تک یاخته ها و جلبک ها

۱. چه گروه هایی از موجودات زنده سلسلۀ آغازیان را تشکیل می دهند؟

سلسلۀ آغازیان شامل تک یاخته ها و جلبک ها می شود. (دو گروه از قارچ ها با ویژگی های مشابه با تک یاخته ها، میکسومیست ها و اوومیست ها به عنوان پروتیست ها طبقه بندی شده اند.)

تک یاخته ها و جلبک های تک سلولی یوکاریوت های تک سلولی هستند. جلبک های چند سلولی نیز یوکاریوت هایی با ساختار ساده هستند. اعتقاد بر این است که پروتیست ها اجداد فیلوژنتیک موجودات زنده سایر پادشاهی های یوکاریوتی (قارچ ها، حیوانات و گیاهان) هستند.

۲. تفاوت اساسی بین تک یاخته و جلبک چیست؟

تفاوت اساسی بین تک یاخته ها و جلبک ها در این واقعیت است که تک یاخته ها هتروتروف هستند در حالی که جلبک ها اتوتروف های فتوسنتزی هستند.

تک یاخته

۳. چه خصوصیاتی از تک یاخته ها آنها را شبیه جانوران می کند؟

تک یاخته ها موجودات تک سلولی هستند که برخی از ویژگی های مشترک با سلول های جانوری را دارند.

در مقایسه با ارگانیسم‌های چند سلولی، تک یاخته‌ها به قلمرو حیوانات نزدیک‌تر از گیاهان هستند، زیرا هتروتروف هستند، سیستم حرکتی ابتدایی دارند (حرکات آمیبوئید، مژک، تاژک)، دیواره سلولی ندارند و برخی از گونه‌ها ساختارهایی دارند که شبیه ساختارهای یک سیستم گوارش اولیه، با سیتوستوم (دهان) و سیتوپیژ (مقعد) متخصص در هضم و دفع.

برای این فرضیه که سلول های حیوانی از تک یاخته ها تکامل یافته اند، پشتیبانی قوی وجود دارد.

۴. مورفولوژی پایه سلول های تک یاخته چیست؟

تک یاخته ها سلول های یوکاریوتی هستند و در نتیجه اندامک ها و ساختارهای مشترک با این نوع سلول ها دارند: شبکه آندوپلاسمی، دستگاه گلژی، وزیکول های گوارشی، ریبوزوم ها، میتوکندری ها، هسته ای با مواد ژنتیکی، کاریوتکا و غیره. همه این عناصر یافت می شوند. در سراسر سیتوپلاسم پراکنده شده است. تک یاخته ها دیواره سلولی ندارند.

تک یاخته های گروه ماستیگوفورا (مانند تریکوموناس) دارای تاژک و بقیه از گروه مژک دار (مانند پارامسیوم) دارای مژک هستند.

۵. آیا تک یاخته ها هسته دارند؟

همه تک یاخته ها، چون یوکاریوت هستند، دارای هسته هستند. برخی از گونه ها مانند پارامسیوم دارای دو هسته هستند: ماکرونوکلئوس و میکرونوکلئوس.

۶. وظایف مربوط به ماکرونوکلئوس و میکرونوکلئوس در پارامسیوم چیست؟

ماکرونوکلئوس به معنای طبیعی هسته سلولی است، حاوی DNA و RNA است و به عنوان مرکز کنترل و تنظیم سلولی عمل می کند. میکرونوکلئوس عملکردهای تولید مثلی دارد و مربوط به فرآیند کونژوگاسیون (تولید مثل جنسی) است.

۷. تک یاخته ها چه می خورند؟ آیا آنها در جستجوی غذا حرکت می کنند؟

تک یاخته ها موجوداتی هتروتروف هستند، به این معنی که آنها غذای خود را نمی سازند و بنابراین باید آن را در محیط جستجو کنند. تک یاخته ها چندین مکانیسم حرکتی ایجاد کرده اند و به طور فعال به سمت غذا حرکت می کنند.

۸. آمیب، پارامسیا و تریکومونا چگونه حرکت می کنند؟

آمیب ها از طریق حرکات آمیبوئید حرکت می کنند، که برآمدگی های کوچک و فرورفتگی غشای پلاسمایی آنها (شبه پادها) است که شکل خارجی سلول را تغییر می دهد و باعث حرکت آن در امتداد سطوح می شود. سطح بیرونی غشای پلاسمایی پارامسیا توسط مژک هایی پوشانده شده است که به اطراف می چرخند و به حرکت سلول کمک می کنند. تریکوموناها تک یاخته‌های تاژکدار هستند، به این معنی که رشته‌های نسبتاً بلندی در خارج از سلول دارند که ارتعاش می‌کنند و امکان شنا در محیط‌های سیال را برای آنها فراهم می‌کند.

۹. تک یاخته ها چگونه هضم می کنند؟

هضم در تک یاخته ها هضم درون سلولی است: مواد آلی درون سلول درونی شده و تجزیه می شوند.

تک یاخته ها غذا را از طریق فاگوسیتوز به دست می آورند. این غذا زمانی هضم می شود که فاگوزوم ها با لیزوزوم های داخل سلول ترکیب می شوند و واکوئل های گوارشی را تشکیل می دهند. واکوئل های گوارشی اجسام باقیمانده ای تولید می کنند که با اگزوسیتوز از سلول حذف می شوند.

در پارامسیوم، ورود غذا به داخل سلول و دفع مواد زائد گوارشی در نواحی تخصصی غشای پلاسمایی به نام سیتوستوم و سیتوپیژ اتفاق می افتد.

۱۰. آیا تک یاخته هایی که واکوئل های انقباضی (همچنین واکوئل های ضربانی نامیده می شوند) را بیشتر در آب شیرین یافت می شوند یا در آب نمک؟

آب شیرین غلظت املاح کمتری نسبت به آب دریا دارد و غلظت آن (آب شیرین) کمتر از محیط درون سلولی است و باعث متورم شدن سلول ها می شود. از سوی دیگر، آب دریا، از آنجایی که بسیار غلیظ است، تمایل به کم آبی سلول را دارد.

واکوئل های تک یاخته ها ساختارهای داخلی هستند که در ذخیره آب تخصص دارند و در صورت لزوم آب را به داخل سیتوپلاسم رها می کنند. بنابراین، واکوئل ها می توانند سیتوپلاسم را رقیق کنند تا آن را در تعادل اسمزی با محیط قرار دهند. در نتیجه تک یاخته‌های آب شیرین بیشتر به واکوئل‌ها نیاز دارند، زیرا محیط درون سلولی آن‌ها نسبت به بیرون هیپرتونیک است. بدون مکانیسم رقیق‌سازی ارائه شده توسط واکوئل‌ها، تک یاخته‌های آب شیرین بیش از حد آب جذب می‌کنند و می‌میرند.

۱۱. آیا تک یاخته ها از تولید مثل جنسی استفاده می کنند یا غیرجنسی؟

در تک یاخته ها، تولید مثل می تواند جنسی یا غیرجنسی باشد. شایع ترین شکل تولید مثل جنسی، تقسیم دوتایی یا قیچی است که در آن سلول از طریق میتوز تقسیم می شود و دو سلول دختر تولید می کند. برخی از گونه ها، مانند پلاسمودیوم، عامل مالاریا، از طریق شیزوگونی (شکافت چندگانه) تولید مثل می کنند. در این شکل از تولید مثل، سلول به طور کلی در داخل یک سلول میزبان چند هسته ای می شود و هر هسته همراه با بخشی از سیتوپلاسم خارج می شود و تک یاخته های جدیدی تولید می کند.

تولید مثل جنسی در تک یاخته‌ها می‌تواند از طریق کونژوگاسیون، با ادغام مواد ژنتیکی از یک سلول به سلول دیگر، یا از طریق گامت‌هایی که دیگران را بارور می‌کنند و زیگوت‌ها را تشکیل می‌دهند، اتفاق بیفتد. در پلاسمودیوم، تولید مثل جنسی در پشه، میزبان قطعی، جایی که زیگوت تحت میتوز (اسپوروگونی) قرار می‌گیرد، اتفاق می‌افتد و اسپوروزوئیدهای زیادی ایجاد می‌کند.

۱۲. کدام شکل از تولید مثل تک یاخته ها تنوع بیشتری ایجاد می کند؟

تولید مثل جنسی همیشه تنوع ژنتیکی بیشتری نسبت به تولید مثل غیرجنسی ایجاد می کند. به این دلیل که در تولید مثل جنسی، ادغام مواد ژنتیکی از نمونه‌های مختلف رخ می‌دهد و در نتیجه، نسل از نظر ژنتیکی با سلول مادر یکسان نیست.

این فرضیه که تک یاخته ها منشأ حیوانات چند سلولی هستند با این واقعیت تقویت می شود که این تک یاخته ها قادر به تولید مثل جنسی بودند، زیرا فقط تنوع ژنتیکی می تواند تمایز بیولوژیکی را تا حد ایجاد انواع جدیدی از موجودات زنده ایجاد کند.

۱۳- چهار گروه تک یاخته ها کدامند؟

چهار گروه اصلی تک یاخته‌ها سارکودین‌ها (آنهایی که شبه‌پایان مانند آمیب را تشکیل می‌دهند)، ماستیگوفورها (تاژکدار، مانند تریپانوزوم که باعث بیماری شاگاس می‌شود)، مژه‌دار (مانند پارامسیا) و اسپوروزوئان (سازنده اسپور، مانند پلاسمودیا).

جلبک

۱۴. بحث بر سر طبقه بندی طبقه بندی اوگلنا چیست؟

در مورد اوگلنا اختلاف نظر وجود دارد زیرا آنها معمولاً به عنوان تک یاخته و گاهی به عنوان جلبک طبقه بندی می شوند. اگرچه اوگلنا دارای کلروپلاست و موجودات اتوتروف فتوسنتزی است، اوگلنا دیواره سلولی ندارد و زمانی که نور برای فتوسنتز در دسترس نیست، می تواند با “خوردن” مواد از محیط زنده بماند. عجیب است که اوگلنا یک ساختار حساس به نور به نام کلاله نیز دارد که حرکت سلول را به سمت نور جهت می دهد. امروزه اوگلنا را جزو جلبک‌ها دسته‌بندی می‌کنند، اما گمان می‌رود که اجداد مشترک جلبک‌ها و تک یاخته‌ها باشند.

بررسی آغازیان- تنوع تصویر: euglena

۱۵. آیا جلبک ها به صورت جنسی تولید مثل می کنند یا غیرجنسی؟

برخی از جلبک ها از طریق جنسی و برخی دیگر به صورت غیرجنسی تولید مثل می کنند.

در جلبک های تک سلولی، تولید مثل به طور کلی غیرجنسی است و از طریق تقسیم دوتایی انجام می شود.

در جلبک‌های چند سلولی، تولید مثل غیرجنسی می‌تواند از طریق تکه تکه شدن یا اسپورزایی رخ دهد.

در تولید مثل جنسی جلبک ها، تک سلولی یا چند سلولی، آمیختگی گامت ها (سینگامی) رخ می دهد. در برخی از جلبک ها، همه سلول ها می توانند به گامت تبدیل شوند و در برخی دیگر فقط از برخی سلول ها می توان در این روش استفاده کرد. برخی از گونه ها ممکن است تناوب نسل ها را نشان دهند و گامتوفیت ها و اسپوروفیت ها را با پلوئیدی های مختلف تشکیل دهند.

۱۶. اهمیت تجاری جلبک چیست؟

بسیاری از انواع جلبک ها ارزش غذایی بالایی دارند و تجاری شده و به عنوان غذای انسان مصرف می شوند. آنها یک غذای بسیار محبوب در آسیا هستند. ترکیبات ژله ای از برخی جلبک ها مانند چسب و خمیر برای مصارف صنعتی و تجاری استخراج می شود.

آگار آگار که به عنوان محیطی برای کشت بیولوژیکی در آزمایشگاه ها استفاده می شود و ماده کاراژینین که یک ماده در خمیر دندان، لوازم آرایشی، رنگ و محصولات بهداشتی است، از جلبک های رودوفیت استخراج می شود. جلبک های دیاتومه در کف اقیانوس دیاتومیت ها را تشکیل می دهند که در تولید فیلترها، مواد نسوز، عایق حرارتی و سیمان استفاده می شود. برخی از جلبک ها به عنوان کود کشاورزی استفاده می شوند.

۱۷. پدیده ای به نام “کشند قرمز” چیست؟ چه آسیب های زیست محیطی می تواند ایجاد کند؟

جزر و مد قرمز پدیده ای است که زمانی رخ می دهد که داینوفلاژلات ها (جلبک های گروه پیروفیت) بیش از حد در اقیانوس تولید مثل می کنند. این جلبک ها سمومی را آزاد می کنند که بر سیستم عصبی تأثیر می گذارد و می تواند باعث مرگ در حیوانات دریایی شود که آنها را می بلعند و در انسان هایی که حیوانات آلوده را می خورند.

اکنون که مطالعه آغازیان را به پایان رسانده اید ، این گزینه های شما هستند:

  • این موضوع را مرور کنید، همه پرسش و پاسخ ها را دوباره بخوانید.
  • موضوع بعدی را مطالعه کنید: به قارچ بروید .