نمونه سوالات شیمی دهم

نوبت اول دی ماه

۱- با استفاده از واژه های زیر جاهای خالی را کامل کنید. (توجه دو واژه اضافی است)

(هلیم (He) – سرخ  – کربن مونوکسید ( CO ) – نیتروژن – فرابنفش – A – زرد)

أ) اگر مقداری از محلول نمک لیتیم کلرید (LiCl ) را با افشانه روی شعله بپاشیم، رنگ شعله ………………………….رنگ می شود.

ب) ایزوتوپ های یک عنصر دارای ……………………….. یکسان إما …………………. متفاوت هستند.

پ) نور خورشید هنگام عبور از منشور تجزیه می شود، که رنگ …………………. طول موج کمتروانرژی بیشتری نسبت به بقیه رنگ ها دارد.

ت) از گاز ……………………….. برای خنک کردن قطعات الکترونیکی در دستگاه های تصویر برداری مانند MRI استفاده می شود.

ث) گاز ……………………….. گازی بی رنگ، بی بو و بسیار سمی است. چگالی این گاز کمتر از هوا و قابلیت انتشار آن در محیط بسیار زیاد است.

۲- با توجه به شکل های زیر به پرسش های مطرح شده پاسخ دهید:

 آ) این شکل ها مربوط به کدام اتم می باشد؟

ب) شکل (الف) کدام حالت الکترون در اتم را نشان می دهد؟

پ) مفهوم شکل های (ب) و (پ) را توضیح دهید.

۳- اگر عدد جرمی عنصری برابر ۸۰ وتعداد نوترون هایش ۱۰ واحد از پروتون هایش بیشتر باشد:

الف) عدد اتمی این عنصر را پیدا کنید؟

ب) مکان این عنصر را در جدول تناوبی عناصر با استفاده از آرایش الکترونی فشرده ، مشخص کنید؟ (راهنمایی: منظور از مکان عنصر در جدول تناوبی همان تعیین دوره تناوبی وشماره گروه می باشد)

۴- مقدار ۰ / ۴ مول سدیم کلرید ( NaCl ) را در آزمایشی احتیاج داریم ، با محاسبه مشخص کنید که چند گرم از این نمک را باید برداریم؟ از جرم مولی مورد نیاز: ( ۱mol Na= 23g Na , 1mol C1 = 35 . 5 g Cl )

۵- اگر لیتیم (Li) سه ایزوتوپ با جرم های اتمی amu6 ، amu7 و amu8 داشته باشد و فراوانی آنها به ترتیب ۲ ، ۳ و ۵ باشد، جرم اتمی میانگین لیتیوم (Li) را محاسبه کنید.

۶- آرایش الکترونی – نقطه ای (مدل لوویس) و آرایش خطی مولکول های داده شده را با توجه به آرایش الکترونی لایۀ ظرفیت  آنها نشان دهید (اعداد اتمی مورد نیاز: (۱۷= Cl) ، (P=15) ، (Al=13) و (N=1) .

الف)AlCl3

ب)PN3

۷- در جدول زیر با استفاده از نماد شیمیایی یون های داده شده و فرمول شیمیایی هر ترکیب یونی حاصل را نوشته وسپس آن ترکیب را نام گذاری کنید.

نماد شیمیایی یونفرمول شیمیایی ترکیب یونینام ترکیب شیمیایی
+O2- , K
S2- , Mg+3
Na+ , N+3

۸- به پرسش های زیر پاسخ دهید:

آ) تفاوت سوختن کامل با سوختن ناقص در چیست؟ توضیح دهید

ب) یکی از کاربردهای کار آرگون ایجاد محیط بی اثر هنگام جوشکاری است. به نظر شما این روش بر استحکام وطول عصر فلز جوشکاری شده چه تاثیری خواهد داشت؟ توضیح دهید.

پ) مبنای میزان واکنش پذیری هر اتم به چه عاملی بستگی دارد؟

۹- با توجه به معادله واکنش های داده شده به پرسش های زیر پاسخ دهید

  1. معادلۀ واکنش (آ) را موازنه کنید
  2. در معادله واکنش (ب) نماد  نشانگر چیست؟
  3. جای خالی را در معادله واکنش (پ) کامل کنید.

 ۱۰- درستی و یا نادرستی هر یک از عبارت های داده شده را مشخص کرده و برای عبارت های نادرست دلیل بنویسید

 آ) هر ردیف افقی جدول تناوبی عناصر، که نشان دهنده چیدمان عنصر ها برحسب افزایش عدد چرمی است، دوره نام دارد.

ب) در ساختار لایه ای اتم ، با فرض (۳=n) اعداد کوانتومی فرعی برای این زیر لایه به صورت

(l=2) ، (l=1) و (l=0) چقدر خواهد بود.

پ) با افزایش ارتفاع از سطح زمین، فشار هوا بطور یکنواخت افزایش می یابد.

ت) باسرد کردن بیشتر هوا تا دمای( منفی ۲۰۰ درجۀ سانتی گراد) مخلوط بسیار سردی از چند مایع پدید می آید که به آن هوای مایع گویند.

حساب کنید (۱۹)۱۰ × ۴.۵۲ اتم آهن(Fe) شامل چند مول و چند گرم آهن(Fe) است.(۱molFe = 56gFe)

کارشناس زیست شناسی ، دبیر دبیرستان های شهرستان ملکان - آذربایجان شرقی، دوستدار طبیعت و حیوانات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.