نمونه سوالات فصل۱ زیست شناسی۲ جلسه ۳ دستگاه عصبی محیطی

نمونه سوالات فصل۱ زیست شناسی۲ جلسه ۳ دستگاه عصبی محیطی

جملات صحیح و غلط را مشخص کنید

 1. را ترک مواد اعتیاد آور ممکن است دائمی باشد به همین علت اعتیاد را بیماری برگشت پذیر می دانند.
 2. کمتر آزادشدن دوپامین در اعتیاد باعث ایجاد احساس کسالت، بی حوصلگی و افسردگی می شود.
 3. مشکلات کبدی، سکته قلبی و انواع سرطان از پیامدهای مصرف کوتاه مدت الکل است.
 4. سمپاتیک و پاراسمپاتیک همیشه برخلاف یکدیگر کار می کنند تا فعالیت های حیاتی بدن را تنظیم کنند.
 5. شبکه عصبی مجموعه ای از نورون های متمرکز در دیواره بدن هیدر است که با هم ارتباط دارند.
 6. در بین مهره داران، اندازه نسبی مغز پستانداران و پرندگان نسبت به وزن بدن از بقیه بیشتر است.
 7. مصرف الکل باعث آرام سازی ماهیچه ها، خواب آلودگی و افزایش درد و اضطراب می شود.

جاهای خالی عبارات زیر را با کلمات مناسب کامل کنید.

 1. شبکه های مویرگی که مایع ………. را ترشح می کنند درون بطن های ………….. قرار دارند.
 2. خاع علاوه بر انتقال پیام ها، مرکز برخی از ………………………. است.
 3. اعتیاد وابستگی همیشگی به مصرف یک ماده یا ……………………. است که ترک آن مشکلات ………  و ……. برای فرد به وجود می آورد.
 4.  الکل به سرعت جذب می شود و بر بخشهای مختلف ………… و فعالیت ناقل های عصبی مختلف از جمله…… اثر می گذارد.
 5. نخاع مسیر عبور………………… از اندام های بدن به مغز و……………. از مغز به اندام هاست.
 6. بخش…………………… دستگاه عصبی خودمختار هنگام هیجان بر …………………غلبه دارد و بدن را در حالت آماده باش نگه می دارد.
 7. مغز ……………. از چند گره به هم جوش خورده تشکیل شده است و یک طناب عصبی ……………. در طول بدن جانور کشیده شده است.
 8.   در مهره داران طناب عصبی …………….. است و بخش جلویی آن برجسته شده و ……………… را تشکیل می دهد.

هریک ازواژه های ستون (الف) با یکی از عبارات ستون (ب) ارتباط دارد. واژه مرتبط با عبارت را پیدا کرده و شماره آن را روبروی عبارت صحیح بنویسید.

(الف)واژه

(ب)عبارت

شماره

۱)      شبکه عصبی هیدر

۲)      سمپاتیک

۳)      بخش پیکری

۴)      بخش خودمختار

۵)      ریشه پشتی

۶)      پاراسمپاتیک

۷)      نخاع

۸)      مهره داران

۹)      ریشه شکمی

۱۰)  الکل

هدایت جریان خون به سوی قلب و ماهیچه های اسکلتی

…..

تنظیم ناآگاهانه ماهیچه های صاف

……

چون در چربی محلول است از غشای یاخته های عصبی عبور می کند.

…….

مرکز تنظیم انعکاس عقب کشیدن دست

………..

خروج اطلاعات حرکتی از نخاع

………

ساده ترین ساختار عصبی

……….

ورود اطلاعات حسی به نخاع

……….

مغز درون جمجمهای غضروفی یا استخوانی قرار دارد.

………

در هر جمله، دور عبارت صحیح داخل پرانتز خط بکشید.

 1. اعتیاد وابستگی (موقت – همیشگی) به مصرف یک ماده یا انجام یک رفتار است.
 2. در (زیر –  عقب) تالاموس ها بطن سوم و در لبه (پایین –  بالای) آن اپی فیز قابل مشاهده است.
 3. نخاع، مغز را به دستگاه عصبی (پیتری – محیطی) متصل می کند و مسیر عبور پیام های (حسی –  حرکتی) از اندام
 4. در پیام های (حسی –  حرکتی) از اندام های بدن به مغز است.
 5. نخاع، مرکز (همه  –  برخی) انعکاسهای بدن است و انعکاس پاسخ ناگهانی و (ارادی / غیر ارادی)  ماهیچه ها در پاسخ به محرک هاست.
 6. بخش خودمختار کار ماهیچه قلب را به صورت( آگاهانه –  ناآگاهانه) تنظیم می کند و همیشه فعال است.
 7. تحریک هر نقطه از بدن (هیدر –  کرم) در همه سطح آن منتشر و (طناب  –  شبکه) عصبی یاخته های ماهیچه ای بدن را تحریک می کند.
 8. کیاسمای بینایی (همانند  –  برخلاف) لوب های بویایی، در سطح شکمی مغز گوسفند دیده می شود.
 9. مواد اعتیاد آور بیشتر بر بخشی از (سامانه لیمبیک – قشر مخ) اثر می گذارند.

به پرسش های تصویری زیر پاسخ دهید.

 1. در رابطه با تشریح مغز به پرسش های زیر پاسخ دهید:

الف) قسمت های شماره گذاری شده را نام گذاری کنید.

۱)

۲)      ……………

۳)      ……………

۴)      ……………

۵)      ……………

۶)      ……………

۷)      …………..

۸)      …………..

ب) هر یک از شکل های (A) و (B) کدام سطح مغز گوسفند را نشان می دهد؟

پ)در هر یک از شکل های زیر، اجزای شماره گذاری شده را نامگذاری کنید.

۱)      …………….

۲)      …………….

۳)      ……………

۴)      …………….

۵)      …………….

۶)      ……………

۷)      …………….

۸)      …………….

۹)      …………….

۱۰)  …………….

۲. با توجه به شکل به پرسش های زیر پاسخ دهید:

الف) قسمت های شماره گذاری شده را نام گذاری کنید.

۱) ………

۲)      ………..

۳)      ……………

۴)      …………….

۵)      …………..

۶)      ………..

ب) نورون رابط در کدام قسمت قرار دارد؟

پ) کدام ریشه نخاع دارای جسم یاخته ای است؟

۳. با توجه به شکل به پرسش های زیر پاسخ دهید:..

الف) قسمت های شماره گذاری شده را نامگذاری کنید.

۱)……………

۲)      ……………

۳)      ……………

۴)      …………..

ب) شکل مربوط به چه فعالیتی در دستگاه عصبی است؟

پ) دریافت اطلاعات حسی از کدام شماره صورت می گیرد؟

ت) ارسال اطلاعات حرکتی و انتقال آن به ماهیچه ها از وظایف کدام شماره است؟

ث) در شکل مقابل چند سیناپس مشاهده می شود؟

ج) چند سیناپس مهاری در شکل مشاهده می شود؟

۴. با توجه به شکل به پرسش های زیر پاسخ دهید:

الف) قسمت های شماره گذاری شده را نام گذاری کنید.

۱)……………..

۲)      ……………..

۳)      ……………..

۴)      ………………

۵)      ……………..

ب) هر یک از شکل ها مربوط به چه جانوری است؟

A: ……..

B : ……..

C : ……..

پ) در کدام جانور، تحریک هر نقطه از بدن جانور در همه سطح آن منتشر می شود؟

ت) مغز جانور (B) از چه چیزی تشکیل شده است؟

ث) در کدام جانور، چند گره به هم جوش خورده مغز را تشکیل داده اند؟

ج) در کدام جانور، هر گره فعالیت ماهیچه های یک بند از بدن را تنظیم می کند؟

در جدول زیر، اثر انواع اعصاب حرکتی بر برخی اندام ها مقایسه شده اند. جاهای خالی را با عبارات مناسب کامل کنید.

اندام

حرکتی

خودمختار (اثر دارد / ندارد

پیکری

خودمختار

سمپاتیک

پاراسمپاتیک

ماهیچه اسکلتی

ارسال…..

اثر دارد

ماهیچه صاف

اثر ندارد

تنظیم……………….فعالیت

………

اثر دارد

ماهیچه قلبی

اثر …..

تنظیم …………………….فعالیت

…………

اثر دارد

غده ها

اثر…..

تنظیم ناآگاهانه فعالیت

اثر دارد

اثر ………………….

در جدول مقایسه ای زیر که درباره تشریح مغز گوسفند است، با علامت تیک √ و × و مشخص کنید که هربخش در کدام قسمت های مغز گوسفند دیده میشود.

بخشپرده مننژشیارهای مغزیرابط پینه ایرابط سه گوشتالاموسبطن هاکرمینه
بخش درونی مغز    
سطح پشتی مغز  ××   
سطح شکمی     ××

به پرسش های زیر پاسخ دهید.

۱- در ارتباط با دستگاه عصبی به پرسش های زیر پاسخ دهید.

الف) کدام ریشه نخاع، پاسخ حرکتی را از دستگاه عصبی مرکزی به ماهیچه ها و غده ها می برد؟

 ب) دستگاه عصبی کدام جانور به صورت شبکه عصبی است؟

۲- اعتیاد چیست؟

۳- اثر مواد اعتیاد آور بر قشر مخ را بیان نمایید.

۴- درباره نخاع به پرسش های زیر پاسخ دهید:

الف) وظیفه آن چیست؟

ب) انعکاس را تعریف کنید.

پ) ریشه های نخاع را نام برده و وظیفه هر یک را بنویسید.

۵- درباره کرم پلاناریا به سؤالات زیر پاسخ دهید:

الف) مغز این موجود از چه اجزایی تشکیل شده است؟

ب) دستگاه عصبی مرکزی آن از چه بخش هایی تشکیل شده است؟

پ) دستگاه عصبی محیطی در این جاندار به چه شکل سازمان یافته است؟

GENEPOGROUP

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.