نمونه سوالات فصل۷ زیست شناسی دهم جلسه۵ انتقال آب و مواد معدنی در مسیر های بلند(۱۰۷-۱۰۸)

نمونه سوالات فصل۷ زیست شناسی دهم جلسه۵ انتقال آب و مواد معدنی در مسیر های بلند(۱۰۷-۱۰۸)

درستی یا نادرستی موارد زیر را مشخص کنید.

(۱) یون ها به طور مداوم از سلول های درون پوست و سلول های زنده درون استوانه آوندی به درون آوند چوبی انتشار می یابند.

(۲) فشار ریشه ای می تواند باعث حرکت شیرهای خام به نوک درختان بسیار بلند شود.

 (3) عامل اصلی انتقال شیرهای خام، مکشی است که در اثر تعرق از سطح گیاه ایجاد می شود.

(۴) ستون آب درون آوندهای چوبی پیوسته است.

۵) بیشتر تبادل گازها و در نتیجه تعرق برگ ها از طریق عدسکها انجام می شود.

۶) روزنه های هوایی می توانند با باز و بسته شدن، مقدار تعرق را تنظیم کنند.

 (۷) بعضی هورمون های گیاهی در تنظیم باز و بسته شدن روزنه ها نقش دارند.

جاهای خالی را با کلمه های مناسب کامل کنید.

 (۱) تعرق، خروج آب به صورت  …………..  از سطح ……………… (اندام های هوایی – ریشۀ) گیاهان است.

 (۲) پتانسیل آب محیط اطراف برگها از پتانسیل آب فضاهای درون برگها ………………… (کمتر – بیشتر) است.

 ۳) پیوستگی ستون آب درون آوندهای چوبی به علت ویژگی های ………….. و ………………….. مولکولهای آب است.

 ۴) در اثر ویژگی های سلولهای نگهبان روزنه، به هنگام  ………………………. (پلاسمولیز – تورژسانس)، این سلولها خمیدگی پیدا کرده و در نتیجه روزنه …………….. (بسته – باز می شود.

به پرسش های زیر پاسخ دهید.

 (۱) در رابطه با انتقال آب و مواد معدنی در مسیرهای بلند به سؤالات زیر پاسخ دهید:

الف) جابه جایی مواد در مسیرهای طولانی توسط …………………. انجام می شود.

ب)  چرا انتشار و انتشار تسهیل شده برای انتقال مواد در فواصل طولانی کارامد نیستند؟

(۲) الف) جریان توده ای را تعریف کنید.

ب) جریان توده ای در آوندهای چوبی تحت تأثیر چه عواملی قرار دارد؟

(۳) در زیر، مراحل ایجاد فشار ریشه ای در گیاهان به صورت مرتب آورده شده است. آن را کامل کنید.

الف پمپ کردن یون ها توسط سلولهای  …………….. و سلولهای  ……………….  به درون آوندهای …………….. (چوبی – آبکش).

ب) ……………………….. (افزایش – کاهش مقدار یون ها درون آوندهای چوبی و در نتیجه ………………..(افزایش – کاهش پتانسیل آب درون آنها و ورود آب به درون آن ها.

پ)تجمع آب و یونها درون آوندهای چوبی ریشه و افزایش فشار درون آنها و ایجاد  ………………………………. .

 ت) هل دادن شیرۀ ……………………… (پرورده – خام) به سمت ……………………(بالا – پایین).

(۴) در شکل مقابل، حرکت شیرۀ خام تحت تأثیر مکش تعرقی و پتانسیل آب آورده شده است. با توجه به موارد داده شده، در جاهای خالی مورد مناسب را بنویسید.

الف) مکش تعرقی آب را از آوندهای چوبی ریشه به ساقه می کشد. شمارۀ ….

ب) آب از دیوارۀ سلولهای میان برگ تبخیر میشود.

پ) آب به درون استوانۀ آوندی وارد می شود.

ت) مکش تعرقی، آب را از رگبرگها به فضای بین سلولها می کشد.

ث) آب به محیط اطراف برگ منتشر می شود.

ج)مولکولهای آب، ستونی را از ریشه به برگ تشکیل میدهند.

 چ) مکش تعرقی، ستون آب را از آوندهای چوبی ساقه به برگ می کشد.

(۵) با توجه به موارد داده شده در مقابل هر سؤال، جدول زیر را کامل کنید.

 فشار ریشه ایتعرق
آیا در ایجاد جریان تودهای مؤثر است؟ (بله یا خیر)………..………..
نقش آن در انتقال و جابه جایی شیره ی خام چیست؟ (کشیده شدن از بالا یا هل دادن از پایین)………..………..
تأثیر نقش آن در صعود شیره ی خام چقدر است؟ (زیاد یا کم)………..………..
در بهترین حالت، چه قدر می تواند شیرهی خام را جابه جا کند؟ (چند متر یا بیش از صد متر)………..………..

(۶)تعرق در گیاهان در چه بخشهایی انجام می شود؟

(۷) جدول زیر را کامل کنید.

ساختار خاص سلول های نگهبان روزنه

تفاوت ضخامت دیوارۀ پشتی و شکمی

احاطۀ سلول های نگهبان روزنه هم چون کمربند

مقایسۀ ضخامت (>یا = یا<) : دیوارۀ پشتی(  )دیوارۀ شکمی

به هنگام تورژسانس سلول

-افزایش طول صورت ….(می گیرد – نمی گیرد)

– گسترش عرضی صورت ——- (میگیرد – نمی گیرد

به هنگام تورژسانس سلول

مقایسه میزان انبساط (>یا = یا<):

دیوارۀ پشتی (  ) دیوارۀ شکمی

 (۸) مراحل بازشدن منفذ روزنه به صورت مرتب در زیر آورده شده است. آن را کامل کنید.

الف) تحریک انباشت …………………. (فعال – غیرفعال) بعضی یونها (مانند ……………. و ……………. ) و …………در سلول نگهبان روزنه تحت تأثیر عوامل محیطی و درونی .

ب)…………….(کاهش – افزایش) پتانسیل آب درون سلولهای نگبان روزنه.

پ) با ورود آب از سلول های …………………… (مجاور سلول نگهبان – کوتیکولی) به درون سلول های نگهبان روزنه.

ت ) ……………..(پلاسمولیز – تورژسانس) سلول های نگهبان و بازشدن منفذ روزنه (به دلیل ساختار خاص سلول های نگهبان روزنه).

 (۹)الف) جدول زیر کامل کنید.

 وضعیت روزنه (باز یا بسته)وضعیت سلول های نگهبان (تور ژسانس یا پلاسمولیز)
   
   

ب) دیوارۀ پشتی و دیوارۀ شکمی سلول های نگهبان روزنه را در شکل زیر نشان دهید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.