نمونه سوالات فصل۲ زیست شناسی۲ جلسه۲ شنوایی و تعادل

نمونه سوالات فصل۲ زیست شناسی۲ جلسه۲ شنوایی و تعادل

صحیح یا غلط بودن جملات زیر را مشخص کنید.

(۱) موادی که غده های درون مجرای گوش ترشح می کنند و موهای ضخیم آن، نقش حفاظتی دارند.

(۲) لرزش دریچه بیضی، مایع درون مجاری نیم دایره ای گوش را به لرزش در می آورد.

(۳) در بخش حلزونی، یاخته های مژکداری قرار دارند که در واقع گیرنده های مکانیکی هستند.

(۴) برای حفظ تعادل بدن، مغز باید از گیرنده های دیگر مانند گیرنده های تماس نیز پیام دریافت کند.

(۵) آکسون یاخته های گیرنده بویایی، پیامهای بویایی را به لوب بویایی می برند.

(۶) یاخته های نگهبان با یاخته های عصبی که پیام های چشایی را به مغز می برند، سیناپس دارند.

(۷) وقتی سرما خورده ایم و دچار گرفتگی بینی شده ایم، مزه غذا را به خوبی تشخیص نمیدهیم.

(۸) درون کانال خط جانبی، یاخته های مژکداری از نوع گیرنده های مکانیکی قرار دارند که به ارتعاش آب حساس هستند. (۹) مار زنگی براساس اطلاعاتی که از تابش های فرابنفش دریافت می کند، موقعیت شکار را تشخیص می دهد.

جاهای خالی عبارات زیر را با کلمات مناسب کامل کنید.

۱- فعالیت گیرنده های مکانیکی درون گوش در …….. و ……… بدن نقش دارد.

۲- ………………………… در انتهای مجرای شنوایی و بین گوش …………. و …………………. قرار دارد.

۳- کف استخوان ……….. طوری روی دریچه  ………….  قرار گرفته است که ارزش آن دریچه را می لرزاند.

۴-  در بخش ……….. یاخته های مژکداری قرار دارند که مژک هایشان با……………………. تماس دارند.

۵- بخش …………………… گوش داخلی سه مجرای نیم دایره ای شکل …………… بر هم دارد.

۶- ذره های غذا در …………………………. حل می شوند و یاخته های ………………………………. را تحریک می کنند.

۷-  پیام های بینایی قبل از رسیدن به قشر مخ از ……………………….. عبور می کنند و پردازش نهایی آنها در . …………. انجام می شود.

۸- گیرنده های حس بویایی در ………………………. قرار دارند. این گیرنده ها، یاخته های عصبی اند که دندریت هایشان……………… است.

۹- خط جانبی، کانالی در زیر ………………….. ماهی است که از راه سوراخ هایی با ………………… ارتباط دارد.

۱۰- پیام های ارسالی از هر نوع از گیرنده های حسی به بخش های ویژه ای از دستگاه عصبی  ……………. و ……………. وارد می شوند.

در هر جمله دور عبارت صحیح داخل پرانتز خط بکشید.

۱- (ابتدای – انتهای) مجرا و بخش های میانی و درونی گوش را استخوان گیجگاهی حفاظت می کند.

۲- دسته استخوان (چکشی – رکابی) روی پرده صماخ چسبیده و با لرزش آن میلرزد.

۳- (دندریت – آکسون) یاخته های عصبی حسی که شاخه دهلیزی عصب گوش را تشکیل می دهند، پیام عصبی را به مغز می برند.

۴- اومامی مزه غالب غذاهای دارای آمینو اسید (گلوتامات – گلوبین) است.

۵- در چشم حشرات، هر واحد بینایی (یک –  دو) عدسی و (یک –  تعدادی) گیرنده نوری دارد.

۶-  روی پای (عقبی – جلویی) جیرجیرک یک محفظه هوا وجود دارد.

۷- (بسیاری –  برخی) حشرات می توانند پرتوهای فرابنفش را تشخیص دهند.

۸- (همه –  برخی) مارها می توانند پرتوهای فروسرخ را تشخیص دهند.

۹- مار زنگی در (جلو – عقب) سر و (با  – زیر) هر چشم سوراخی دارد که گیرنده های پرتوهای فروسرخ در آن قرار دارند.

۱۰- در دهان و برجستگیهای زبان (گیرنده های – جوانه های چشایی) وجود دارند که درون آنها (گیرنده های – جوانه های چشایی) قرار گرفته اند

هر یک ازواژه های ستون (الف)با یکی از عبارت های ستون (ب) ارتباط منطقی دارد. عبارت های مرتبط با هم را پیدا کرده و شماره آن را روبروی عبارت صحیح بنویسید.

(الف) واژه

(ب) عبارت

شماره

(۱)بخش بیرونی گوش

(۲)گوش میانی

(۳)پرده صماخ

(۴)شیپور استاش

(۵)مجاری نیم دایره ای

(۶)جسم مژگانی

(۷)اومامی

(۸)چشم مرکب

(۹)خط جانبی

(۱۰)مگس

هوا از راه این مجرا به گوش میانی منتقل می شود.

تصویری موزاییکی ایجاد می کند.

یاخته های مژکدار حس تعادل درون آن قرار گرفته اند.

….

جریان آب در کانال، ماده ژلاتینی را به حرکت در می آورد.

از لاله و مجرای گوش تشکیل شده است.

گیرنده های شیمیایی در موهای حسی روی پاها قرار دارند.

محفظه استخوانی پر از هوا است.

برای توصیف یک مزه مطلوب به کار می رود.

به پرسش های تصویری زیر پاسخ دهید.

با توجه به شکل به پرسش های زیر پاسخ دهید:

بخش های تشکیل دهندۀ گوش

الف) اجزای شماره گذاری شده را نام گذاری کنید.

(۱) ……………

(۲) ……………

(۳) ……………

(۴) ……………

(۵) ……………

(۶) ……………

(۷) ……………

(۸) ……………

(۹) ……………

(۱۰) ……………

ب) کدام شماره، حلق را به گوش میانی مرتبط می کند؟

پ) کدام بخش گوش در تعادل نقش دارد؟

ت) کدام بخش گوش در شنوایی نقش دارد؟

ث) کدام بخش های گوش توسط استخوان گیجگاهی محافظت می شوند؟

۱- با توجه به شکل به پرسش های زیر پاسخ دهید:

الف) اجزای شماره گذاری شده را نام گذاری کنید.

(۱) ……………

(۲) ……………

(۳) ……………

ب) شکل مربوط به کدام بخش گوش درونی است؟

 پ) شماره (۲) پیام ها را به سمت کجا می برد؟

ت) مژک های یاخته های شماره (۳) در چه صورتی خم می شوند؟

۳-  با توجه به شکل به پرسش های زیر پاسخ دهید:

الف) اجزای شماره گذاری شده را نام گذاری کنید.

(۱) ……………

(۲) ……………

(۳) ……………

(۴) ……………

(۵) ……………

(۶) ……………

(۷) ……………

ب) شکل مربوط به کدام بخش گوش درونی است؟

پ) شماره (۷) چگونه تحریک می شود؟

۴- با توجه به شکل به پرسش های زیر پاسخ دهید:

الف) اجزای شماره گذاری شده را نامگذاری کنید.

(۱) ……………

(۲) ……………

(۳) ……………

(۴) ……………

(۵) ……………

(۶) ……………

ب) پیام بویایی سرانجام به کجا ارسال میشود؟

۵- با توجه به شکل به پرسش های زیر پاسخ دهید:

الف) اجزای شماره گذاری شده را نام گذاری کنید.

ب) شکل روبه رو چه ساختاری را بر روی زبان نشان میدهد؟

پ) مولکول های غذا پس از حل شدن در بزاق از راه کدام شماره وارد این ساختار میشوند؟

۶- با توجه به شکل به پرسش های زیر پاسخ دهید.

الف) اجزای شماره گذاری شده را نام گذاری کنید.

(۱) ……………

(۲) ……………

(۳) ……………

(۴) ……………

(۵) ……………

(۶) ……………

(۷) ……………

(۸) ……………

ب) چه چیزی باعث حرکت کردن شماره (۴) می شود؟

پ) این ساختار چه کمکی به ماهی می کند؟

۷-  با توجه به شکل به پرسش های زیر پاسخ دهید؛

الف) اجزای شماره گذاری شده را نام گذاری کنید.

(۱) ……………

(۲) ……………

(۳) ……………

(۴) ……………

(۵) ……………

ب) این ساختار در چه جانوری دیده می شود و در کجای بدن آن قرار دارد؟

پ) چه فایده ای برای جانور دارد؟

۸- با توجه به شکل به پرسش های زیر پاسخ دهید:

الف) اجزای شماره گذاری شده را نام گذاری کنید.

(۱) ……………

(۲) ……………

(۳) ……………

(۴) ……………

(۵) ……………

ب) این نوع چشم در چه جانورانی وجود دارد؟

پ) تصویر ایجادشده چه ویژگی ای دارد؟

ت) هر واحد بینایی در این نوع چشم، شامل چیست؟

۹- شکل، مغز ماهی را نشان میدهد. اجزای شماره گذاری شده را نام گذاری کنید.

(۱) ……………

(۲) ……………

(۳) ……………

(۴) ……………

(۵) ……………

(۶) ……………

(۷) ……………

در جدول زیر انواع گیرنده های حسی موجود در جانوران با هم مقایسه شده است. جاهای خالی جدول را با عبارات مناسب کامل کنید.

جانور  نوع گیرنده  مکان گیرنده  ویژگی  
حشرات…………..چشم جانور………………..
ماهی…………..کانال موجود در زیر پوست…………………
مگس…………..موهای حسی روی پا………………..
جیرجیرک………….روی پای جلوییتشخیص امواج صوتی
…………..پرتو فروسرخ………………….تشخیص پرتوهای فروسرخ تابیده از شکار

به پرسش های زیر پاسخ دهید.

۱- وظیفه بخش بیرونی گوش چیست؟

پاسخ: لالۀ گوش و مجرای آن بخش بیرونی گوش را تشکیل می دهند. لالۀ گوش امواج صوتی را جمع آوری و مجرای شنوایی، آنها را به بخش میانی منتقل می کند. موهای کرک مانند درون مجرا و موادی که غده های درون مجرا ترشح می کنند، نقش حفاظتی دارند.

۲- نقش شیپور استاش و نتیجه حاصل از عمل آن را بنویسید.

۳-  با لرزش مایع درون حلزون گوش، چگونه پیام عصبی تولید می شود؟

۴-  مژک های گیرنده های تعادلی چگونه تحریک می شوند؟

۵- گیرنده های بویایی بینی در کجا قرار دارند؟

۶- درباره حس چشایی به پرسش های زیر پاسخ دهید:

الف) یاخته های گیرنده چشایی، چه نوع گیرنده ای هستند؟

ب) پس از حل شدن ذره های غذا در بزاق، مزه آن چگونه تشخیص داده می شود؟

۷- محل پردازش هر یک از اطلاعات زیر، کدام قسمت از مخ است؟

الف) پیام های عصبی تولید شده در گیرنده های نوری مخروطی

ب) پیام های عصبی تولید شده در گیرنده های بویایی

۸- مار زنگی به کمک چه گیرنده هایی و چگونه، موقعیت دقیق شکار خود را در تاریکی مطلق تشخیص میدهد؟

پاسخ: به کمک گیرنده های فروسرخ ، مار پرتو های فرو سرخ تابیده از بدن شکار را دریافت می کند و محل آن را در تاریکی تشخیص می دهد

۹- کیاسمای بینایی چیست؟

GENEPOGROUP

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.