نمونه سوالات فصل۷ زیست شناسی دهم جلسه۶ و آخرعوامل موثر در باز و بسته شدن روزنه ها

درستی یا نادرستی موارد زیر را مشخص کنید.

(۱) کاهش تعداد روزنه ها و برگ ها و افزایش سطح برگ ها، از جمله سازگاری های گیاهان برای زندگی در محیط های خشک محسوب میشود.

(۲) شرایط محیطی ایجاد کننده  تعریق متفاوت از شرایط ایجاد شبنم است.

(۳) برای تعیین سرعت و ترکیب شیره  پرورده می توان از شته ها استفاده کرد.

(۴) حرکت شیره   پرورده برخلاف شیره   خام، از طریق سیتوپلاسم سلول های زنده  آبکشی و از سلولی به سلول دیگر انجام می شود.

 (۵) یک گیاه شناس آلمانی به نام ارنست مونش، الگوی جریان فشاری را برای جابه جایی شیره  پرورده ارائه داده است.

 (۶) با افزایش مقدار مواد آلی در سلولهای غربالی، فشار اسمزی آنها کاهش پیدا می کند.

 (۷) مواد آلی در گیاهان، به صورت تنظیم شده تولید و مصرف می شوند.

 (8) بعضی هورمون های گیاهی در تنظیم باز و بسته شدن روزنه ها نقش دارند.

جاهای خالی را با کلمه های مناسب کامل کنید.

(۱) ………….. (افزایش –  کاهش) مقدار نور و دما و…………… (افزایش – کاهش) ۲CO ، تا حدی معین، می تواند باعث باز شدن روزنه ها در گیاهان شود.

(۲) تعریق نشانه  ………………  است.

 (۳) تعریق از سطح ساختارهای ویژه ای به نام  ………………….. انجام می شود که در ……………. یا ……………. برگهای بعضی گیاهان علفی قرار دارند.

(۴) ……………………… از مهم ترین محل های منبع هستند.

(۵)  برای تعیین سرعت و ترکیب شیره  پرورده می توان از ……………………. (مورچه ها – شته ها) استفاده کرد.

 (۶) حرکت شیره   پرورده به روش جریان  ………………………….  انجام می شود.

(۷) در اثر ویژگی های سلول های نگهبان روزنه، به هنگام  ………………………. (پلاسمولیز – تورژسانس)، این سلول ها خمیدگی پیدا کرده و در نتیجه روزنه …………….. (بسته – باز) می شود.

به پرسش های زیر پاسخ دهید.

 (1) جدول زیر را تکمیل نمایید.

عوامل مؤثر بر باز و بسته شدن روزنه ها

عوامل محیطی

عوامل درونی گیاه

مهم ترین آنها شامل تغییرات مقدار نور…………، ……….و ………….

مهم ترین آنها شامل ……………. و ……………..

 (۲) سه مورد از سازگاری های گیاهان برای زندگی در محیط های خشک را ذکر کنید.

(۳) الف) تعریق را تعریف کنید.

ب) شرایط محیطی ایجاد کننده تعریق را بیان کنید. (۲ مورد)

جدول زیر را کامل کنید.

 تعرقتعریق
کدام یک در ایجاد جریان توده ای مؤثر است؟  
کدام یک نشانه   فشار ریشه ای است؟  
خروج آب در آن به چه صورت است؟ (مایع یا بخار)  
از طریق چه روزنه هایی انجام می شود؟  

 (۵) شکل زیر نشان دهندۀ پدیدۀ ……………………. (تعریق – شبنم) در گیاهان است.

(۶)جدول زیر را کامل کنید.

محل منبع

محل مصرف

تعریف

بخشی که ترکیبات آلی مورد نیاز بخش های دیگر را تأمین می کند.

وضعیت بخش های ذخیره کنندۀ  مواد آلی

به هنگام  ……….. محل منبعه

به هنگام  ………. محل مصرفه

تعریف جابه جایی (زیر درست خط بکشید)

۱- حرکت از محل منبع به محل مصرف  2- حرکت از محل منبع به محل مصرف

وضعیت تعداد در زمان های گلدهی یا تولید میوه

محل منبع  (   )محل مصرف ( < یا > یا =)

 (۷) با توجه به شکل مقابل به سؤالات زیر پاسخ دهید.

الف) این جانور می تواند خرطوم خود را به درون کدام یک از آوندهای گیاه وارد کند؟

ب) پس از بی حس کردن جانور و قطع خرطوم آن و بررسی و جمع آوری مایع تراوش شده از خرطوم های بریده شده، چه چیزی را می توان تعیین کرد؟

(۸) در جدول زیر مقایسه ای بین حرکت شیرۀ  خام و شیرۀ پرورده انجام شده است. آن را کامل کنید.

حرکت شیرهای خام

حرکت شیرۀ پرورده

توسط چه سلول هایی انجام می شود؟

تراکئیدها و عناصر

عناصر

سلول هایی که در انجام آن نقش دارند، مرده هستند یا زنده؟

………………

………………

آیا این سلو لها دیواره  عرضی دارند یا خیر؟

………………

………………

این حرکت در کدام جهت انجام می شود؟

………………

………………

سرعت حرکت

شیرۀ خام (   ) شیره ی پرورده(< یا > یا =)

پیچیدگی حرکت

شیرۀ خام  (   )شیره ی پرورده ( < یا > یا =)

کارشناس زیست شناسی ، دبیر دبیرستان های شهرستان ملکان - آذربایجان شرقی، دوستار طبیعت و حیوانات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.