نمونه سوالات فصل۲ زیست شناسی۲ جلسه ۱ حواس

نمونه سوالات فصل۲ زیست شناسی۲ جلسه ۱ حواس

صحیح یا غلط بودن جملات زیر را مشخص کنید . در جملات غلط، عبارت های نادرست را پیدا کرده و زیر آنها خط بکشید، سپس عبارت درست را بنویسید. (فعل جمله ها را تغییر ندهید)

(۱) وقتی گیرنده های حسی مدتی در معرض محرک ثابتی قرار گیرند، ممکن است اصلا پیامی ارسال نکنند.

(۲) گیرنده های حس پیکری انتهای دندریت آزاد و یا دندریت هایی درون پوششی از بافت چربی هستند.

(۳) عدسی چشم، همگرا و انعطاف پذیر بوده و با رشته هایی به عنبیه متصل است.

(۴)  زلالیه مواد غذایی و اکسیژن را برای عدسی و لایه های خارجی کره چشم فراهم می کند.

 (۵) ماده ای که فضای پشت عدسی را پر می کند، باعث حفظ حالت کروی چشم می شود..

(۶) قرنیه همانند عدسی باعث همگرایی پرتوهای نوری می شود..

(۷) یاخته های استوانه ای در نور زیاد و یاخته های مخروطی در نور کم تحریک می شوند.

(۸) پیامهای بینایی قبل از رسیدن به قشر مخ از هیپوتالاموس می گذرند.

(۹) عنبیه به واسطه ماهیچه های خود قطر مردمک را تغییر می دهد.

(۱۰) هنگام مشاهده جسمی از فاصله دور و در نور کم، قطر عدسی زیاد و سوراخ مردمک گشاد میشود.

(۱۱) در تشریح چشم زلالیه به طور کامل شفاف نیست، زیرا مقداری از دانه های سیاه ملانین از بخش های دیگر چشم در آن رها شده اند.

جاهای خالی عبارات زیر را با کلمات مناسب کامل کنید.

۱-  گیرنده فشار انتهای ………………………. یک نورون حسی است که درون پوششی ……………… و انعطاف پذیر قرار دارد.

۲-  گیرنده های حواس پیکری در بخش های گوناگون بدن مانند پوست، ………… و ……….. وجود دارند و اطلاعات حسی را………… می کنند.

۳- گیرنده های دمایی در بخش هایی از درون بدن، مانند برخی …… و……………… جای دارند.

۴-  در گرمای شدید که احتمال آسیب بافتی به وجود می آید، گیرنده های ………………………….. نیز فعال می شوند.

۵- جسم مژگانی، حلقه ای بین ………………….و…………………..،شامل ماهیچه های……………………. است.

۶- ماهیچه های تنگ کننده و گشادکننده مردمک به ترتیب توسط اعصاب ………… عصب دهی می شوند.

۷-  فضای ……………….. عدسی چشم را مایعی شفاف به نام …………………………. پر کرده است که از مویرگ ها ترشح می شود.

۸-  در هنگام دیدن اشیای نزدیک، قطر عدسی چشم ………. می شود.

۹-  در فرد ………………………….. کره چشم بیش از اندازه بزرگ است و تصویر اشیای دور در…………………. شبکیه تشکیل می شود.

۱۰-  با افزایش سن انعطاف پذیری عدسی کاهش پیدا می کند و ………………………. دشوار می شود. این حالت را ……….. ، می گویند.

۱۱- در چشم گاو …………………………. به صورت حلقه ای دور محل استقرار……………………………. قرار دارد.

هر یک از واژه های ستون (الف) با یکی از عبارت های ستون (ب) ارتباط منطقی دارد. عبارت های مرتبط با هم را پیدا کرده و شماره آن را روبروی عبارت صحیح بنویسید.

(الف) واژه

(ب) عبارت

شماره

(۱) گیرنده حسی

(۲) سازش گیرنده ها

(۳) گیرنده حس وضعیت

(۴) حواس پیکری

(۵) صلبیه

(۶)حواس ویژه

(۷) تطابق

(۸) عصب بینایی

(۹) ویتامین (A)

(۱۰) نقطه کور

موجب می شود وجود لباس را روی بدن حس نکنیم.

گیرنده های این حواس در اندامهای حسی قرار دارند.

متشکل از آکسون یاخته های عصبی که پیام های عصبی را به مغز می برند.

برای ساخت ماده حساس به نور در گیرنده های نوری، لازم است.

یاخته یا بخشی از آن، که اثر محرک را دریافت می کند و در آن به پیام عصبی تبدیل می شود

جزء خارجی ترین لایه کره چشم محسوب می شود.

وقتی دست خود را حرکت می دهیم، طول ماهیچه تغییر کرده و گیرنده درون آن تحریک می شود.

محل خروج عصب بینایی از شبکیه است.

در هر جمله دور عبارت صحیح داخل پرانتز خط بکشید.

(۱) گیرنده های تماسی (همانند –  برخلاف) گیرنده های درد سازش پیدا می کنند.

(۲)  تعداد گیرنده های تماس در پوست بخش های مختلف بدن (مشابه – متفاوت) است.

(۳) گیرنده های حس وضعیت در ماهیچه های (صاف –  اسکلتی) قرار دارند.

(۴) (همه – بیشتر) اطلاعات محیط پیرامون را از راه دیدن و به کمک اندام حس بینایی یعنی چشم دریافت می کنیم.

(۵) صلبیه پرده ای (سفید رنگ – بی رنگ) و محکم است.

(۶) عنبیه بخش رنگین چشم در (پشت –  جلو) قرنیه است.

(۷) ماهیچه های (اسکلتی – صاف) عنبیه مردمک را تنگ و گشاد می کنند.

(۸) در فضای (پشت –  جلو) عدسی (مایعی  – ماده ای) ژله ای و شفاف وجود دارد.

(۹) بخشی از شبکیه چشم که در دقت و تیزبینی نقش دارد، دارای تعداد فراوان تری از گیرنده های (مخروطی –  استوانه ای) است.

(۱۰)  با برخورد نور به شبکیه، مادۀ حساس به نور درون گیرنده های نوری (ساخته –  تجزیه) می شود.

(۱۱)  با (استراحت – انقباض) ماهیچه های مژگانی، عدسی کروی تر می شود.

 (12) در فرد (دوربین –  نزدیک بین)، کره چشم کوچک تر از اندازه طبیعی است و پرتوهای نور اجسام (دور  –  نزدیک) در پشت شبکیه متمرکز می شوند.

(۱۳) داخلی ترین لایه کره چشم (بسیار نازک – ضخیم) است.

(۱۴) ماهیچه های صاف حلقوی عنبیه (تنگ – گشاد) کننده مردمک هستند.

به پرسش های تصویری زیر پاسخ دهید.

۱-  با توجه به شکل به پرسش های زیر پاسخ دهید:

الف) اجزای شماره گذاری شده را نام گذاری کنید.

(۱) ……………..

(۲) ……………..

(۳) …………….

ب) کدام شماره به تغییر طول ماهیچه حساس است؟

پ) جنس شماره (۳) از چه نوع بافتی است؟

۲- با توجه به شکل به پرسش های زیر پاسخ دهید.

الف) اجزای شماره گذاری شده را نام گذاری کنید.

(۱) ……………..

(۲) ……………..

(۳) ……………..

(۴) ……………..

(۵) ……………..

(۶) ……………..

(۷) ……………..

(۸) ……………..

(۹) ……………..

(۱۰) ……………..

(۱۱) …………….

(۱۲) ……………..

(۱۳) …………….

(۱۴) ……………..

(۱۵) …………………

(۱۶) …………………..

(۱۷) ………………….

ب) کدام شماره وظیفه تغذیه شبکیه را بر عهده دارد؟

پ) شماره (۵) چه اهمیتی دارد و ویژگی آن چیست؟

 ت) کدام شماره بخش رنگین چشم است؟

ث) کدام شماره در تنگ و گشادشدن مردمک نقش دارد؟

۳- با توجه به شکل به پرسش های زیر پاسخ دهید:

الف) اجزای شماره گذاری شده را نام گذاری کنید.

(۱) ……………..

(۲) ……………..

(۳) ……………..

(۴) ……………..

(۵) ……………..

(۶) ……………..

(۷) ………………

(۸) …………………

ب) کدام یک، گیرنده نوری است که در نور کم تحریک می شود؟

پ) کدام یک، گیرنده نوری است که در نور زیاد تحریک می شود؟

ت) کدام شماره نقطه کور را نشان میدهد؟

۴- با توجه به شکل به پرسش های زیر پاسخ دهید:

الف) مشخص کنید هر یک از شکل های (A) و (B) کره چشم را در هنگام دیدن چه شیئی (دور یا نزدیک) نشان میدهد؟

ب) اجزای شماره گذاری شده را نام گذاری کنید.

(۱) ……………..

(۲) ……………..

(۳) …………….

پ) کدام شماره ها در تغییر همگرایی عدسی نقش دارند؟

ت) در کدام شکل (A یا B)، همگرایی عدسی زیاد است؟

۵- مشخص کنید هر یک از شکل ها، کدام بیماری مربوط به چشم را نشان می دهند و با چه نوع عینکی اصلاح می شوند؟

الف) ……………….

ب) ……………….

پ) ……………….

هر یک از واژه های ستون (الف) با یکی از عبارت های ستون (ب) ارتباط دارد. عبارت های مرتبط با هم را پیدا کرده و شماره آن را روبروی عبارت صحیح بنویسید.

(الف) واژه

(ب) عبارت

شماره

(۱) گیرنده حسی

(۲) سازش گیرنده ها

(۳) گیرنده حس وضعیت

(۴) حواس پیکری

(۵) صلبیه

(۶)حواس ویژه

(۷) تطابق

(۸) عصب بینایی

(۹) ویتامین (A)

(۱۰) نقطه کور

موجب می شود وجود لباس را روی بدن حس نکنیم.

گیرنده های این حواس در اندام های حسی قرار دارند.

متشکل از آکسون یاخته های عصبی که پیام های عصبی را به مغز می برند.

برای ساخت ماده حساس به نور در گیرنده های نوری، لازم است.

یاخته یا بخشی از آن، که اثر محرک را دریافت می کند و در آن به پیام عصبی تبدیل می شود

جزء خارجی ترین لایه کره چشم محسوب می شود.

وقتی دست خود را حرکت می دهیم، طول ماهیچه تغییر کرده واین گیرنده درون آن تحریک می شود.

محل خروج عصب بینایی از شبکیه است.

به پرسش های زیر پاسخ دهید.

(۱) گیرنده های حسی انسان را براساس نوع محرک به ۵ گروه طبقه بندی می کنند؛ آنها را نام ببرید.

(۲) محرکها به چه روش هایی باعث تغییر پتانسیل غشای گیرنده می شوند؟

(۳) در مورد گیرنده های حس پیکری به پرسش های زیر پاسخ دهید:

الف) در کدام قسمت های بدن، تعداد گیرنده های تماس بیشتر است؟

ب) کدام گیرنده حسی نسبت به تغییرات طول ماهیچه حساس است؟

پ) یک نوع از مواد شیمیایی را نام ببرید که باعث تحریک گیرنده درد می شود؟

(۴) کره چشم در کجا قرار دارد و توسط کدام ماهیچه ها حرکت می کند؟

(۵) درباره ساختار کره چشم به پرسش های زیر پاسخ دهید:

الف) خارجی ترین لایه کره چشم از چه بخش هایی تشکیل شده است؟

ب) ماهیچه های صاف عنبیه بر مردمک چه اثری دارند؟

پ) گیرنده های نوری در کدام لایه از چشم قرار دارند؟

(۶) زلالیه و زجاجیه را به غیر از محل قرارگیری در یک مورد دیگر با هم مقایسه کنید.

(۷) درباره بیماری های چشم به پرسش های زیر پاسخ دهید:

الف) در نزدیک بینی تصویر اشیای دور در کجا تشکیل می شود؟

ب) در دوربینی تصویر اشیای دور در کجا تشکیل می شود؟

پ) اگر سطح قرنیه کاملا کروی و صاف نباشد باعث ایجاد کدام بیماری چشم می شود؟

GENEPOGROUP

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.