به راحتی ویژگی ها بازدانگان را مطالعه کنید

۱. تقسیمات اصلی و گونه های نماینده بازدانگان کدامند؟

این گروه از گیاهان را می توان به موارد زیر تقسیم کرد: مخروطیان (کاج، سکویا، سرو) که دارای گلهایی به نام استروبیل (مخروط) هستند. سیکادها (جمنوسپروم های بسیار باستانی، مانند سیکادهای مورد استفاده در معماری باغ، که استروبیل ها را نیز تشکیل می دهند). gnetaceae (gnetum)؛ و جینکو (تنها گونه شناخته شده جینکو بیلوبا است).

گل و دانه

۲. بازدانگان چقدر با بریوفیت ها و پتریدوفیت ها متفاوت هستند؟

بازدانگان مانند بریوفیت ها و پتریدوفیت ها کریپتوگامیک نیستند. آنها فانروگامیک هستند، به این معنی که گل و دانه را تشکیل می دهند.

۳. اهمیت تکاملی ظهور دانه ها در قلمرو گیاهی چیست؟

اهمیت تکاملی دانه ها به توانایی گیاهان در استعمار مناطق دوردست و محافظت از جنین خود مربوط می شود. بذرهای حاوی جنین را می توان توسط آب، باد و حیوانات حمل کرد و در محیط های مختلف جوانه زد. این واقعیت به اکتشاف انواع سوله های اکولوژیکی و تنوع گونه های گیاهی کمک می کند.

بعلاوه، بذرها از جنین گیاه در برابر تهاجمات خارجی محافظت می کنند و همچنین در شرایط مناسب تری (در داخل بذر) جوانه زنی را فراهم می کنند. این ویژگی ها به موفقیت تکاملی فانروگام ها کمک می کند.

۴. فراوانی ژیمنوسپرم در کدام نقاط کره زمین قابل توجه است؟

این گیاهان پوشش گیاهی معمول مناطق سردسیر مانند تایگا یا جنگل های شمالی، نیمکره شمالی یا جنگل های آروکاریا در نیمکره جنوبی هستند.

چرخه زندگی بازدانگان

۵. چرخه زندگی بازدانگان چگونه است؟

مانند همه گیاهان، چرخه زندگی دیپلوبیونتیک دارند، یعنی تناوب نسل ها با مراحل دیپلوئید و هاپلوئید. مرحله ماندگار (نهایی) مرحله دیپلوئید است.

۶. گرده گل چیست؟

دانه های گرده گامتوفیت های نر گیاهان فانرگامیک (گلدار) هستند. بنابراین، درون دانه های گرده، گامت های نر این گیاهان از طریق میتوز تشکیل می شوند.

۷. گامت های نر بازدانگان چگونه تشکیل می شوند؟ چه رابطه ای بین دانه های گرده و مفهوم تناوب نسل ها وجود دارد؟

در استروبیل های نر (مخروط ها)، میکروسپوروفیل ها (برگ های بارور استروبیل) که حاوی میکروسپورانژی هستند وجود دارند. در داخل یک میکروسپورانژیوم، سلول های مادر اسپور تحت میوز قرار می گیرند و میکروسپورهای هاپلوئید تولید می کنند. دیواره میکروسپور به برجستگی های بال مانند تبدیل می شود (برای تسهیل انتشار هوایی آن) و میتوز رخ می دهد و دو سلول تولید می کند، سلول مولد و سلول لوله. ساختار نهایی حاوی این عناصر، دانه گرده است.

دانه گرده به تناوب نسل ها مربوط می شود زیرا گامتوفیت نر (مرحله هاپلوئید چرخه زندگی) است.

۸. گامت های ماده بازدانگان چگونه تشکیل می شوند؟ رابطه این فرآیند با مفهوم تناوب نسل ها چیست؟

در استروبیل های ماده (مخروط)، مگاسپوروفیل ها (برگ های بارور استروبیل) که حاوی مگاسپورانژی هستند وجود دارد. در مگاسپورانژیوم، سلول مادر اسپور دچار میوز می شود و چهار سلول هاپلوئید تولید می کند که سه تای آنها پسرفت می کنند و یکی به مگاسپور عملکردی تبدیل می شود. مگاسپور عملکردی چندین بار تحت میتوز قرار می گیرد تا گامتوفیت ماده تشکیل شود که حاوی اوسفرها (گامت های ماده) گیاه است. گامتوفیت ماده در مگاسپورانگیوم قرار دارد که دارای دهانه کوچکی به نام میکروپیل است که لوله گرده از طریق آن وارد می شود.

این فرآیند به چرخه زندگی دیپلوبیونتیک (تناوب نسل ها) مربوط می شود زیرا مگاسپور عملکردی مرحله هاپلوئید گیاه (گامتوفیت ماده) را ایجاد می کند.

۹. لقاح و تشکیل زیگوت در این گیاهان چگونه اتفاق می افتد؟ آیا این فرآیندها به آب بستگی دارد؟

میکروسپورانژیا در استروبیل نر در زمان مناسب سال پاره می شود و هزاران دانه گرده آزاد می شود. از آنجایی که دانه های گرده آنها دارای “بال” هستند، می توانند توسط باد در فواصل دور منتقل شوند. هنگامی که دانه های گرده به داخل استروبیل های ماده می افتند، از میکروپیل عبور کرده و وارد محفظه گرده می شوند. این فرآیند گرده افشانی نامیده می شود.

در داخل محفظه گرده، هسته سلول مولد تقسیم می شود و دو هسته گامتی تشکیل می دهد و سلول لوله دراز می شود و لوله گرده را تشکیل می دهد. لوله گرده به گامتوفیت ماده نفوذ می کند و هسته های گامتیک (همچنین به عنوان هسته های اسپرم شناخته می شوند) از لوله عبور می کنند. یکی از آنها با اوسفر (گامت ماده) متحد می شود و زیگوت (۲n) را تشکیل می دهد. به طور کلی، لقاح یک سال پس از گرده افشانی اتفاق می افتد و در این دوره زمانی، بلوغ گامت های نر و ماده انجام می شود.

کوددهی در این گیاهان مستقل از آب است. با این حال، گامتوفیت ها برای تغذیه و هیدراتاسیون کاملاً به اسپوروفیت (گیاه بالغ) وابسته هستند.

۱۰. دانه های ژیمنوسپرم چگونه تشکیل می شوند؟ پلوئیدی ساختارهایی که دانه های آنها را تشکیل می دهند چیست؟

دانه های آنها از تمایز مگاسپورانژی استروبیل های ماده (مخروط) تشکیل می شود. پس از لقاح یک اووسفر، گامتوفیت ماده آندوسپرم اولیه هاپلوئید (n) (بافت مغذی که جنین را می پوشاند) تولید می کند و پوشش مگاسپورانگیوم به پوسته دانه دیپلوئید (۲n) تبدیل می شود.

اکنون که مطالعه بازدانگان را به پایان رسانده اید ، این گزینه های شما هستند:

  • این موضوع را باز هم مرور کنید، همه پرسش و پاسخ ها را دوباره بخوانید.
  • موضوع بعدی را مطالعه کنید: به نهان دانگان بروید

منبع: Biology Q&As