نمونه سوالات فصل۳ زیست شناسی۲ جلسه۲ ماهیچه ها و حرکت

نمونه سوالات فصل۳ زیست شناسی۲ جلسه۲ ماهیچه ها و حرکت

صحیح یا غلط بودن جملات زیر را مشخص کنید.

۱. هر یاخته ماهیچه ای از به هم پیوستن چند یاخته در دوران جنینی ایجاد می شود.

۲. انقباض هر ماهیچه فقط می تواند استخوانی را در جهت خاص بکشد.

۳ . بعضی از ماهیچه های اسکلتی به صورت غیرارادی منقبض می شوند.

۴.  زرد پیها دو انتهای ماهیچه را به یک استخوان متصل می کنند.

۵ . درون هر تار ماهیچه ای، تعداد کمی رشته به نام تارچه ماهیچه ای وجود دارد.

۶.  تارهای ماهیچه ای از واحدهای تکراری به نام سارکومر تشکیل شده اند.

۷.  تعداد میتوکندری برخلاف مقدار میوگلوبین در تارهای ماهیچه ای کند بیشتر از تارهای ماهیچه ای تند است.

۸.  با اتمام انقباض، یون های کلسیم به سرعت توسط انتقال فعال به شبکه آندوپلاسمی بازگردانده می شوند.

۹.  تمام انرژی لازم برای انقباض ماهیچه ها از سوختن گلوکز به دست می آید.

۱۰.  انباشته شدن لاکتات در ماهیچه باعث گرفتگی و درد ماهیچه ای می شود.

۱۱. افراد کم تحرک دارای تار ماهیچه ای کند بیشتری هستند.

۱۲. اندازه حشرات از حد خاصی بزرگ تر نمی شود زیرا با افزایش اندازه، وزن اسکلت داخلی افزایش می یابد.

جاهای خالی عبارات زیر را با کلمات مناسب کامل کنید.

۱. بسیاری از ماهیچه ها به صورت ……………………………………. باعث حرکات اندام ها می شوند؛ زیرا ماهیچه ها تنها قابلیت…………………………………. دارند.

۲. نحوه اتصال ماهیچه به استخوان طوری است که معمولا با تغییر کوتاهی در………………….، استخوان به اندازه زیادی جابه جا می شود.

۳. یاخته های ماهیچه ای مانند استوانه ای با ………………….. هسته دیده می شوند که درون آنها تعداد زیادی رشته به نام  …………….وجود دارد.

۴. تارچه های ماهیچه ای از واحدهای تکراری به نام ………………. تشکیل شده اند که به تار ماهیچه ای ظاهر ……………. دهند.

۵. نزدیک شدن خطوط Z رشته های ماهیچه ای، باعث ………….. طول سارکومرها و در کل ………….. طول ماهیچه می شود.

۶. بیشتر انرژی لازم برای ……………………. ماهیچه ها از سوختن ………………….. به دست می آید.

۷. تحریک یاخته ماهیچه ای از طریق ………… ویژه ای بین نورون و یاخته ماهیچه ای به آن می رسد و ……….. عصبی از پایانه یاخته عصبی آزاد می شود.

۸. کراتین فسفات می تواند به سرعت با دادن ……………  خود، مولکول ………… را باز تولید کند.

۹.  در فعالیت های شدید ماهیچه ای، که اکسیژن کافی به ماهیچه نمی رسد، تجزیه ……………. به صورت …………….انجام می شود.

۱۰.  با ورزش تارهای ماهیچه ای نوع ……………………….. به ………………………………. تبدیل می شوند.

هر یک از واژه های ستون (الف) با یکی از عبارت های ستون(ب) ارتباط دارد. واژۀ  مرتبط با عبارت را پیدا کرده و شماره آن را روبرویش بنویسید.

(الف) واژه

(ب) عبارت

شماره

(۱) زردپی

(۲) هموگلوبین

(۳) میوزین

(۴) سارکومر

(۵) اکتین

(۶) اسید لاکتیک

(۷) میوگلوبین

(۸) تار کند

(۹) تارچه

(۱۰) انعکاس

تارچه های ماهیچه ی از واحدهای تکراری تشکیل شده اند.

پروتئین انقباضی ضخیم که بین رشته های انقباضی نازک قرار دارد.

غلاف احاطه کننده تارهای ماهیچهای، در انتها به صورت طناب یا نواری محکم در می آید.

پروتئین انقباضی و نازک که از یک طرف به خط Z متصل است.

نوعی انقباض ماهیچه اسکلتی که به طور غیر ارادی انجام میشود.

هر تار ماهیچه ای از تعداد زیادی رشته تشکیل شده که موازی هم در طول تار ماهیچه ای قرار گرفته اند

تجزیه گلوکز در غیاب اکسیژن باعث تولید این ماده میشود.

رنگدانه قرمز رنگ در تارهای ماهیچه ای که مقداری اکسیژن را در خود ذخیره می کند.

در هر جمله ، دور عبارت صحیح داخل پرانتز خط بکشید.

(۱) انقباض هر ماهیچه می تواند استخوانی را در (جهت خاص –  جهات مختلف) بکشد.

(۲) (همه –  بسیاری از) ماهیچه های اسکلتی تحت کنترل ارادی هستند.

(۳) فعالیت های سوخت و ساز در یاخته های ماهیچه ای باعث ایجاد گرمای (کمی –  زیادی) می شوند.

(۴) هر ماهیچه از تعدادی باخته یا (تار –  تارچه) ماهیچه ای تشکیل شده است.

(۵) با کوتاه شدن حدود یک سانتی متر ماهیچه جلوی بازو، ساعد دست مقدار (کمی  – زیادی) حرکت می کند.

(۶) لغزیدن میوزین و اکتین در( مقابل – مجاورت) هم به انرژی نیاز دارد.

(۷) پس از آزادشدن کلسیم از شبکه آندوپلاسمی، این یون ها به سرعت توسط (انتشار – انتقال فعال) به شبکه آندوپلاسمی بازگردانده می شوند.

(۸)  تارهای ماهیچه ای نوع کند، برای (حرکات استقامتی – انقباضات سریع) ویژه شده اند.

(۹) افراد کم تحرک دارای تار ماهیچه ای (کند –  تند) بیشتری هستند.

(۱۰) لیزخوردن، اتصال و جداشدن سرهای میوزین بر روی رشته های اکتین صدها مرتبه در (ثانیه – دقیقه) تکرار می شود و یک ماهیچه اسکلتی منقبض میشود.

(۱۱) عروس دریایی اسکلت (آب ایستابی –  بیرونی) دارد که با فشار جریان آب به بیرون، جانور به سمت (موافق –  مخالف) جریان آب حرکت می کند.

به پرسش های زیر پاسخ دهید.

(۱) با توجه به شکل مقابل، به پرسش های زیر پاسخ دهید؛

الف) اجزای شماره گذاری شده را نام گذاری کنید.

۱) …………………………

۲) …………………………

۳) …………………………

۴) …………………………

۵) …………………………

۶) …………………………

۷) …………………………

۸) …………………………

ب) دو جفت ماهیچه متقابل را در شکل روبه رو نام ببرید.

(۲) در شکل روبه رو، عملکرد ماهیچه های متقابل به نمایش در آمده است. به نظر شما در این حالت کدام ماهیچه در حالت استراحت و کدام ماهیچه در حال انقباض است؟

(۳) با توجه به شکل، به پرسش های زیر پاسخ دهید:

الف) اجزای شماره گذاری شده را نام گذاری کنید.

۱) …………………………

۲) …………………………

۳) …………………………

۴) …………………………

۵) …………………………

۶) …………………………

ب) شماره (۶) چگونه به وجود می آید؟ و وظیفه آن چیست؟

پ) کدام شماره نشان دهنده یک یاخته ماهیچه ای است؟

(۴) با توجه به شکل، به پرسش های زیر پاسخ دهید:

الف) ترتیب تصاویر را از بزرگترین قسمت ماهیچه به کوچکترین مشخص کنید.

ب) اجزای شماره گذاری شده را نام گذاری کنید.

۱) …………………………

۲) …………………………

۳) …………………………

۴) ………………………

(۵) با توجه به شکل به پرسش های زیر پاسخ دهید:

الف) شکل مقابل نشان دهنده چیست؟

 ب) قسمتهای مشخص شده را نام گذاری کنید.

۱) …………………………

۲) …………………………

(۶) با توجه به شکل، به پرسش های زیر پاسخ دهید.

الف) قسمتهای خواسته شده را نام گذاری کنید.

۱) …………………………

۲) …………………………

۳) ………………………..

ب) کدام یک از شکل ها حالت استراحت و کدام یک حالت انقباض را نشان میدهد؟

الف)  …………………………..

ب) …………………………..

پ) وقتی ماهیچه ای منقبض می شود، کدام رشته پروتئینی حرکت می کند؟

(۷) با توجه به شکل به پرسش های زیر پاسخ دهید:

الف) موارد خواسته شده را نامگذاری کنید.

۱) …………………………

۲) …………………………

ب) کدام نوع رشته دارای میتوکندری فراوان است؟

 پ) کدام نوع رشته بیشتر انرژی خود را از راه بی هوازی به دست می آورد؟

.

.

(۸) در جدول زیر، انواع پروتئین های انقباضی آورده شده است. جاهای خالی موجود در جدول را با عبارات مناسب تکمیل کنید.

انواع پروتئین های انقباضی

نوع

 

مقدار ضخامت

 

محل استقرار

 

اکتین

 

……………….

…………

میوزین

 

…………………..

……………..

(۹) انواع یاخته های بافت ماهیچه ای در جدول زیر آورده شده است. جاهای خالی را با عبارات مناسب پر کنید.

انواع یاخته های بافت ماهیچه ای

 

نوع

کاربرد

 

تعداد میتوکندری

 

نحوه تنفس

 

کند

 

…………….

……………….

……………..

تند

 

………….

………………

……………..

کارشناس زیست شناسی ، دبیر دبیرستان های شهرستان ملکان - آذربایجان شرقی، دوستدار طبیعت و حیوانات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *