نمونه سوالات فصل۴ زیست شناسی۲ جلسه۱ تنظیم شیمیایی

نمونه سوالات فصل۴ زیست شناسی۲ جلسه۱ تنظیم شیمیایی

صحیح یا غلط بودن جملات زیر را مشخص کنید. در جملات غلط، عبارت های نادرست را پیدا کرده و زیر آنها خط بکشید، سپس عبارت درست را بنویسید. (فعل جمله ها را تغییر ندهید.)

(۱) ناقل عصبی به عنوان پیک کوتاه برد از یاخته پیش سیناپسی ترشح و بر یاخته پس سیناپسی اثر می کند. (۲) پیک از طریق اثر بر گیرنده شیمیایی خود بر یاخته هدف اثر می گذارد. (۳)غده برون ریز ترشحات خود را از طریق مجرایی به سطح یا حفرات بدن می ریزد. (۴) دستگاه درون ریز و دستگاه عصبی فعالیت های بدن را تنظیم و نسبت به محرک های درونی و بیرونی پاسخ می دهد (۵) هیپوتالاموس توسط رگ های خونی با بخش پسین ارتباط دارد و هورمون های آزاد کننده و مهارکننده ترشح می کند. (۶) مولکول پیک، تنها بر یاخته ای می تواند اثر کند که گیرنده آن را دارد. (۷) پیک های دوربرد به جریان خون وارد می شوند و پیام را به فاصله ای دور منتقل می کنند. (۸) غده هیپوتالاموس، نقش مهمی در تنظیم ترشح بعضی از غده های بدن بر عهده دارد. (۹) هورمون رشد یکی از هورمون های بخش پیشین هیپوفیز است که با رشد طولی استخوان های دراز، اندازه قد را افزایش می دهد. (۱۰)هورمون های بخش پسین در جسم یاخته ای نورون های هیپوتالاموس ساخته میشوند.

جاهای خالی عبارات زیر را با کلمات مناسب کامل کنید.

۱- یاخته هدف، برای پیک ………………………. دارد که به طور . عمل می کند. ۲- براساس مسافتی که پیک طی می کند تا به ……………………. برسد، پیک ها را به دو گروه ……………………. و ………………….. تقسیم می کنند. ۳- پیک های دوربرد پیک هایی هستند که به ………………………….. وارد می شوند و ………………………….. را به فاصله ای دور منتقل می کنند. ۴- ناقل عصبی یک پیک ………………………………… است که از یاخته پیش سیناپسی ترشح و بر………………. … اثر می کند. ۵- گاهی نورون ها پیک شیمیایی را به درون …………………………..ترشح می کنند؛ در این صورت، این پیک هورمون است نه یک ……………. . ۶- دستگاه ……………………….. به همراه دستگاه …………………………. فعالیت های بدن را تنظیم می کنند. ۷- غده ………….. تقریبا به اندازه یک نخود است و با ساقه ای به ……………..  متصل است. ۸- بخش پیشین هیپوفیز تحت تنظیم هیپوتالاموس، …………….. هورمون ترشح می کند و هیپوتالاموس توسط ………… با بخش پیشین ارتباط دارد. ۹- هورمون رشد، یکی از هورمون های بخش …………………………. هیپوفیز است که با …………………………….. استخوان های دراز، اندازه قد را افزایش میدهد.

هریک از واژه های ستون (الف) با یکی از عبارت های ستون(ب) ارتباط دارد. واژه مرتبط با عبارت را پیدا کرده و شماره آن را روبرویش بنویسید. (توجه:دو واژه اضافی است.)

(الف) واژه (ب) عبارت شماره
۱- بخش پسین هیپوفیز ۲- پرولاکتین ۳- صفحات رشد ۴- آزاد کننده ۵- هیپوتالاموس ۶- هیپوفیز ۷- غده درون ریز ۸- مهار کننده ۹- بخش میانی هیپوفیز ۱۰- هورمون عملکرد این غده در انسان به خوبی شناخته نشده است.
رساندن پیام به یاخته
هیچ هورمونی نمی سازد.
هورمون مؤثر در تنظیم فرایندهای دستگاه تولید مثل مردان
غده ای که در گودی کف جمجمه قرار دارد.
محرک ترشح هورمون های بخش پیشین هیپوفیز
صفحه غضروفی نزدیک دو سر استخوان دراز

در هر جمله با انتخاب یکی از عبارات داخل پرانتز و خط کشیدن بر روی عبارت دیگر، جمله درست را به دست آورید.

۱- (یک –  چند) سال بعد از (تولد –  بلوغ) صفحات رشد از حالت غضروفی به استخوانی تبدیل می شوند. ۲- گاهی یاحته (پیوندی – عصبی) پیک شیمیایی را به خون ترشح می کند؛ در این صورت این پیگ یک (ناقل عصبی – هورمون) به شمار می آید. ۳- پیک ( کوتاه برد – دوربرد) بین یاخته هایی ارتباط برقرار می کند که (حداکثر – حداقل) چند یاخته با هم فاصله دارند. ۴- یاخته های( برون ریز – درون ریز) در دوازدهه، هورمون (گاسترین – سکرتین) را ترشح می کنند. ۵- غده درون ریز (برخلاف – همانند) غده برون ریز از یاخته های (پوششی – عصبی) تشکیل شده است. ۶- غده برون ریز (برخلاف – همانند) غده درون ریز ترشحات خود را به (خون – حفرات بدن) می ریزد. ۷- هورمون (پرولاکتین – ضد ادراری) در دستگاه ایمنی و حفظ تعادل آب بدن نقش دارد. ۸- غده فوق کلیه با اثر هورمون های محرک ترشح شده از هیپوفیز (پسین –  پیشن) فعال می شود. ۹- بخش پیشین (همانند –  برخلاف) بخش پسین (فاقد – دارای) ارتباط خونی با هیپوتالاموس است. ۱۰- بیشترین هورمون های غده هیپوفیز از بخش (پسین –  پیشین) این غده ترشح می شود.

پرسش های تصویری

۱- با توجه به شکل به پرسش های زیر پاسخ دهید:
گیرنده های هورمونی بر روی سلول هدف
الف) قسمت های شماره گذاری شده را نام گذاری کنید. ۱) ……………….        ۲) ………………  ۳) ………… اب) تصویر مربوط به چه سازوکاری است؟ ۲- با توجه به شکل به پرسش های زیر پاسخ دهید:
ناقل عصبی و ورود هورمون به خون
الف) قسمت های شماره گذاری شده را نامگذاری کنید. ۱) ………….. ۲) ………….. ۳) ………….. ۴) …………… ۵) ………….. ۶) ………….. ۷) ………….. ب) تصویر بیانگر چیست؟ پ) کدام شماره جزء پیک های دور برد است؟ ت) کدام شماره می تواند هم ناقل عصبی و هم هورمون ترشح کند؟ ۲- با توجه به شکل به پرسش های زیر پاسخ دهید:
غده درون ریز و یرون ریز
الف) قسمت های شماره گذاری شده را نامگذاری کنید. ۱) ………….. ۲) ………….. ۳) ………….. ۴) …………… ب) هر یک از شکل های (الف) و (ب) چه نوع غده ای را نشان می دهد؟ (الف) ……………….. (ب) ……………….. پ) کدام بخش به همراه دستگاه عصبی نسبت به محرک های درونی و بیرونی پاسخ می دهند؟ ت) کدام بخش ترشحات خود را از طریق مجرایی به سطح یا حفرات بدن می ریزد؟ ۳- با توجه به شکل به پرسش های زیر پاسخ دهید
غدد درون ریز بدن انسان
الف) قسمت های شماره گذاری شده را نام گذاری کنید. ۱) ………….. ۲) ………….. ۳) ………….. ۴) …………… ۵) ………….. ۶) ………….. ۷) ………….. ۸) …………… ب) یک نمونه از غدد درون ریز بدن را که در شکل نشان داده نشده است، نام ببرید. پ) هورمون های آزاد کننده و مهار کننده از کدام بخش ترشح می شوند و بر کجا اثر می گذارند؟ ت) چند مورد از غده های نشان داده شده در شکل، تعدادشان در بدن زوج است؟ ۴- با توجه به شکل به پرسش های زیر پاسخ دهید:
بخش های مختلف غدۀ هیپوفیز
الف) قسمت های شماره گذاری شده را نامگذاری کنید. ۱) ………….. ۲) ………….. ۳) ………….. ۴) …………… ب) تصویر مربوط به کدام یک از غدد درون ریز بدن است؟ پ) کدام بخش ۶ هورمون مختلف را ترشح می کند؟ ت) کدام بخش هورمون تولید نمی کند؟ ث) وظیفه کدام بخش مشخص نیست؟ ج) ارتباط شماره ۲ با ۱ از چه طریقی است؟ چ) ارتباط شماره ۴ با ۱ از چه طریقی است؟ ۵- با توجه به شکل به پرسش های زیر پاسخ دهید:
رشد استخوان های دراز تحت تاثیر هورمون رشد
الف) قسمت های شماره گذاری شده را نام گذاری کنید. ۱) ………….. ۲) ………….. ۳) ………….. ۴) …………… ب) تصویر مربوط به چه سازوکاری است؟ پ) هورمون رشد بر کدام قسمت اثر می گذارد و باعث افزایش قد می شود؟ در رابطه با شکل مقابل به پرسش های زیر پاسخ دهید:
غده هیپوفیز
الف) قسمت های شماره گذاری شده را نام گذاری کنید. ۱) ………….. ۲) ………….. ۳) ………….. ۴) …………… ب) دو هورمون اکسی توسین و ضدادراری در کجا ذخیره و ترشح می شوند؟ پ) هورمون های کدام بخش در یاخته های عصبی هیپوتالاموس ساخته می شوند؟

جاهای خالی جدول را با کلمات مناسب کامل نمایید.

نام هورمون محل ساخت محل ذخیره و ترشح انتقال به زیر مغزی از طریق اندام هدف
مهار کننده ……………. هیپوتالاموس …………… هیپوفیز پیشین
آزاد کننده هیپوتالاموس ………. مویرگ خونی ……….
ضد ادراری ………… هیپوفیز پسین ………….. کلیه
اکسی توسین هیپوتالاموس ……….. آکسون رحم و غدد شیری

به پرسش های زیر پاسخ دهید.

۱- درباره هورمون های هیپوتالاموس به پرسش های زیر پاسخ دهید: الف) نقش هورمون های مهار کننده چیست؟ ب) اندام هدف هورمون ضد ادراری کجاست؟ ۲- به سؤالات زیر در رابطه با هورمون ها پاسخ دهید: الف) هورمون ها پس از آزادشدن از یاخته های سازنده خود، ابتدا از کجا عبور می کنند، تا به یاخته های هدف برسند؟ ب) کدام هورمون تولید شده در هیپوتالاموس، در حفظ آب بدن، نقش دارد؟ ۳- درباره پیک شیمیایی به پرسش های زیر پاسخ دهید: الف) یاخته هدف را تعریف کنید. ب) پیک شیمیایی چگونه بر یاخته هدف اثر می گذارد؟ ۴- عملکرد پیک های کوتاه برد را با ذکر مثال توضیح دهید. ۵- غدد درون ریز بدن را نام ببرید. (۴ مورد) ۶- در رابطه با غده های بدن به پرسش های زیر پاسخ دهید: الف) یاخته های درون ریز به چه صورت در بدن دیده می شوند؟ برای هر یک مثالی بیاورید. ب) غده برون ریز چگونه عمل می کند؟ ۷- دستگاه درون ریز شامل چیست و چگونه عمل می کند؟ ۸- تفاوت غده درون ریز و برون ریز را بیان نمایید. ۹- غده زیرمغزی در کجا قرار دارد و به چند بخش تقسیم می شود؟ ۱۰- صفحات رشد در کجا قرار دارند و چگونه فعالیت آنها متوقف می شود؟

GENEPOGROUP

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.