نمونه سوالات فصل۷ زیست شناسی دهم جلسه۳ جانداران مؤثر در تغذیۀ گیاهی(۱۰۲-۱۰۴)

درستی یا نادرستی موارد زیر را مشخص کنید.

 (۱) حدود ۹۰٪ گیاهان با قارچها هم زیستی دارند.

(۲) ریشۀ گیاهان نسبت به پیکر قارچها، با سطح بیشتری از خاک در تماس است.

(۳) برخی از گیاهان با انواعی از باکتری ها هم زیستی دارند که این همزیستی برای به دست آوردن نیتروژن بیشتر است.

 (4)متناوب کشت در نهایت منجر به فقیرشدن خاک از مواد معدنی می گردد.

(۵) ریزوبیوم ها می توانند N2 جو را به نیتروژن قابل استفادۀ گیاهان تبدیل کنند.

(۶) سویا، آزولا و گونرا با سیانوباکتری ها هم زیستی دارند.

(۷) گیاهان گوشت خوار قادر به انجام فتوسنتز نیستند.

(۸) گیاهان انگل همگی همۀ آب و مواد غذایی مورد نیاز خود را از گیاهان فتوسنتز کننده دریافت می کنند.

جاهای خالی را با کلمه های مناسب کامل کنید.

 (۱) یکی از معمول ترین سازگاری ها برای جذب آب و مواد مغذی، همزیستی ریشۀ گیاهان با انواعی از قارچ ها است که به آن …………………..گفته میشود.

 (۲) پیکر قارچ ها به صورت ……………………. و بسیار ظریف است.

(۳)دو گروه مهم از هم زیست های باکتریایی تثبیت کنندۀ نیتروژن با گیاهان، …………………..  و  …………………. هستند.

(۴) یکی از انواع گیاهانی که در تناوب کشت مورد استفاده قرار می گیرد، گیاهان تیرۀ  ……………. است.

 (5) سیانوباکتریها نوعی از باکتریهای  ………………….. (غیر فتوسنتز کننده – فتوسنتز کننده) هستند.

 (۶) گیاه توبره واش نوعی گیاه ………………. (گوشت خوار – انگل) است.

 (۷) گیاه گل جالیز با ایجاد اندام مکنده و نفوذ آن به  ……………. (ساقه – ریشه) گیاهان جالیزی، مواد مغذی را دریافت می کند.

به پرسش های زیر پاسخ دهید.

۱- در رابطه با هم زیستی قارچ ریشه ای به سؤالات زیر پاسخ دهید.

الف) به چند مورد جملۀ زیر را به درستی کامل می کند؟

«در این هم زیستی، قارچها ………………… »

– نمی توانند درون ریشۀ گیاه زندگی کنند.

– می توانند غلافی روی ریشۀ  گیاه تشکیل دهند.

 – نمی توانند با نفوذ به درون ساقۀ گیاه، در تبادل مواد شرکت کنند.

 – می توانند رشته های ظریفی به درون ریشۀ گیاه بفرستند.

۱)۱مورد                              2) 2مورد                             3) 3مورد                              4) 4مورد

ب) در اجتماعات قارچ ریشه ای، قارچ مواد معدنی را برای گیاه فراهم می کند که مهم ترین این مواد …………….

– نیتروژن است که در ساختار پروتئین ها به کار رفته است.

– فسفر است که در ساختار اسیدهای نوکلئیک به کار رفته است.

 -گوگرد است که در ساختار بعضی آمینواسیدها به کار رفته است.

پ) نقش «گیاهان، در این همزیستی چیست؟

 (۲) چرا در خاک های فقیر ، در صورت همزیستی گیاه با قارچ ریشه ای، گیاه شاداب خواهد شد؟

(۳) در رابطه با گیاهان تیرۀ پروانه واران به سؤالات زیر پاسخ دهید.

الف) ۳ مورد از مهم ترین گیاهان زراعی این تیره را ذکر کنید.

ب) ………………… (ریشه – ساقه) این گیاهان   ……………. (سیانوباکتریها – ریزوبیوم ها) در محل برجستگی هایی به نام  ………….. زندگی می کنند.

پ) در هم زیستی این گیاهان با باکتری ها، نقش باکتری، و گیاه» چیست؟

(۴) علت هر یک از موارد زیر را توضیح دهید.

الف) «قارچها نسبت به ریشۀ گیاهان، قابلیت جذب مواد معدنی بیشتری دارند.»

ب)« هنگامی که بخش های هوایی یونجه توسط دامها خورده می شود، هوموس غنی از نیتروژن ایجاد میشود.»

(۵) چرا گیاه آزولا موجب کاهش اکسیژن آب و مرگ بسیاری از آبزیان می شود؟

 (۶) شکل مقابل کدام یک را نشان می دهد؟

  • همزیستی با سیانوباکتریها
  •  گیاه انگل و ایجاد اندام مکنده
  •  اجتماع قارچ ریشه ای
  • گرهکهای ریشۀ گیاه تیرۀ پروانه واران

 (۷) جدول زیر را کامل کنید.

شکل     
نام گیاه………..………..………..گل جالیزی 
نوع گیاه( فتوسنتز کننده یا حشره خوار یا انگل)……….. و فتوسنتز کننده  ………..………..………..فتوسنتز کنند

 (۸) علت بزرگ بودن گیاه گونرا و برگهای آن در مناطق غیرحاصلخیز چیست؟

کارشناس زیست شناسی ، دبیر دبیرستان های شهرستان ملکان - آذربایجان شرقی، دوستار طبیعت و حیوانات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.