نمونه سوالات فصل۱ زیست شناسی۲ جلسه ۱ تنظیم عصبی

نمونه سوالات فصل۱ زیست شناسی۲ جلسه ۱ تنظیم عصبی

جملات صحیح و غلط را مشخص کنید.

 1. تحریک یاخته های عصبی باعث ایجاد جریان الکتریکی قابل اندازه گیری در آنها میشود.
 2. پیام عصبی فقط، از محل پایانه آکسون یک یاخته عصبی به یاخته عصبی دیگر منتقل می شود..
 3. یاخته های دارای فعالیت عصبی در بافت عصبی مسئول ساخت غلاف میلین هستند.
 4. یاخته های عصبی حرکتی، پیام ها را از محیط دریافت و به دستگاه عصبی مرکزی می برند.
 5. یکسان نبودن مقدار یونها در یک سوی غشا باعث ایجاد اختلاف پتانسیل الکتریکی می شود.
 6.  نفوذپذیری بیشتر غشا به یون های سدیم باعث خروج بیشتر این یون ها از یاخته عصبی می شود.
 7. در پتانسیل عمل ورود ناگهانی یون پتاسیم به داخل یاخته عصبی باعث مثبت شدن اختلاف پتانسیل در دو سوی غشا می گردد.
 8. فعالیت پمپ سدیم – پتاسیم به هنگام ایجاد پتانسیل عمل افزایش می یابد.
 9. در پتانسیل عمل دو نوع پروتئین غشا فعالیت دارند.
 10. با هر بار تحریک یاخته عصبی، به طور ناگهانی یون های سدیم وارد و یون های پتاسیم از آن خارج می شوند.
 11. سه نوع یاخته عصبی با عملکردهای متفاوت در دستگاه عصبی مشاهده میشوند.
 12. با هر بار فعالیت پمپ سدیم – پتاسیم، سه یون مثبت به بیرون یاخته عصبی و دو یون مثبت به درون آن فرستاده میشود.

جاهای خالی عبارات زیر را با کلمات مناسب کامل کنید.

 1. بافت عصبی از یاخته های ……………………… و یاخته های ……………. تشکیل شده است.
 2. …………………………….. از محل …………………… یک یاخته عصبی به یاخته دیگر منتقل می شود..
 3.  یاخته های عصبی ای که ارتباط بین یاخته های عصبی را برقرار می کنند یاخته عصبی ……………. نام دارند و در ……………….. و …….. قرار دارند.
 4. پیام عصبی در اثر تغییر مقدار ………… در …………….. غشای یاخته عصبی به وجود می آید.
 5. وقتی یاخته عصبی در حالت پتانسیل …………….. است، در دو سوی غشای آن اختلاف پتانسیلی در حدود منفی ……………………بر قرار است.
 6. درحالت آرامش یاخته های عصبی زنده، مقدار یون و ………………….. در بیرون غشا ……………………. از داخل آن است.
 7. در هر بار فعالیت پمپ سدیم – پتاسیم، …… ….. سدیم از یاخته عصبی خارج و ………… پتاسیم وارد آن می شوند.
 8. در ……………………….. یاخته های عصبی، پروتئینهایی به نام …………………………………… وجود دارند که با تغییر ……………………… باز می شوند.
 9. در هنگام مثبت ترشدن درون یاخته عصبی پس از زمان کوتاهی ……………. پتاسیمی باز و یون های پتاسیم …….. می شوند.
 10. در ماهیچه های ………………… سرعت ارسال پیام اهمیت زیادی دارد، بنابراین نورونهای حرکتی آنها …………… است.
 11. هدایت پیام عصبی در رشته های عصبی میلین دار ………………. از رشته های بدون میلین ………………. است.
 12. در گره رانویه پتانسیل عمل ایجاد میشود و …………. درون رشته عصبی از یک گره به گره دیگر ………………….. می شود.
 13. جسم یاخته ای محل قرارگیری …………………………. و انجام……………………………… یاخته های عصبی است.

هریک از عبارت ستون (ب) با یکی از واژه ها ستون (الف) ارتباط دارد. واژه های مرتبط با عبارت ها را پیدا کرده و شماره آن را روبروی عبارت صحیح بنویسید.(واژه های اضافی وجود دارند.)

(الف)واژه

(ب)عبارت

شماره

۱)      هدایت جهشی

۲)      نوار مغزی

۳)      دندریت

۴)      آکسون

۵)      یاخته پشتیبان

۶)      پیام عصبی

۷)      پتانسیل آرامش

۸)      گره رانویه

۹)      کانال های نشتی

۱۰)  یاخته های عصبی حسی

برای بررسی فعالیت های مغزی استفاده می شود

پیام ها توسط این رشته ها دریافت و به جسم یاختهای وارد می شوند.

در دو سوی غشا یاخته عصبی اختلاف پتانسیلی در حدود ۷۰ میلی ولت برقراراست.

بخشی از رشته عصبی که در آن غلاف میلین قطع می شود.

پیام های عصبی را از گیرنده های حسی دریافت و به مغز و نخاع می برند.

یونها می توانند از آنها منتشر شوند.

ساختن غلاف میلین به دور رشته های یاخته های عصبی

پرش پیام عصبی از یک گره به گره دیگر

در هر جمله دورعبارت صحیح داخل پرانتز خط بکشید.

 1. یاخته های عصبی تحریک پذیرند و پیام عصبی تولید می کنند؛ آنها این پیام را (هدایت- منتقل) و به یاخته های دیگر (منتقل – هدایت) می کنند
 2. اکسون ها رشته هایی اند که پیام عصبی را از( دندریت –  جسم یاختهای) تا (ابتدای  –  انتهای ) خود که پایانه اکسونی نام دارد، هدایت می کنند
 3. غلاف میلین رشته های آکسون و دندریت (برخی –  بسیاری) از یاخته های عصبی را می پوشاند و آنها را عایق بندی می کند.
 4. در حالت آرامش، بار مثبت (بیرون –  درون) غشا از( درون –  بیرون) آن کمتر است.
 5. تعداد یونهای پتاسیم (ورودی –  خروجی) در یاخته های عصبی بیشتر از سدیم است؛ زیرا غشا به این یون، نفوذپذیری (کمتری –  بیشتری) دارد.
 6. درپتانسیل عمل، ابتدا کانال های دریچه دار سدیمی (باز – بسته) می شوند و یون های سدیم فراوانی وارد یاخته و بار الکتریکی درون آن، (منفی تر –  مثبت تر) می شود.
 7. در پایان پتانسیل عمل مقدار یون های سدیم و پتاسیم در دو سوی غشای یاخته با مقدار این یون ها در حالت آرامش (مشابه  – متفاوت ) است.
 8. در طی پتانسیل ( آرامش – عمل) در زمان کوتاهی پتانسیل داخل غشا نسبت به خارج آن (منفی تر –  مثبت تر ) می شود.
 9. میلین عایق است و از (خروج –  عبور) یونها از غشا جلوگیری می کند. و گره های رانویه (دارای  –  فاقد) میلین اند و در محل آنها سطح تماس یاخته با محیط بیرون (افزایش –  کاهش ) می یابد.

به پرسش های تصویری زیر پاسخ دهید.

 1. با توجه به شکل به پرسش های زیر پاسخ دهید:

الف) قسمتهای شماره گذاری شده را نام گذاری کنید.

 1. …………..
 2. ………….
 3. …………..
 4. …………..
 5. …………..
 6. …………..
 7. ………….

ب) کدام بخش محل انجام واکنش های سوخت و ساز یاخته عصبی است؟

پ) بخش ۲ و ۵ را از نظر عملکرد با هم مقایسه کنید.

ت) کدام بخش، پوشش یاخته عصبی است؟

 ث) در کدام قسمت پیام عصبی از محل یک یاخته عصبی به یاخته دیگر منتقل می شود؟

۲- با توجه به شکل به پرسش های زیر پاسخ دهید:

الف) قسمت های شماره گذاری شده را نام گذاری کنید.

 1. …………
 2. …………
 3. …………
 4. …………

ب) دفاع از یاخته های عصبی از وظایف کدام بخش است؟

پ) در کدام بخش رشته آکسون فاقد عایق است؟

ت) بخش ۵ مربوط به کدام یاخته دستگاه عصبی است؟

۳- با توجه به شکل به پرسش های زیر پاسخ دهید:

الف) مشخص کنید هر کدام از شماره ها به کدام نوع یاخته عصبی اشاره دارد؟

 1. ……….
 2. …………
 3. ……….

ب) کدام یاخته ارتباط را بین یاخته های عصبی فراهم می کند؟

پ) کدام یاخته پیام ها را از گیرنده های حسی به سوی مغز و نخاع می آورد؟

ت) کدام یاخته فقط در مغز و نخاع قرار دارد؟

ث) وجود دندریت دارای غلاف میلین چه کمکی به یاخته شماره (۱) می کند؟

۴- با توجه به شکل به پرسش های زیر پاسخ دهید:

الف) قسمت های شماره گذاری شده را نام گذاری کنید.

 1. …………….
 2. …………..
 3. …………….
 4. …………….

ب) واحد ولتاژ دستگاه را بنویسید.

پ) در حالت آرامش کدام قسمت یاخته، ولتاژ مثبت تری دارد؟

ت) در حالت آرامش کدام قسمت یاخته ولتاژ منفی تری دارد؟

۵ – با توجه به شکل به پرسش های زیر پاسخ دهید:

الف) شکل، کدام مولکول را در سطح غشای یاخته عصبی نشان میدهد؟

ب) اجزای شماره گذاری شده را نام گذاری کنید.

 1. …..
 2. ….
 3. ….

۶ – با توجه به شکل به پرسش های زیر پاسخ دهید:

الف) قسمت های شماره گذاری شده را نام گذاری کنید.

 1. …………….
 2. ……………
 3. ……………..
 4. …………….
 5. …………….

ب) در قسمت (A)، یاخته عصبی در چه حالتی قرار دارد؟

پ) در قسمت (B)، اختلاف پتانسیل بیرون یاخته نسبت به درون آن چگونه است؟

ت) در قسمت (D) اختلاف پتانسیل دوسوی غشای یاخته چگونه است؟

اث) علت مثبت شدن درون یاخته در قسمت (B) چیست؟

ج) در کدام یک از تصاویر، فعالیت پمپ سدیم – پتاسیم شدت می یابد؟

۷- با توجه به شکل به پرسش های زیر پاسخ دهید:

الف) قسمت های شماره گذاری شده را نام گذاری کنید.

 1. ……
 2. ۲)      ……

ب) شکل چه روندی را نشان میدهد؟

پ) در قسمت (A) ورود چه یونی باعث مثبت ترشدن درون غشا نسبت به خارج آن می شود؟

ت) در قسمت (B) خروج چه یونی باعث منفی تر شدن درون غشا نسبت به خارج آن می شود؟

۸- با توجه به شکل به پرسش های زیر پاسخ دهید:

الف) قسمت های شماره گذاری شده را نام گذاری کنید.

 1. …………
 2. …………
 3. ………….
 4. ………….

ب) هدایت پیام عصبی در کدام صورت می گیرد؟

پ) آسیب به کدام شماره می تواند باعث ایجاد بیماری مالتیپل اسکلروزیس شود؟

ات) علت مثبت شدن برخی نقاط تصویر چیست؟

در جدول زیر انواع یاخته های عصبی با هم مقایسه شده اند، جاهای خالی را با عبارت های مناسب کامل کنید.

نوع یاخته

دندریت

آکسون

محل قرارگیری

پیام عصبی

اندازه

غلاف میلین

اندازه

غلاف میلین

دریافت از

انتقال به

یاخته عصبی ……….

بلند

کوتاه

……….

………….

…….

مغز و نخاع

یاخته عصبی حرکتی

………..

ندارد

……….

دارد

اندام

یاخته عصبی رابط

………..

یاخته عصبی رابط

…………….

ندارد

کوتاه

………….

مغز و نخاع

………..

حرکتی

به پرسش های زیر پاسخ دهید.

۱ – نوار مغزی نشان دهنده چیست و متخصصان از آن چه استفاده ای می کنند؟

۲ – در رابطه با انواع یاخته های عصبی به پرسش های زیر پاسخ دهید:

الف) عملکرد یاخته های عصبی حسی چگونه است؟

ب) یاخته های عصبی حرکتی چه نقشی در فعالیت عصبی دارند؟

پ)نوع سوم باخته های عصبی چه نام دارند و در کدام قسمت از دستگاه عصبی دیده می شوند؟

۳- عملکرد یاخته های عصبی را بیان نمایید.

۴ – درباره یاخته های پشتیبان به پرسش های زیر پاسخ دهید:

الف) یاخته های پشتیبان چگونه غلاف میلین را می سازند؟

ب) وظایف یاخته های پشتیبان را مختصر بیان کنید.پیام عصبی را تعریف کنید.

۵- علت وجود اختلاف پتانسیل الکتریکی در دو سوی غشای یاخته عصبی چیست؟

۶ – پتانسیل آرامش را تعریف کنید.

۷- در حالت آرامش مقدار یون های سدیم و پتاسیم در بیرون غشا نسبت به درون یاخته چه وضعیتی دارند؟

۸- پتانسیل عمل چیست؟

۹- درباره کانال های دریچه دار غشای یاخته عصبی به پرسش های زیر پاسخ دهید:

الف) جنس این کانال ها چیست؟

ب) وقتی یاخته تحریک می شود، کانالهای سدیمی چه وضعیتی دارند و چه تأثیری بر یاخته می گذارند؟

۱۰- گره رانویه چه ویژگی ای دارد و نقش آن چیست؟

GENEPOGROUP

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.