ساختار سلول

مروری بر همه اندامک های سلولی از طریق پرسش و پاسخ


نظریه سلولی

۱. نظریه سلولی چیست؟

نظریه سلولی بیان می کند که سلول واحد اصلی موجودات زنده است.

قبل از کشف سلول، مردم نمی دانستند که موجودات زنده از بلوک های ساختمانی مانند سلول ساخته شده اند.

نظریه سلولی یکی از نظریه های اساسی زیست شناسی است.

۲. آیا موجودات زنده بدون سلول وجود دارند؟

ویروس ها تنها موجودات زنده ای هستند که سلول ندارند. ویروس ها از مواد ژنتیکی (DNA یا RNA) محصور در یک کپسول پروتئینی تشکیل شده اند. آنها غشا، اندامک سلولی یا متابولیسم خود ندارند.

۳. در سال ۱۶۶۵، رابرت هوک، دانشمند انگلیسی، کتاب Micrographia خود را منتشر کرد، که در آن توضیح داد که قطعات چوب پنبه که زیر میکروسکوپ مشاهده می شوند، حفره های کوچکی شبیه منافذ و پر از هوا دارند. بر اساس دانشی که بعداً کشف شد، فکر می‌کنید آن حفره‌ها از چه چیزی تشکیل شده‌اند؟ اهمیت تاریخی این مشاهده چیست؟

دیواره‌های حفره‌هایی که هوک مشاهده کرد، دیواره‌های سلول‌های گیاهی بودند که بافت را تشکیل می‌دادند. این مشاهدات منجر به کشف سلول‌ها شد، واقعیتی که تنها پس از اختراع میکروسکوپ ممکن شد. در آن کتاب، هوک اصطلاح «سلول» را که امروزه به طور گسترده در زیست‌شناسی استفاده می‌شود، برای تعیین حفره‌هایی که در زیر میکروسکوپ دیده می‌شوند، ایجاد کرد.

سلول های یوکاریوتی و پروکاریوتی

۴. دو گروه اصلی که سلول ها در آنها طبقه بندی می شوند کدامند؟

سلول ها را می توان به عنوان یوکاریوتی یا پروکاریوتی طبقه بندی کرد.

سلول های پروکاریوتی سلول هایی هستند که هسته محصور ندارند. سلول های یوکاریوتی آنهایی هستند که هسته آنها توسط غشاء محصور شده است.

۵. آیا سلول های باکتری دارای هسته هستند؟

در باکتری ها، مواد ژنتیکی در سیتوزول موجود است و هیچ غشای داخلی وجود ندارد که هسته را در بر بگیرد.

۶. آیا هر باکتری از بیش از یک سلول ساخته شده است؟

هیچ باکتری چند سلولی وجود ندارد. همه باکتری ها تک سلولی و پروکاریوتی هستند.

غشای پلاسمایی

۷. غشای پلاسمایی سلول چیست؟ کارکردهای اصلی آن چیست؟

غشای پلاسمایی غشای بیرونی سلول است، خود سلول را محصور می کند و شرایط خاصی را برای عملکرد سلولی در داخل سلول حفظ می کند. از آنجایی که غشای پلاسمایی به طور انتخابی نفوذپذیر است، نقش مهمی در ورود و خروج مواد دارد.

۸. غشای پلاسمایی از چه مواد شیمیایی تشکیل شده است؟

اجزای اصلی غشای پلاسمایی فسفولیپیدها، پروتئین ها و کربوهیدرات ها هستند. فسفولیپیدها مولکول های آمفی پاتیک هستند که به طور منظم در غشاء با توجه به قطبیت خود سازماندهی می شوند: دو لایه فسفولیپیدها دولایه لیپیدی را تشکیل می دهند که قسمت قطبی فسفولیپیدها به قسمت بیرونی لایه و زنجیره های فسفولیپیدی غیر قطبی به سمت داخلی است. . پروتئین ها را می توان در دولایه لیپیدی یافت. علاوه بر این، مقداری کربوهیدرات نیز به پروتئین ها و فسفولیپیدها در سطح بیرونی غشاء متصل می شوند.

۹. تفاوت بین غشای پلاسمایی و دیواره سلولی چیست؟

غشای پلاسمایی و دیواره سلولی یکسان نیستند. غشای پلاسمایی که غشای سلولی نیز نامیده می‌شود، غشای خارجی مشترک همه سلول‌های زنده است که از یک لایه دوگانه فسفولیپیدی، پروتئین‌های جاسازی شده و برخی کربوهیدرات‌های متصل ساخته شده است.

از آنجایی که غشاهای سلولی شکننده هستند، در برخی از انواع سلول ها، ساختارهای خارجی نیز برای حمایت و محافظت از غشاء وجود دارد، مانند دیواره سلولزی سلول های گیاهی و دیواره کیتین برخی از سلول های قارچ. اکثر باکتری ها همچنین دارای یک دیواره سلولی خارجی هستند که از پپتیدوگلیکان و سایر مواد آلی ساخته شده است.

بررسی ساختار سلولی – تنوع تصویر: دیواره سلولی

۱۰. اجزای اصلی مربوط به دیواره سلولی در باکتری ها، پروتیست ها، قارچ ها و گیاهان کدامند؟

در باکتری ها، دیواره سلولی از پپتیدوگلیکان ساخته شده است. در میان پروتیست ها، جلبک ها دارای دیواره های سلولی هستند که از سلولز ساخته شده اند. در قارچ ها، دیواره سلولی از کیتین (همان ماده ای که اسکلت بیرونی بندپایان را می سازد) ساخته شده است. و در گیاهان نیز دیواره سلولی از سلولز ساخته شده است.

۱۱. آیا غشاها فقط به عنوان بیرون سلول وجود دارند؟

غشاهای لیپیدی تنها لایه بیرونی سلول ها را تشکیل نمی دهند. اندامک های سلولی مانند کمپلکس گلژی، میتوکندری، کلروپلاست، لیزوزوم، شبکه آندوپلاسمی و هسته نیز توسط غشاء محصور شده اند.

بررسی ساختار سلولی – تنوع تصویر: هسته سلولی

هسته سلولی

۱۲. کدام نوع سلول ابتدا تکامل یافت، سلول یوکاریوتی یا سلول پروکاریوتی؟

این یک مشکل جالب تکامل بیولوژیکی است. پذیرفته‌شده‌ترین فرضیه ادعا می‌کند که سلول ساده‌تر، سلول پروکاریوتی، زودتر از سلول یوکاریوتی پیچیده‌تر در تکامل ظاهر شد. برای مثال، فرضیه درون همزیستی ادعا می‌کند که سلول‌های یوکاریوتی هوازی از تعامل اکولوژیکی متقابل بین پروکاریوت‌های هوازی و یوکاریوت‌های بی‌هوازی اولیه پدیدار شدند.

۱۳. در مورد وجود هسته، تفاوت سلول های حیوانی و باکتریایی چیست؟

سلول های جانوری (سلول های موجودات پادشاهی Animalia) دارای غشای داخلی هستند که هسته سلولی را در بر می گیرد و بنابراین سلول های یوکاریوتی هستند. در این سلول ها، ماده ژنتیکی در داخل هسته قرار دارد. سلول های باکتریایی (سلول های موجودات زنده پادشاهی Monera) هسته های سلولی سازمان یافته ای ندارند و بنابراین سلول های پروکاریوتی هستند. مواد ژنتیکی آنها در سیتوزول یافت می شود.

۱۴- سه قسمت اصلی یک سلول یوکاریوتی کدامند؟

سلول های یوکاریوتی را می توان به سه بخش اصلی تقسیم کرد: غشای سلولی که به طور فیزیکی فضای درون سلولی را از فضای بیرونی با احاطه کردن سلول جدا می کند. سیتوپلاسم، قسمت داخلی پر از سیتوزول (مایع آبی داخل سلول). و هسته، ناحیه داخلی محصور در غشاء که حاوی مواد ژنتیکی است.

۱۵. ساختارهای اصلی درون هسته سلول کدامند؟

در درون هسته یک سلول، ساختارهای اصلی عبارتند از: هسته، یک ناحیه از نظر نوری متراکم، ناحیه کروی شکل، که حاوی RNA ریبوزومی متمرکز (rRNA) متصل به پروتئین است (ممکن است بیش از یک هسته در یک هسته وجود داشته باشد). کروماتین، ساخته شده از مولکول های DNA آزاد شده در ماتریکس هسته ای در طول اینترفاز سلولی. و کاریوتکا یا غشای هسته ای که غشایی است که هسته را در بر می گیرد.

۱۶. کروماتین از چه موادی تشکیل شده است؟ تفاوت کروماتین و کروموزوم چیست؟

کروماتین که در هسته پراکنده شده است، مجموعه ای از مولکول های DNA رشته ای است که به پروتئین های هسته ای به نام هیستون ها متصل شده اند. هر رشته DNA یک مارپیچ دوگانه از DNA و در نتیجه یک کروموزوم است.

۱۷- سیالی که هسته را پر می کند چه نام دارد؟

مایع آبی که ناحیه هسته را پر می کند، کاریولیمف یا نوکلئوپلاسم نامیده می شود. این مایع حاوی پروتئین، آنزیم و سایر مواد مهم برای متابولیسم هسته ای است.

۱۸- هسته را از چه موادی تشکیل می دهند؟ آیا غشایی در اطراف هسته وجود دارد؟

نوکلئول ناحیه ای در هسته است که از RNA ریبوزومی (rRNA) و پروتئین ها ساخته شده است. توسط غشاء محصور نشده است.

۱۹. نام غشایی که هسته را در بر می گیرد چیست؟ کدام جزء ساختار سلولی به این غشاء پیوسته است؟

به غشای هسته ای کاریوتکا نیز می گویند. غشای هسته به غشای شبکه آندوپلاسمی متصل است.

سیتوپلاسم

۲۰. ساختارهای اصلی سیتوپلاسم موجود در سلولهای جانوری کدامند؟

ساختارهای اصلی سیتوپلاسم سلول عبارتند از سانتریول ها، اسکلت سلولی، لیزوزوم ها، میتوکندری ها، پراکسی زوم ها، دستگاه گلژی، شبکه آندوپلاسمی و ریبوزوم ها.

۲۱. آخال های سیتوپلاسمی چیست؟

آخال های سیتوپلاسمی مولکول های خارجی هستند که به سیتوپلاسم اضافه می شوند، مانند رنگدانه ها، پلیمرهای آلی و کریستال ها. آنها اندامک های سلولی در نظر گرفته نمی شوند.

قطرات چربی و گرانول های گلیکوژن نمونه هایی از آخال های سیتوپلاسمی هستند.

ریبوزوم ها

۲۲. در کجای سلول می توان ریبوزوم ها را یافت؟ عملکرد بیولوژیکی اصلی ریبوزوم ها چیست؟

ریبوزوم‌ها را می‌توان بدون پیوند در سیتوپلاسم، متصل به قسمت بیرونی غشای هسته یا متصل به غشای شبکه آندوپلاسمی که شبکه آندوپلاسمی خشن را در بر می‌گیرد، یافت. ریبوزوم ها ساختارهایی هستند که سنتز پروتئین در آنها انجام می شود.

شبکه آندوپلاسمی

۲۳. تفاوت بین شبکه آندوپلاسمی صاف و خشن چیست؟

شبکه آندوپلاسمی یک ساختار غشایی ظریف است که به غشای هسته متصل است و در سیتوپلاسم وجود دارد. این شبکه گسترده ای از کانال ها را در سراسر سلول تشکیل می دهد و به انواع خشن یا صاف طبقه بندی می شود.

شبکه آندوپلاسمی خشن دارای تعداد زیادی ریبوزوم است که به قسمت خارجی غشای خود متصل شده اند. شبکه آندوپلاسمی صاف ریبوزوم متصل به غشای خود ندارد.

وظایف اصلی شبکه آندوپلاسمی خشن سنتز و ذخیره پروتئین های ساخته شده در ریبوزوم ها است. شبکه آندوپلاسمی صاف در سنتز لیپیدها نقش دارد و در سلول های عضلانی در انجام محرک های انقباضی مهم است.

دستگاه گلژی

۲۴. یک مجموعه غشایی شبکه مانند از ساکول های مسطح روی هم قرار گرفته با وزیکول هایی که از انتهای آن جدا شده اند در طی میکروسکوپ الکترونی مشاهده می شود. ساختار مشاهده شده چه نام دارد؟ عملکرد بیولوژیکی آن چیست؟

آنچه مشاهده می شود مجموعه گلژی یا دستگاه گلژی است. این اندامک سیتوپلاسمی با پردازش شیمیایی و اصلاح پروتئین های ساخته شده توسط سلول و همچنین با ذخیره و علامت گذاری این پروتئین ها برای استفاده یا ترشح بعدی مرتبط است. وزیکول هایی که در زیر میکروسکوپ الکترونیکی مشاهده می شوند حاوی موادی هستند که قبلاً پردازش شده اند و آماده ارسال (ترشح) توسط سلول هستند. وزیکول ها از دستگاه گلژی جدا می شوند، در سراسر سیتوپلاسم حرکت می کنند و با غشای پلاسمایی ترکیب می شوند و مواد خود را به بیرون ترشح می کنند.

لیزوزوم ها و پراکسی زوم ها

۲۵- کدام اندامک ساختار سلولی مسئول هضم درون سلولی است؟ محتوای شیمیایی آن اندامک ها چقدر است؟

هضم درون سلولی از طریق عمل لیزوزوم ها انجام می شود. لیزوزوم ها حاوی آنزیم های گوارشی (هیدرولاز) هستند که در شبکه آندوپلاسمی خشن تولید و در دستگاه گلژی ذخیره می شوند. لیزوزوم ها وزیکول های حاوی هیدرولاز هستند که از دستگاه گلژی جدا می شوند.

۲۶. چرا لیزوزوم ها به عنوان “پاک کننده” ضایعات سلولی شناخته می شوند؟

لیزوزوم ها هضم اتوفاژیک و هتروفاژیک را انجام می دهند. هضم اتوفاژیک زمانی اتفاق می افتد که مواد باقی مانده از متابولیسم سلولی هضم شوند. هضم هتروفاژیک زمانی اتفاق می افتد که موادی که وارد سلول می شوند هضم شوند. لیزوزوم‌ها موادی را که قرار است تجزیه شوند، در هم می‌پوشانند و واکوئل‌های گوارشی یا واکوئل‌های باقی‌مانده را تشکیل می‌دهند که بعداً به سمت غشای پلاسمایی مهاجرت می‌کنند و با آن ترکیب می‌شوند و (اگزوسیتوز) مواد هضم شده را به بیرون آزاد می‌کنند.

۲۷. شباهت ها و تفاوت های مورفولوژیکی، شیمیایی و عملکردی بین لیزوزوم ها و پراکسی زوم ها چیست؟

شباهت ها: لیزوزوم ها و پراکسی زوم ها وزیکول های غشایی کوچکی هستند که حاوی آنزیم ها هستند و مواد باقیمانده با منشا داخلی یا خارجی را برای تجزیه آنها در بر می گیرند. تفاوت ها: لیزوزوم ها دارای آنزیم های گوارشی (هیدرولازها) هستند که مواد را برای هضم به مولکول های کوچکتر تجزیه می کنند در حالی که پراکسی زوم ها حاوی آنزیم هایی هستند که عمدتا اسیدهای چرب با زنجیره بلند و اسیدهای آمینه را تجزیه می کنند و عوامل سمی از جمله اتانول را غیرفعال می کنند. علاوه بر این، در پراکسی زوم ها، آنزیم کاتالاز وجود دارد. این ماده مسئول اکسیداسیون ترکیبات آلی توسط پراکسید هیدروژن (H2O2) است و هنگامی که این ماده بیش از حد وجود داشته باشد، مسئول تجزیه پراکسید به آب و اکسیژن مولکولی است.

سانتریول ها

۲۸. کدام اندامک های سلولی در تقسیم سلولی و تشکیل مژک ها و تاژک های برخی از سلول های یوکاریوتی شرکت دارند؟

اندامک هایی که در تقسیم سلولی و تشکیل مژک ها و تاژک های برخی از سلول های یوکاریوتی شرکت می کنند سانتریول هستند. برخی از سلول ها دارای مژک (پارامسیوم، اپیتلیوم مژک دار برونش و غیره) یا تاژک (پروتیست های تاژک دار، سلول های اسپرم و غیره) هستند. این ساختارهای سلولی از میکروتوبول هایی تشکیل شده اند که از سانتریول ها سرچشمه می گیرند. سانتریول ها همچنین میکروتوبول های ستاره ای را تولید می کنند که برای تقسیم سلولی بسیار مهم هستند.

میتوکندری

۲۹. میتوکندری چیست؟ مورفولوژی اصلی این اندامک ها چیست و در کدام سلول ها می توان آنها را یافت؟

میتوکندری اندامک هایی هستند که مهمترین بخش تنفس سلولی در آنها انجام می شود: تولید ATP.

میتوکندری اندامک هایی هستند که توسط دو غشای لیپیدی محصور شده اند. غشای داخلی به داخل اندامک نفوذ می کند و کریستایی را تشکیل می دهد که فضای داخلی معروف به ماتریکس میتوکندری را در بر می گیرد که در آن DNA میتوکندری (mtDNA)، RNA میتوکندری (mt RNA)، ریبوزوم های میتوکندری و آنزیم های تنفسی را می توان یافت. میتوکندری‌ها در سلول‌های یوکاریوتی زیاد هستند و حتی در سلول‌هایی که انرژی بیشتری مصرف می‌کنند، مانند سلول‌های عضلانی، فراوان‌تر هستند. از آنجایی که میتوکندری ها DNA، RNA و ریبوزوم های خاص خود را دارند، میتوکندری ها می توانند خود همانندسازی شوند.

۳۰. چرا میتوکندری ها را می توان «نیروگاه» سلول های هوازی دانست؟

میتوکندری ها “نیروگاه” سلول های هوازی هستند زیرا در درون آنها مراحل نهایی فرآیند تنفس سلولی رخ می دهد. تنفس سلولی فرآیند استفاده از یک مولکول آلی (عمدتا گلوکز) و اکسیژن برای تولید دی اکسید کربن و انرژی است. انرژی به شکل مولکول های ATP (آدنوزین تری فسفات) ذخیره می شود و بعداً در سایر واکنش های متابولیک سلولی استفاده می شود. در میتوکندری، دو مرحله آخر تنفس سلولی انجام می شود: چرخه کربس و زنجیره تنفسی.

۳۱. فرضیه اندوسیمبیوتیک در مورد منشا میتوکندری چیست؟ چه حقایق مولکولی این فرضیه را تایید می کند؟ این فرضیه را برای کدام اندامک های سلولی دیگر نیز می توان اعمال کرد؟

فرض بر این است که میتوکندری‌ها پروکاریوت‌های هوازی اولیه بودند که با یوکاریوت‌های بی‌هوازی بدوی درگیر بودند و از این موجودات محافظت می‌کردند و در ازای آن انرژی برای آنها فراهم می‌کردند. این فرضیه، فرضیه درون همزیستی منشأ میتوکندری نامیده می شود.

این فرضیه توسط برخی شواهد مولکولی تقویت می شود، مانند این واقعیت که میتوکندری ها دارای DNA مستقل و ماشین آلات سنتز پروتئین، و همچنین RNA و ریبوزوم های خاص خود هستند، و می توانند خود همانندسازی شوند.

نظریه اندوسیمبیوتیک را می توان در مورد کلروپلاست نیز به کار برد. فرض بر این است که این اندامک‌ها پروکاریوت‌های فتوسنتزی اولیه بودند، زیرا DNA، RNA و ریبوزوم‌های خاص خود را دارند و همچنین می‌توانند خود همانندسازی شوند.

اسکلت سلولی

۳۲. اجزای اصلی اسکلت سلولی کدامند؟

اسکلت سلولی شبکه ای از لوله ها و رشته های بسیار کوچک است که در سراسر سیتوپلاسم سلول های یوکاریوتی توزیع شده اند. از میکروتوبول ها، میکروفیلامنت ها و رشته های میانی ساخته شده است.

میکروتوبول ها توسط مولکول های پروتئینی به نام توبولین تشکیل می شوند. ریز رشته ها از اکتین ساخته شده اند، همان پروتئینی که در انقباض سلول های عضلانی نقش دارد. رشته های میانی نیز از پروتئین ساخته شده اند.

۳۳. وظایف اسکلت سلولی چیست؟

همانطور که از نام آن مشخص است، اسکلت سلولی مسئول حفظ شکل طبیعی سلول است. همچنین حمل و نقل مواد در سراسر سلول و حرکت اندامک های سلولی را تسهیل می کند. به عنوان مثال، برهمکنش بین رشته های حاوی اکتین و پروتئین میوزین باعث ایجاد شبه پاها می شود. در سلول‌های سیستم دفاعی فاگوسیتی، مانند ماکروفاژها، اسکلت سلولی مسئول برآمدگی‌های غشای پلاسمایی است که مواد خارجی را می‌بلعد تا داخل شده و توسط سلول مورد حمله قرار گیرد.

کلروپلاست ها

۳۴- کلروپلاست ها چیست؟ وظیفه اصلی کلروپلاست ها چیست؟

کلروپلاست ها اندامک هایی هستند که در سیتوپلاسم سلول های گیاهی و جلبکی وجود دارند. مانند میتوکندری، کلروپلاست ها دارای دو غشای مرزی و کیسه های غشایی داخلی هستند. درون اندامک، ریبوزوم های DNA، RNA و همچنین رنگدانه کلروفیل وجود دارد. دومی مسئول جذب انرژی نوری مورد استفاده در فتوسنتز است.

عملکرد اصلی کلروپلاست ها فتوسنتز است: تولید مولکول های آلی بسیار پرانرژی (گلوکز) از دی اکسید کربن، آب و نور.

۳۵- مولکول مسئول جذب انرژی نور در طول فتوسنتز چیست؟ آن مولکول در کجای سلول های فتوسنتزی قرار دارد؟

مولکول های کلروفیل مسئول جذب انرژی نور در طول فتوسنتز هستند. این مولکول ها در غشای داخلی کلروپلاست ها یافت می شوند.

۳۶. چه رنگ هایی (از طیف الکترومغناطیسی) توسط گیاهان جذب می شوند؟ اگر امواج نور سبزی که به گیاه می رسند مسدود شوند، برای فتوسنتز چه اتفاقی می افتد؟

کلروفیل تمام رنگ های دیگر طیف الکترومغناطیسی را جذب می کند، اما سبز را جذب نمی کند. سبز منعکس می شود و این انعکاس دلیل آن رنگ مشخص گیاهان است. اگر نور سبزی که به گیاه می رسد مسدود می شد و قرار گرفتن گیاه در معرض رنگ های دیگر حفظ می شد، هیچ آسیبی به فرآیند فتوسنتز نمی رسید. به نظر می رسد این یک پارادوکس باشد: نور سبز برای فتوسنتز مهم نیست.

بین فرکانس رنگ بهینه برای دو نوع اصلی کلروفیل، کلروفیل A و کلروفیل B، تفاوت وجود دارد. ۴۵۰ نانومتر (آبی).

۳۷. انرژی جذب شده توسط گیاهان برای استفاده در فتوسنتز چه مسیری را طی می کند؟

منبع انرژی فتوسنتز خورشید، ستاره منحصر به فرد و مرکزی منظومه شمسی ما است. در فتوسنتز، انرژی خورشیدی به انرژی شیمیایی تبدیل می شود، انرژی پیوندهای شیمیایی مولکول های گلوکز تولید شده (و اکسیژن مولکولی آزاد شده). سپس انرژی گلوکز به صورت نشاسته (یک پلیمر گلوکز) ذخیره می شود یا در فرآیند تنفس سلولی استفاده می شود و به مولکول های ATP منتقل می شود. ATP در طی فرآیندهای متابولیکی که به انرژی نیاز دارند (به عنوان مثال، در انتقال فعال از طریق غشاها) مصرف می شود.

دیواره سلولی گیاهی و واکوئل

۳۸. دیواره سلولی گیاه از چه ماده ای ساخته شده است؟ این ماده از کدام مونومر ساخته شده است؟

دیواره سلولی گیاه از سلولز ساخته شده است. سلولز پلیمری است که مونومر آن گلوکز است. پلیمرهای دیگری از گلوکز مانند گلیکوژن و نشاسته وجود دارد.

۳۹. وظیفه دیواره سلولی گیاه چیست؟

دیواره های سلولی گیاهی عملکردهای ساختاری و حفاظتی دارند. آنها نقش مهمی در محدود کردن اندازه سلول، و جلوگیری از ترکیدن سلول ها، زمانی که آب زیادی جذب می کنند، ایفا می کنند.

۴۰- واکوئل های سلولی گیاهی چیست؟ وظایف آنها چیست؟ غشای پوشاننده واکوئل ها چیست؟

واکوئل های سلولی گیاهی ساختارهای سلولی محصور شده توسط غشاهایی هستند که در داخل آنها محلول آبی ساخته شده از مواد مختلف مانند کربوهیدرات ها و پروتئین ها وجود دارد. در سلول های گیاهی جوان، تعداد زیادی واکوئل کوچک دیده می شود. در سلول های بالغ، اکثریت ناحیه داخلی سلول توسط یک واکوئل مرکزی اشغال شده است.

وظیفه اصلی واکوئل ها تعادل اسمزی فضای داخل سلولی است. آنها به عنوان “فضای خارجی” در داخل سلول عمل می کنند. واکوئل ها در پاسخ به نیازهای متابولیک سلولی با افزایش یا کاهش غلظت ذرات اسمزی محلول در سیتوزول، آب را جذب یا آزاد می کنند. واکوئل ها همچنین به عنوان مکانی برای ذخیره برخی از مواد عمل می کنند.

غشایی که واکوئل ها را در بر می گیرد، تونوپلاست نامیده می شود که به دلیل عملکرد اسمزی ساختار نامگذاری شده است.

اکنون که مطالعه ساختار سلولی را به پایان رسانده اید ، این گزینه های شما هستند:

  • این موضوع را مرور کنید، همه پرسش و پاسخ ها را دوباره بخوانید.
  • موضوع بعدی را مطالعه کنید: به Cell Membrane بروید .
  • با استفاده از منوی موضوع، دنباله پرسش و پاسخ دیگری را برای مطالعه انتخاب کنید.