نمونه سوال امتحانی زیست شناسی ۳

شبیه سازی خرداد ۹۸

به نام خدا

نام و نام خانوادگی: ……………….

دبیرستان ……….

خرداد ۹۸

درس زیست شناسی۳

 

ردیف

متن سوالات

نمره

۱

درستی یا نادرستی هر یک از عبارت های زیر را بدون ذکر دلیل در پاسخ نامه بنویسید.

 الف) جوجه غازها می توانند به طور غریزی مادر خود را بشناسند.

 ب) یاخته های بنیادی تنها می توانند به یاخته های بنیادی مثل خودشان تبدیل شوند.

 پ) همه پروتئین ها، آنزیم هستند.

ت) فتوسیستم ۱ برخلاف فتوسیستم ۲ آنتن گیرندۀ نور ندارد.

 ث) رنابسپاراز در مرحله آغاز رونویسی به مولکول دنا متصل می شود.

 ج) پیرووات در راکیزه با از دست دادن یک کربن دی اکسید به بنیان استیل تبدیل میشود

۱.۵

۲

گزینه صحیح را انتخاب کرده و در پاسخ نامه بنویسید

الف) گیاهان C3 به چه دلیل به این اسم نام گذاری شده اند

۱) چون اکثر گیاهان، C3 هستند

 ۲) چون اولین ماده آلی پایدار چرخ کالوین آن ها قند ۳کرینی است

 ۲) چون تثبیت کربن در آن ها در چوځه کالوین به شکل ترکیب آلی پایدار۳ کربنی است

۴) چون تنها روش تثبیت کربن در طول حیات گیاهان روی زمین چرخه کالوین است .

 

پ) ضمن فعالیت نوگلئازی آنزیم دنا بسپاراز ، کدام پیوند در رشته دنا شکسته می شود.

۱) پپتیدی                         ۲) هیدروژنی                      ۳) فسفودی استر                ۴) یونی

 

پ) بیشترین جذب کاروتنوئیدها در بخش ……………….نور مرئی است.

 ۱) زرد و نارنجی         ۲)آبی و سبز             ۳) قرمز و نارنجی            ۴) آبی و قرمز

 

 ث) کدام مورد از ویژگی های آنزیم های برش دهنده نیست؟

۱) در باکتری ها یافت می شوند                                                     ۲) توالی های نوکلئوتیدی خاص را در رنا ، برش می دهد.

 ۳) قسمتی از سامانه دفاعی باکتری هستند.                            ۴) دارای جایگاه تشخیص اختصاصی هستند.

ث) کدام یک جزه اثرات خواب زمستانی جانور نیست؟

۱) کاهش دمای بدن            ۲) کاهش سازگاری جانور                    ۳) کاهش مصرف اکسیژن         ۴) کاهش تعداد تنفس

 

ج)کدام عبارت، جملۀ سؤال را به درستی کامل می کند؟

 در هر گامی از چرخه کریس که …………………….»

 ۱) مولکول ۴ کربنی مصرف می شود، مولکول ۶ کربنی تولید می شود.    ۲) CO2  آزاد می شود. ترکیب ۴ کربنی تولید میشود.    ۳) CO2 آزاد نمی شود، ترکیب ۴ کربنی مصرف می شود.             ۴) استیل کو آنزیم A مصرف می شود، ATP تولید می شود

 

۱.۵

۳

در جملات زیر جاهای خالی را با کلمات مناسبه پر کنید.

 الف) تأثیر هر آمینواسید در شکل دهی پروتئین به ماهیت شیمیایی …………….. آن بستگی دارد.

 ب) به طور معمول برای جدا کردن رونوشت های اینترفرون از روی رنای دارای چهار ناحیه اگزونی …………  پیوند فسفودی استر شکسته  ……………..  مولکول آب مصرف می شود.

پ) شایع ترین نوع هموفیلی مربوط است به فقدان ……………….. .

 ت) اولین مرحله در همسانه سازی ……………. است که توسط آنزیم ………… انجام می شود.

 ث) آنزیم EcoR1 همواره پیوند …………..  بین C و G را در دنا برش می دهد.

 ج) جانوران هنگام وجود ……………  با ……………. رفتارهای غذایابی خود را تغییر می دهند و در حالت گوش به زنگ به غذایابی ادامه می دهند.

۲.۲۵

۴

هر یک از فرایندهای مهندسی ژنتیک در ستون الف، با کدام یک از نتایج ستون «ب» مرتبط است آنها را مشخص نموده و در پاسخ نامه بنویسید.

(یک مورد در ستون «ب» اضافه است.)

الف

ب

شماره

(۱)افزایش پایدار ی پروتئین

(۲) جایگزین کردن یک آمینو اسید با آمینو اسید دیگر

(۳) افزایش پایداری آنزیم ها در برابر گرما

کاهش خطر آلودگی میکروبی در محیط کشت

….

افزایش نگه داری طولانی مدت پروتئین دارویی

….

افزایش فعالیت ضد ویروسی اینتر فرون

….

کاهش مدت زمان فعالیت پلاسمایی پلاسمین

….

۰.۷۵

۵

در ارتباط با آنزیم ۱ EcoR به سؤالات زیر پاسخ کوتاه بدهید.

 الف) این آنزیم کدام توالی دنا را شناسایی می کند توالی را بنویسید.

 پ) برای جداسازی این توالی۔ آنزیم، پیوند فسفودی استر بین کدام نوکلئوتیدها را برش می دهد؟

 پ) نتیجه عملکرد آنزیم روی DNA چیست؟

۰.۵

۶

در ارتباط با رفتار جفت یابی طاووس ها به سوالات زیر پاسخ کوتاه بدهید

 الف) چرا انتخاب جفت در طاووس بر عهده جانور ماده است؟

ب) توجه ماده به درخشان بودن رنگ پرها چه نتیجه ای در بر دارد ؟

۰.۷۵

۷

هر یک از موارد زیر به کدام نوع از رفتار اشاره دارد؟

 الف) جانور می آموزد بین رفتار خود با پاداش یا تنبیه ارتباط برقرار کند.

 ب) جانور می آموزد بین یک محرک شرطی با یک محرک طبیعی ارتباط برقرار کنند..

پ) جانور می آموزد بین تجربه های گذشته و موقعیت جدید ارتباط برقرار کند.

۰.۷۵

۸

در رابطه با نقش پذیری، به سؤالات زیر پاسخ کوتاه بدهید.

 الف) در چه دوره زمانی بیشترین موفقیت در نقش پذ یری رخ می دهد؟

 ب) نقش پذیری، رفتاری غریزی است با یادگیری؟

پ) مهم ترین رفتاری که جوجه ها با نقش پذیری از مادر یاد می گیرند کدام است؟

۰.۷۵

۹

کدام عبارت را برای کامل کردن جمله زیر مناسب می دانید؟ در پاسخ نامه بنویسید.

 در نوکلئیک اسیدهای خطی ،………………… »

الف) ممکن است دو سر رشته، متفاوت باشد.

 ب) ممکن است هر دو سر رشته گروه فسفات و یا هر دو گروه هیدروکسیل آزاد باشد.

پ) ممکن نیست در سر رشته، مشابه باشد

۰.۲۵

۱۰

دلیل این که لنفوسیت ها در فرد قادرند از ژن های یکسان گیرنده های آنتی ژنی با تنوع بی شمار تولید کننده چیست؟

۰.۲۵

۱۱

دو مورد از دلایلی که باعث می شود جانور هزینه های دفاع از قلمرو را بپذیرد. بنویسید.

 

۰.۵

۱۲

برای تولید دنای نوترکیب، جداسازی دنای مورد نظر با آنزیم برش دهنده A انجام شده است. جهت تکمیل فرایند، کدام پلازمید زیر را پیشنهاد می کنید؟

الف) پلازمید باکتری که با آنزیم برش دهنده B برش داده شده است

پ) پلازمید مخمر که با آنزیم برش دهنده A برش داده شده است.

۰.۲۵

۱۳

وجود ژن مقاومت به آنتی بیوتیک در باکتری میزبان چه قابلیتی ایجاد می کند؟

۰.۵

۱۴

برای جدا کردن یک قطعه دنا از وسط مولکول دنا به کمک آنزیم ۱ EcoR جمعا چند پیوند فسفودی استر باید شکسته شود؟

 

۰.۲۵

۱۵

یاخته هایی را که محل انجام واکنش های آنزیمی زیر، جهت تثبیت کربن در گیاه C4  است، مشخص کنید و در پاسخ نامه بنویسید.

الف ) سیستم آنزیمی اول

ب)سیستم آنزیمی دوم

۰.۵

۱۶

در ارتباط با فرایند فتوسنتزبه دو سؤال زیر پاسخ دهید

 الف) چرا به ساخته شدن ATP در غشای تیلاکوئید ATPسازی نوری می گویند؟

ب) توضیح دهید که چرا دما می تواند بر فتوسنتز اثر بگذارد؟

۰.۷۵

۱۷

هر یک از اصطلاحات زیر را تعریف کنید

 لف) فتوسیستم

ب)پلازمید

۱

۱۸

مشخص کنید کدام یک از صفات زیر ارثی و کدام یک غیر ارثی هستند؟

 الف) رنگ چشم

ب) تغییر رنگ پوست

پ) تنوع در گروه خونی فرزندان

۰.۲۵

۱۹

فردی که در مورد هر دو صفت گروه خونی A و بیماری کم خونی داسی شکل ناخالص است. در صورت کراسینگ اور در میوز ۱ (گاستمان ۱) چند نوع گامت (کامه ) نوترکیب می تواند تولید کند؟ ژنوتیپ آنها را بنویسید

۰.۵

۲۰

در ارتباط با فعالیت های کلروپلاست، به سؤالات زیر پاسخ دهیند.

 الف) به چه دلیل تنفس نوری در گیاهان، بازده فتوسنتز را کاهش می دهد.

 ب ) سه مورد از عوامل محیطی مؤثر بر فتوسنتز را بنویسید.

۱

۲۱

طرح زیر مربوط به تنفس یاخته ای است. آن را کامل کنید.

NADH و         ……………      و  و ATP              ……………            پیروات                         گلوکز                                                                      

۰.۵

۲۲

دو مورد از سازوکارهای گیاهان را برای تأمین اکسیژن در شرایط غرقابی بنویسید

۱

۲۳

مشخص کنید کدام یک از افراد زیر شانس بیشتری برای بقا دارند؟

 الف) فرد     HbAHbSدر مناطق مالاریاخیز

ب) فرد  HbSHbSدر مناطق غیر آلوده

 پ) قرد   HbAHbA  در مناطق مالاریا خیز

 

۰.۲۵

۲۴

شکل مقابل مربوط به نوعی ناهنجاری ساختاری در کروموزوم هاست .

الف) نام این ناهنجاری چیست؟

ب) این نوع از ناهنجاری در کدام کروموزوم ها می تواند رخ دهد؟

۱

۲۵

منظور از تجزیه نوری آب در فتوسنتز چیست؟

۰.۷۵

۲۶

هدف از پیرایش در رنای پیک چیست؟

۰.۵

۲۷

ژنگان هسته ای مرد و زن شامل کدام کروموزوم ها است؟

۰.۷۵

 

مجموع نمرات

۲۰

 

پاسخ نامه

 

کارشناس زیست شناسی ، دبیر دبیرستان های شهرستان ملکان - آذربایجان شرقی، دوستدار طبیعت و حیوانات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *