳) الف) چگونه می توان با هزینه پایین تر نسبت به روش های قدیمی، پلاستیک قابل تجزیه زیستی تولید نمود؟

ب) زیست فناوری را تعریف نمایید

(۴) الف) به چه جاندارانی، تراژنی گفته می شود؟

 ب) هدف از همسان سازی DNA چیست

(۵) به سؤالات زیر در مورد آنزیم های برش دهنده پاسخ دهید.

 الف) این آنزیم ها، کدام اند و در کجا یافت می شوند؟

ب) جایگاه تشخیص آنزیم. چه ویژگی ای دارد؟

پ) جایگاه تشخیص آنزیم ۱ EcoR را قبل و پس از برش بنویسید.

ت) انتهای چسبنده چیست؟

(۶) منظور از جداسازی یاخته های تراژنی چیست؟

(۷) در جدول زیر. هر یک از واژه های ستون (الف) با یکی از عبارت های ستون (ب) ارتباط دارند. شماره واژه مرتبط را روبروی عبارت صحیح بنویسید. ( توجه، واژه اضافی وجود دارد)

الف : واژه

ب : عبارت

شماره

(۱) مهندسی ژنتیک

(۲) زیست فناوری نوین

(۳) انتهای جسبده

(۴) DNA نوترکیب

(۵) تراژن

(۶) EcoR1

مجموعه DNA ناقل و ژن تلفیق شده در آب

 …..

جانداری که از طریق زیست فناوری دارای ترکیب جدیدی از مواد ژنتیکی باشد

…..

قسمتی از مولکول DNAی تک رشته ای که بلندتر از رشته مقابل است.

…..

برش توالی نوکلئوتیدی خاص در DNA

…..

انتقال ژن از یک ریز اندامگان به ریز اندامگان دیگر

…..

گزینۀ مناسب را انتخاب کنید.

(۱) مهندسی ژنتیک، شامل روش های آزمایشگاهی، برای …… مولکول هایی از DNA است که دارای…….. جدید هستند.

۱) تولید – ژن                   ۲) تغییر – پروتئین

(۲) اولین مرحله در همسان سازی ………….. است که توسط ……………….. انجام می شود.

۱) جداسازی ژن ها –  آنزیم برش دهنده

۳) شناسایی صفات – اصول ژنتیک

(۳) ناقل های همسان سازی نوعی ……….. هستند که …………….. مستقل از کروموزوم اصلی، همانند سازی کنند.

۱) DNA خارج کروموزومی –  می توانند

۲ ) DNA کروموزومی –  نمی توانند

 (4) چند مورد از جمله های زیر نادرست هستند

الف) هر دیسک فقط یک جایگاه شروع همانندسازی دارد

ب) پلاستیک های قابل تجزیه زیستی، پلاستیک هایی غیر قابل تجزیه هستند که توسط موجودات زنده، با هزینه کمتری تولید می شوند.

پ) جهش در یک ژن قطعاً سبب تغییر در محصول پروتئینی آن می گردد.

 ت) اختلالات در عملکرد و مقدار عوامل انعقاد خون، ناشی از نوع جهش ژنی نیست

۱)۱      2)2        3)3        4)4

(۵)  امروزه ……………………… .

۱) انتقال ژن از باکتری به انسان یا از انسان به باکتری قابل تصور است اما امکان پذیر نیست.

 ۲) می توان باکتری با توانایی تولید هورمون رشد انسانی، بسازیم

۳) به کمک آنزیم ۱ EcoR می توان همانند سازی DNA را انجام داد

 ۴) با تاثیرهلیکاز بر دیسک همانند DNA خارجی. پیوندهای فسفودی استر، شکسته می شوند.

(۶)  نافل های همسانه سازی مورد استفاده در مهندسی ژنتیک …………… .

۱ ) از آنزیم های همانندسازی میزبان استفاده می کند

 ۴) بیش از یک جایگاه تشخیم برای آنزیم برش دهنده دارند

 ۳) تنها برای تکثیر DNA در باکتری ها، استفاده می شوند

۴) همواره به قطعانی از DNA با دو انتهای تک رشته ای تبدیل می گردند

 (7) در مهندسی ژنتیک، بعضی ناقل های همسانه سازی می توانند

۱) درون باخته میزبان به طور مستقل تکثیر شوند.

 ۲) از آنزیم های همانندسازی میزبان، استفاده کنند .

۳) تحت تاثیر بسیار از انتهای چسبنده تشکیل دهند.

 ۴) به قلعات DNA با دو انتهای تک رشته ای تبدیل  شوند.

(۸) چند جمله از جملات زیر در مورد دیسک ها درست است؟

 الف) چندین جایگاه شروع همانندسازی دارند و می توانند مستقل از کروموزوم اصل همانند سازی کنند

ب) درون تمام پروکاریوتها، بافت می شود

پ) مولکول های DNA حلقوی هستند که همه آن ها، ژن مقاومت به پادزیست ها را دارند.

ت) کروموزوم های کمکی در باکتری ها و مخمرها هستند که می توانند باخته را به بعضی پادزیست ها مقاوم کنند.

۱)۱              2)2              3)3            4)4    

 (9) آنزیم های برش دهنده A1 و A2 در برش دادن دو مولکول DNA همانند، مورد استفاده قرار می گیرند (هر آنزیم یک مولکول DNA را برش می دهد. اگر جایگاه برش آنزیم A1، توالی کم تری داشته باشد. این آنزیم نسبت به A2 ، قطعات …………….. و به تعداد ……………….. تولید می کند.

۱) کوچکتر –  کمتر             ۲) کوچکتر –  بیشتر            ۳) بزرگ تر – بیشتر       ۴) بزرگ تر – کمتر

(۱۰) کدام یک از توالی های زیر می تواند مربوط به جایگاه تشخیص آنزیم محدود کننده ای باشد که محل برش پیوندهای فسفودی استر أن، مشابه آنزیم ۱ EcoR است؟

۱)
ACGAGT TGCTCA
۲)
CGAUCG GCUAGC
۳)
TGATCA ACTAGT
۴)  
GTTAAC CAATTG

(۱۴) چند جمله در مورد EcoR1 درست است؟

 الف) نوعی پروتئین مربوط به سامانه دفاعی پروکاریوتی است.

 ب) توانایی شکستن با تشکیل پیوند فسفودی استر را دارد.

 ب) فقط بر روی DNA اثر می گذارد.

 ت) پس از برش، حتما انتهای چسبنده ایجاد می کند.

۱)۱                2)2              3)3                4)4

(۱۵) اگر تعداد قطعات حاصل از تأثیر آنزیم برش دهنده را بر DNA برابر n قطعه فرض کنیم، تعداد انتهای چسبنده حاصل از این آنزیم بر DNA خطی …………… و بر DNA حلقوی …………….. قطعه خواهد شد (با این فرض که در برش ها حتما انتهای چسبنده ایجاد شود)

۱)۲n ,(۲n-2)       2)2n , (2n-2)                  3)(2n-2) , 2n                4)2n , 2n

2 Responses to نمونه سوال امتحانی فصل ۷ زیست شناسی دوازدهم گفتار ۱ زیست فناوری و مهندسی ژنتیک

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.