ورود
مطالعه و آموزش
  • سبد خریدتان خالی است.

نمونه سوال امتحانی فصل ۷ زیست شناسی دوازدهم اتصال قطعه DNA به ناقل و تشکیل DNAی نوترکیب

اتصال قطعه DNA به ناقل و تشکیل DNAی نوترکیب

بعد از آن که ژن مورد نظر را جدا کردیم، به وسیله ای نیاز داریم که آن را به درون سلول باکتری هدایت کند. این وسیله می تواند پلازمید( دیسَک)ها ویا ویروس ها باشند. پلازمید ها کروموزوم های حلقوی هستند که در برخی باکتری ها وجود دارند و می توانند مستقل از کروموزوم اصلی باکتری همانند سازی کنند. و آنقدر ریز هستند که بتوان از منافذ باکتری به داخل باکتری وارد شوند. تمام این مراحل را کلون کردن یا همسانه سازی می گویند.

وارد کردن DNAی نوترکیب به یاخته میزبان

وقتی ژن مورد نظر به پلازمید متصل و داخل باکتری قرار گرفت،این پلازمید حامل ژن مورد نظر که دیگر DNAی نوترکیب نام دارد می تواند بسرعت و مستقل از کروموزوم اصلی باکتری همانند سازی و تکثیر یابد و این در مهندسی ژنتیک اهمیت دارد.

مراحل این کار ها را درمتن درس زیر مطالعه و نکات مهم را برسی و یاد بگیرید.و سپس به نمونه سوالات امتحانی مراجعه و حتماً جواب آنها را یافته و برای جلسۀ امتحان آماده شوید.

.آموزش زیست شناسی ۱۲هم.

ابتدا سوالات و نکته های مهم متن درس را در زیر مطالعه وحفظ کنید. و سپس سوال های امتحانی را که مربوط به این گفتار است پاسخ خواهید داد. (برای نتیجه بهتردر کامپیوتر از مرورگر فایر فاکس و در موبایل یا تبلت از PDF خوان Adobe Reade استفاده کنید اگر نصب نگردید. از اینجا فایر فاکس را نصب کنید و از اینجا Adobe Reade) .

ابتدا سوالات و نکته های مهم متن درس را بصورت نسخۀ PDF زیر دانلود ، مطالعه و حفظ کنید. و سپس سوال های امتحانی را که مربوط به این جلسه است پاسخ خواهید داد. (برای نتیجه بهتر در موبایل یا تبلت از PDF خوان Adobe Reade استفاده کنید اگر نصب نگردید. از اینجا  نصب کنید). در صورت مشکل و نظر،کامنت بگذارید.

می توانید فیلم آموزش آنلاین این قسمت را نیز با کلیک روی دکمۀ زیر مشاهده کنید.

جلسه 2 - اتصال قطعه دنا به ناقل
فصل۷ زیستش ناسی ۳

نمونه سوالات امتحانی این جلسه به قرار زیر است .

جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.

(۱) در اثر …………………….. در یک ژن، تغییر در ساختار و ………….. محصول ……………. آن، منجر به بروز بیماریهایی چون اختلالات انعقاد خون می شود.

 (2) هر گونه فعالیت و …………….. بشر در تولید و بهبود محصولات گوناگون با استفاده از موجود زنده را …………… گویند.

 (3) در روش های مهندسی ژنتیک، ………………… یک یاخته توسط ناقل به ……………….  انتقال می یابد.

(۴) در مهندسی ژنتیک برای بریدن DNA از آنزیم ……………… و برای برقراری پیوند فسفودی استر میان دو قطعه DNA از آنزیم …………………… استفاده می کنند.

به پرسش های تصویری زیر پاسخ دهید.

(۱)  با توجه به شکل به پرسش های زیر پاسخ دهید

الف) شماره های مشخص شده را نام گذاری کنید. ۱ – ……… ۲ – ……… ۳ – ……… ۴ – ………

ب) جایگاه تشخیص موجود در شماره ۴ توسط کدام آنزیم شناسایی می شود؟

 الف) اجزای شماره گذاری شده را نام گذاری کنید

(۲)  با توجه به شکل به پرسش های زیر پاسخ دهید.

الف) اجزای شماره گذاری شده را نام گذاری کنید.

۱ – ………. ۲ – ………. ۳ – ………. ۴ – ………. ۵ – ……….

ب) کدام شماره DNA  نوترکیب را نشان میدهد.

 پ) این شکل تاثیر چه فرایندی را نشان می دهد؟

 ت) کدام آنزیم در این مرحله نقش دارد؟

(۳)  با توجه به شکل به پرسش های زیر پاسخ دهید.

 الف) این شکل کدام مرحله از مهندسی ژنتیک را نشان می دهد؟

 ب) هر یک از شماره های ۱ تا ۴ کدام فرایند را نشان می دهند؟۱ – ………. ۲ – ………. ۳ – ………. ۴ – ……….

پ) هدف از انجام فرایندهای ۲ یا ۳ چیست؟

(۴)  با توجه به شکل به پرسش های زیر پاسخ دهید.

 الف) اجزای شماره گذاری شده را نام گذاری کنید.

۱ – ……….

۲ – ……….

۳ – ……….

۴ – ……….

۵ – ……….

۶ – ……….

ب) این شکل کدام مرحله از مهندسی ژنتیک را نشان می دهد؟

 پ) برای انجام این مرحله از کدام روش استفاده شده است؟

به پرسش های زیر پاسخ کوتاه دهید.

 (1) الف) در DNA نوترکیب، جایگاه آغاز همانندسازی، مربوط به دیسک است یا DNAی خارجی

 ب) چرا زیست فناوری را به عنوان نشانه پیشرفت در قرن حاضر می شناسند؟

 (2) آنزیم های مهم در روش های مهندسی ژنتیک را نام ببرید. (دو مورد)

(۳) الف) هنگام برش DNA توسط آنزیم EcoR۱، پیوند فسفودی استر بین کدام نوکلئوتیدها، شکسته می شود؟

ب) برای اتصال DNA مورد نظر ازژن خارجی به دیسک، از چه آنزیمی، استفاده می شود؟

(۴) الف) ژن خارجی منتقل شده به باکتری، چگونه درون باکتری همانند سازی می شود؟

ب) DNA نوترکیب چیست؟

گزینۀ مناسب را انتخاب کنید.

(۱) کدام یک از جملات زیر نادرست است

۱) در جداسازی باکتری ها، بیان برخی از ژن های DNA نوترکیب ضروری است.

۲) برای اتصال بازهای مکمل دو انتهای چسبنده به یکدیگر، حضور آنزیم لیگاز، ضرورت ندارد.

۳) در مرحله برش دیسک و یک ژن خارجی توسط آنزیم برش دهنده، جمعا شش پیوند فسفودی استر می شکنند.

 ۴) به ازای هر برش توسط آنزیم ۱ EcoR، چهار پیوند فسفودی استرشکسته می شود.

 (2) در مهندسی ژنتیک پس از مرحله تکثیر شدن DNA یک ژن خاص، ابتدا لازم است کدام عمل، قبل از سایرین، انجام گیرد.

۱) یاخته های حاوی DNA نوترکیب، تکثیر کردند.

 ۲) آنزیم برش دهنده را بر روی دیسک تاثیر دهیم.

 ۴) یاخته های حاوی DNA نوترکیب از یکدیگر متمایز شوند.

۴) ناقل های همسان سازی و آنزیم لیگاز مورد استفاده قرار گیرند.

(۳) آنزیم مورد نظر برای برش دادن ……………  باید همان آنزیمی باشد که در………….. استفاده شده است.

۱) دیسک –  جداسازی DNA مورد نظر

 ۲) ژن مقاومت – همسان سازی توسط باکتری

(۴) چند مورد مطلب درستی را بیان می کند؟

 الف) در مهندسی ژنتیک، جداسازی به منظور حذف ناقل های همسانه سازی نوترکیب نشده با ژن خاص صورت می گیرد.

 ب) جهش در توالی های DNA باکتری، نمی تواند بر مقدار آنزیم برش دهنده باکتری، مؤثر باشد.

ب) در مرحله ساخت یک دنای نوترکیب، قطعه DNA حاوی توالی مورد نظر در DNA ناقل جاسازی می شود.

 ت) برش دیسک توسط آنزیم برش دهنده، آن را به DNA خطی تبدیل می کند.

۱)۱        ۲)۲                 3)3            4)4

One Response to نمونه سوال امتحانی فصل ۷ زیست شناسی دوازدهم اتصال قطعه DNA به ناقل و تشکیل DNAی نوترکیب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.