نمونه سوالات فصل۷ زیست شناسی دهم جلسه۴ گفتار ۳ انتقال مواد در گیاهان(۱۰۵-۱۶)

نمونه سوالات فصل۷ زیست شناسی دهم جلسه۴ گفتار ۳ انتقال مواد در گیاهان(۱۰۵-۱۶)

درستی یا نادرستی موارد زیر را مشخص کنید.

(۱)تعرق، سازوکار لازم برای جابه جایی آب و مواد آلی را به برگ فراهم می کند.

(۲) جابه جایی مواد در گیاهان در دو مسیر کوتاه و بلند بررسی می شود.

(۳) آب از محل دارای انرژی پتانسیل پایین تر به محلی دارای انرژی پتانسیل بالاتر حرکت می کند.

(۴) غلظت مواد محلول در آب تأثیری بر پتانسیل آب ندارد.

(۵) پتانسیل آب موجود در خاک نسبت به پتانسیل آب موجود در ریشه، منفی تر است.

(۶) انتقال مواد در سطح سلولی، با فرایندهای فعال و غیرفعال انجام می شود.

(۷) انتقال آب و مواد معدنی محلول در آن به سه روش( انتقال از عرض غشا، انتقال سیمپلاستی و انتقال آپوپلاستی)

صورت می گیرد.

(۸) پروتئین ها برخلاف اسیدهای نوکلئیک، می توانند از منافذ پلاسمودسم ها عبور کنند.

جاهای خالی را با کلمه های مناسب کامل کنید.

بخش زیادی از آب جذب شده توسط ریشه ها، از سطح ……………….  به هوا تبخیر می شود.

در مسیر ……………….. (بلند – کوتاه)، جابه جایی آب و مواد در سطح سلول یا چند سلول بررسی می شود.

پتانسیل اب خالص ……………………… است و با حل شدن ماده ای در آب، پتانسیل آب ……………..(افزایش – کاهش می یابد.

سیمپلاست به معنی  ………………. سلول همراه با ………………. است.

(۵) آب و مواد محلول در عرض ریشه، معمولا به روش ……………. و ……………….. انتقال می یابند.

در بیشتر گیاهان، سلول های درون پوست در دیواره های …………… (جانبی – جانبی و پشتی) خود دارای نواری از جنس  …………………هستند که به آن ………………… گفته می شود.

آب و مواد معدنی محلول در آن پس از جذب توسط ریشه، در نهایت طی فرایندی به نام  ………………… به اوندهای ……………(چوبی – آبکش) منتقل و آمادۀ جابه جایی برای مسیرهای طولانی تر می شوند.

به پرسش های زیر پاسخ دهید.

۱- در رابطه با انتقال آب و مواد معدنی محلول در آن از خاک به برگ به سؤالات زیر پاسخ دهید:

الف) آب و مواد مورد نیاز گیاهان،  ……………………..

 • همگی از هوای جو اطراف برگها جذب می شود.
 • اغلب از هوای جو اطراف برگها جذب می شود.
 • همگی از خاک اطراف ریشه ها جذب می شود.
 • اغلب از خاک اطراف ریشه ها جذب می شود.

ب) تعرق چیست و بخش اعظم آن از طریق کدام اندام گیاهی انجام می شود؟

پ) جابه جایی مواد در گیاهان در دو مسیر کوتاه و بلند، بررسی می شود. هر کدام را توضیح دهید.

ت) آب به علت ویژگی هایی که دارد، ……………..

 • از انتقال دهندۀ اصلی مواد در مسیر کوتاه است.
 • انتقال دهنده ی اصلی مواد در مسیر بلند است.
 • انتقال دهنده ی اصلی مواد در هر دو مسیر کوتاه و بلند است.

۲- با توجه به شکل روبه رو به سؤالات زیر پاسخ دهید.

الف: شکل مقابل، جابه جایی آب از طریق کانال های ……………… را نشان می دهد.

ب :این کانال، آب را در جهت شیب غلظت جابه جا می کند یا خلاف جهت شیب غلظت؟

پ :آیا طی جابه جایی آب به واسطه ی این کانال، انرژی مصرف می شود؟

ت: این جابه جایی نوعی فرایند …………… (فعال – غیرفعال) از نوع ………………… (انتشار ساده – انتشار تسهیل شده است.

ث: نقش این کانال ها در غشای سلول چیست؟

ج: به هنگام کم آبی، ساخت این کانال های پروتئینی چه تغییری می کند؟

۳- در رابطه با مسیر سیمپلاستی به سؤالات مطرح شده پاسخ دهید.

الف) در این روش انتقال، آیا ورود آب و مواد محلول در آن به درون پروتوپلاست سلول های تار کشنده ضروری است یا خیر؟

ب) در مسیر سیمپلاستی:………

 • آب و مواد معدنی محلول در آن با عبور از غشای پلاسمایی سلول، به سلول مجاور آن وارد می شوند.
 • آب و مواد محلول در آن به واسطه ی پلاسمودسمها از پروتوپلاست یک سلول به سلول مجاور می روند.
 • آب و مواد معدنی محلول در آن از فضاهای بین سلولی و نیز دیواره ی سلولی جابه جا می شوند.

ب) این مسیر از لایۀ ………….. شروع می شود و تا ………………. ادامه می یابد.

ت )در این مسیر، کانال ها و پمپ های پروتئینی غشای پلاسمایی، (نقش دارند – نقش ندارند).

۴- در رابطه با درون پوست یا آندودرم به سؤالات زیر پاسخ دهید.

الف) لایه ی سلولی آندودرم، لایه ای  …………….. (ضخیم – ظریف ) و شامل ………….. (یک لایه – چندین لایه) سلول است.

ب) سلول های درون پوست: …

الف)کاملا به یکدیگر چسبیده اند.

ب) فاصله ی فراوانی بین آنها وجود دارد.

پ) یک مورد از وظایف درون پوست را ذکر کنید.

۵- در رابطه با مسیر آپوپلاستی به سؤالات زیر پاسخ دهید.

الف) جهت شروع این مسیر، آیا ورود آب و مواد محلول در آن به درون پروتوپلاست سلول های تار کشنده ضروری است یا خیر؟

ب)در مسیر آپوپلاستی : …

 • حرکت آب و مواد محلول فقط از فضاهای بین سلولی انجام میشود.
 • حرکت آب و مواد محلول فقط از طریق دیوارهی سلولی انجام میشود.
 • حرکت آب و مواد محلول هم از فضاهای بین سلولی و هم از طریق دیوارهی سلولی انجام می شود.

پ) این مسیر از لایۀ …………….  شروع می شود و تا …………….. ادامه می یابد.

ت) پس از به پایان رسیدن مسیر آپوپلاستی، آب و مواد محلول در آن وارد مسیر ……………. می شوند.

۶- شیوه های انتقال مواد در مسیرهای کوتاه در زیر روبه رو آورده شده است. جاهای خالی را با موارد داده شده کامل کنید.

«مسیر سیمپلاستی – مسیر عرض غشایی – مسیر آپوپلاستی»

۷- با توجه به شکل به سؤالات زیر پاسخ دهید.

الف) مسیرهای مشخص شده با فلش مشکی و فلش رنگی هرکدام مربوط به کدام یک از انواع مسیرهای انتقال آب و مواد محلول در عرض ریشه است؟

ب)  هر یک از موارد مشخص شده را نامگذاری نمایید.

پ)  ورود آب و مواد محلول در آن به قسمت شمارهی (۹) چه نامیده می شود؟

ت) کدام یک مانع از انتقال آپوپلاستی از درون پوست به درون آوند چوبی می شود؟

(۹) جدول زیر را کامل کنید.

سلول معبر

در ریشه وجود دارد یا ساقه یا برگ؟

………….

جزء سلولهای کدام یک از انواع سیستم های بافتی اصلی محسوب می شود؟

سیستم بافت زمینه ای

سلولی مرده است یا زنده؟

………….

در اطراف خود نوار کاسپاری دارد یا خیر؟

………….

آیا می تواند آب و مواد محلول در آن را از خود عبور دهد یا خیر؟

………….

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.