همه بافت های گیاهی را با ۳۰ پرسش و پاسخ مرور کنید

طبقه بندی بافت های گیاهی

۱. بافت های گیاهی بر اساس عملکردشان چگونه طبقه بندی می شوند؟

بافت‌های گیاهی به بافت‌های رشدی (جنی)، بافت‌های پشتیبان، پرکننده و فتوسنتزی (بافت‌های زمین)، بافت‌های رسانا (عروقی) و بافت‌های پوششی (پوستی) تقسیم می‌شوند.

بافت های جنینی: مریستم های اولیه. مریستم های ثانویه بافت های پشتیبان: کلانشیم. اسکلرانشیم. بافت های پرکننده و فتوسنتزی: پارانشیم فتوسنتزی. پارانشیم ذخیره سازی بافت های رسانا: آوند چوبی. آبکش بافت های پوشاننده: اپیدرم؛ پریدرم

مریستم ها

۲. بافت های رشدی گیاهان کدامند؟ چگونه طبقه بندی می شوند و کجا می توان آنها را یافت؟

بافت های رشدی گیاهان مریستم هستند. مریستم ها بافت هایی هستند که رشد گیاه را تولید می کنند و منشاء تمام بافت های دیگر هستند. آنها از سلول های تمایز نیافته با سرعت تقسیم سلولی شدید تشکیل شده اند. مریستم ها به عنوان مریستم های اولیه و مریستم های ثانویه طبقه بندی می شوند.

مریستم های اولیه در راس ساقه، در جوانه های جانبی ساقه، در قاعده و نوک شاخه ها و در داخل کلاهک ریشه یافت می شوند. مریستم های اولیه مسئول رشد اولیه (طولانی) گیاه هستند.

مریستم های ثانویه باعث رشد گیاه در ضخامت (رشد ثانویه) می شوند و توسط بافت هایی که ساقه را ضخیم می کنند تشکیل می شوند: کامبیوم و فلوژن (کامبیوم چوب پنبه).

  • بررسی بافت گیاهی – تنوع تصویر: مریستم

۳. تفاوت جوانه های جانبی و راسی در گیاهان چیست؟

جوانه های جانبی بخش هایی از بافت مریستمی هستند که در پایه شاخه ها قرار دارند. جوانه های آپیکال بخش هایی از بافت مریستمی هستند که در نوک ساقه و ساقه قرار دارند.

۴. مریستم آپیکال چیست؟ این مریستم باعث رشد کدام نوع گیاه می شود؟

مریستم های آپیکال مریستم های اولیه ای هستند که در راس ساقه و در نوک شاخه ها و ریشه ها یافت می شوند.

مریستم های آپیکال مسئول رشد اولیه گیاهان هستند.

۵. مریستم های جانبی چیست؟ کجا می توان آنها را یافت و کدام نوع رشد گیاه را ترویج می کند؟

مریستم های جانبی یا ثانویه از کامبیوم و فلوژن (همچنین به عنوان کامبیوم چوب پنبه ای شناخته می شود) تشکیل شده اند. اینها بافت هایی در ساقه، شاخه ها و ریشه ها هستند که بافت های دیگر را از طریق میتوز تولید می کنند. این بافت ها در رشد ثانویه گیاه یعنی در ضخیم شدن ساقه، شاخه ها و ریشه ها شرکت می کنند.

۶. ویژگی های اصلی سلول های مریستمی چیست؟ چرا این سلول ها باید سرعت میتوزی بالایی داشته باشند؟

سلول‌های مریستمی دارای دیواره‌های سلولی بسیار نازک، واکوئل‌های کوچک، یک هسته متمرکز هستند و دائماً در حال میتوز هستند. سلول های مریستمی به سرعت میتوزی بالایی نیاز دارند زیرا مسئول رشد گیاه هستند.

۷. وقتی در زیر میکروسکوپ دیده می شود، چه نوع بافت گیاهی به احتمال زیاد تعداد زیادی سلول را در حال تقسیم سلولی نشان می دهد؟

این نوع بافت به احتمال زیاد بافت مریستمی است. بافت های مریستمی، زمانی که زیر میکروسکوپ دیده می شوند، حاوی تعداد زیادی سلول هستند که تحت میتوز قرار می گیرند.

کلانشیم و اسکلرانشیم

۸. چه بافت های گیاهی مسئول حمایت از گیاه هستند؟

بافت های حمایتی گیاهان کلانشیم و اسکلرانشیم هستند.

کولنشیما از سلول های دراز و زنده ساخته شده است که سلولز و پکتین را در برخی از نواحی دیواره سلولی انباشته می کنند و به آنها ضخامتی نابرابر می دهد و در نتیجه انعطاف پذیری ایجاد می کند.

اسکلرانشیم عمدتاً شامل سلول های مرده است که توسط رسوبات لیگنین کشته می شوند (لیگنین یک بیوپلیمر غیرقابل نفوذ است) که فیبرهای کشیده، سفت و غیرقابل نفوذ را تشکیل می دهند. Sclerenchyma یک بافت گیاهی است که به طور گسترده در صنعت نساجی استفاده می شود.

پارانشیم

۱۰. بافت فتوسنتزی اغلب در کجای برگها قرار دارد؟

بافت اصلی فتوسنتزی پارانشیم فتوسنتزی (همچنین به عنوان کلرانشیم شناخته می شود، نباید با کولنشیم اشتباه گرفته شود) است که اغلب بین اپیدرم فوقانی و تحتانی برگ ها قرار دارد.

آوند آوند و آوند

۱۱. آب، املاح معدنی و مواد غذایی (قند) چگونه به سرتاسر گیاه منتقل می شود؟

آب، نمک‌های معدنی و قند از طریق رگ‌های رسانایی که توسط بافت‌های تخصصی تشکیل شده‌اند، به سرتاسر گیاه منتقل می‌شوند.

۱۲. بافت های رسانای تخصصی گیاهان کدامند؟

آوند آوند و آوند آوند بافت آوندی گیاهان هستند. آوند چوبی بافت گیاهی است که رگ هایی را تشکیل می دهد که آب و نمک های معدنی جذب شده از خاک را به سلول های گیاه منتقل می کند. آبکش بافت گیاهی است که عروقی را تشکیل می دهد که قند محلول را از برگ ها (جایی که از طریق فتوسنتز تولید می شود) به سایر سلول های گیاهی منتقل می کند.

۱۳. چه نوع سلولی آوند چوبی را تشکیل می دهد؟ ویژگی های اصلی آن سلول ها چیست؟

سلول‌های اصلی آوند چوبی، تراکئیدها و عناصر رگ هستند (اینها فقط در آنژیوسپرم‌ها یافت می‌شوند). تراکئیدها و عناصر عروقی سلول های مرده ای هستند که سیتوپلاسم خود را از دست داده اند. فقط دیواره سلولی آنها آغشته به لیگنین (یک بیوپلیمر غیرقابل نفوذ) باقی مانده است. تراکئیدها لوله هایی را تشکیل می دهند که از طریق منافذ به لوله های مجاور متصل می شوند. عناصر رگ حاوی منافذ نیستند اما در عوض از طریق سوراخ‌هایی در انتهای خود به عنصر عروق زیر متصل می‌شوند.

۱۴. چه نوع سلولی آبکش را تشکیل می دهد؟ ویژگی های اصلی آن سلول ها چیست؟

سلول های اصلی که آبکش را تشکیل می دهند عناصر غربال و سلول های همراه هستند. عناصر غربال دیواره رگ را تشکیل می دهند. آنها سلول های زنده هسته ای هستند که به صورت پشت سر هم قرار گرفته اند تا لوله های غربالی را تشکیل دهند. بین عناصر رگ متوالی منافذ ارتباطی وجود دارد. سلول های همراه در خارج و در کنار لوله های غربال قرار دارند و به جذب موادی که قرار است منتقل شوند کمک می کنند.

۱۵. کامبیوم آوندی چیست؟ کارکرد آن چیست؟

کامبیوم آوندی بافت مریستمی ثانویه است که بافت آوندی ( آوند آوندی و آوند آوندی ) گیاه را در ریشه و ساقه تشکیل می دهد. معمولاً قسمت بیرونی کامبیوم آوندی لایه‌ای از آبکش و سمت داخلی (مرکزی‌تر) بافت لایه‌ای از آوند چوبی تولید می‌کند.

۱۶. بسته های عروقی چیست؟ چگونه پیکربندی دسته های آوندی درون ساقه تک لپه ای را از دو لپه ای متمایز می کند؟

دسته های آوندی بخش هایی از آوند چوبی متصل به آبکش هستند که به صورت طولی در داخل ساقه قرار دارند. در دو لپه ای، بسته های عروقی در کنار هم سازماندهی می شوند و حلقه های متحدالمرکز را تشکیل می دهند. در تک لپه ای دسته های آوندی پراکنده هستند و حلقه تشکیل نمی دهند.

۱۷- بافت های گیاهی اصلی تشکیل دهنده حلقه های مشاهده شده بر روی تنه برخی درختان کدامند؟

حلقه های مشاهده شده بر روی مقطع تنه درختان دو لپه ای از بافت های رسانا ساخته شده اند: آوند چوبی و آبکش.

۱۸. چگونه می توان سن یک درخت را از تجزیه و تحلیل حلقه های موجود در مقطع تنه آن تخمین زد؟

برای رشد درخت، لازم است عروق جدید درون ساقه تشکیل شوند، وظیفه ای که توسط کامبیوم آوندی انجام می شود. کامبیوم عروقی در فصول گرم (تابستان و بهار) فعال تر است و نوار سبک تری از عروق با قطر بزرگ ایجاد می کند. در طول زمستان و پاییز، کامبیوم عروقی برعکس تولید می کند. در نتیجه، عروق با قطر کوچک و یک نوار تیره تر در اطراف نوار روشن تر قبلی ظاهر می شود. بنابراین در سال دو حلقه ساخته می شود که یکی روشن تر و دیگری تیره تر است. با شمارش مستقیم این جفت ها می توان سن درخت را تخمین زد.

۱۹. ساختارهای عملکردی رگبرگ ها را چه بافت های گیاهی تشکیل می دهند؟

رگبرگ ها از بافت های آوندی ساخته شده اند. آنها از آوند چوبی و آبکش تشکیل شده اند که به ترتیب رسانای آب و مواد مغذی معدنی ( آوند چوبی) و قند (آبکش) هستند.

اپیدرم و پریدرم

۲۰. چه بافت های گیاهی در پوشش تخصصی هستند؟

بافت های پوشاننده یا بافت های پوستی در گیاهان عبارتند از اپیدرم (که برگ ها، ساقه های جوان و شاخساره ها را می پوشاند) و پریدرم (بافتی که جایگزین اپیدرم در ساقه ها، شاخه ها و ریشه ها می شود). پریدرم از فلودرم، فلوژن و سابر (چوب پنبه) ساخته شده است.

۲۱- چه بافت های گیاهی ساقه و برگ را می پوشاند؟

ساقه ممکن است توسط اپیدرم (که حاوی روزنه، کوتیکول و سلول‌های فتوسنتزی است) پوشیده شده باشد، همانطور که در تک لپه‌ها اتفاق می‌افتد، یا در عوض، اپیدرم ممکن است با پریدرم (فلودرم، فلوژن و چوب پنبه) جایگزین شود.

برگها توسط اپیدرم پوشیده شده اند.

۲۲. فلوژن چیست؟ کارکرد آن چیست؟

فلوژن، همچنین به عنوان کامبیوم چوب پنبه شناخته می شود، بافت مریستمی گیاهی است که مسئول تشکیل پریدرم (پوشش ساقه، شاخساره و ریشه) است. قسمت داخلی لایه فلوژن فلودرم را تشکیل می دهد و قسمت بیرونی آن چوب پنبه (سوبر) را تشکیل می دهد. سابر، ماده غیرقابل نفوذی که وارد بافت می شود، سوبرین ترشح می کند.

۲۳. چوب پنبه چه نوع بافت گیاهی است؟

چوب پنبه، همان ماده ای که به عنوان چوب پنبه بطری های شراب استفاده می شود، از زیر درخت بلوط خاصی به نام بلوط چوب پنبه استخراج می شود.

۲۴. موهای ریشه گیاه چیست؟ کجا می توان آنها را پیدا کرد و کارکرد آنها چیست؟

موهای ریشه برآمدگی های کشیده بیرونی اپیدرم ریشه هستند. نقش آنها افزایش جذب آب توسط ریشه است.

۲۵. چرا پوست اغلب به طور طبیعی می میرد و می شکند؟

پوست پردرم بالغ ساقه، شاخه ها و ریشه ها است. هنگامی که این ساختارها رشد می کنند، می میرد و از بین می رود، در نتیجه زیر پوستی تشکیل شده از سلول های مرده را پاره می کند.

۲۶. کوتیکول برگ چیست؟

کوتیکول برگ یک لایه مومی نازک از کوتین و موم است که در سطح خارجی اپیدرم برگ قرار دارد. عملکرد آن کنترل تعرق سلولی است.

ریشه گیاه

۲۷. چه بافت های گیاهی ریشه گیاه را تشکیل می دهند؟

ریشه ها دارای قسمت مرکزی هستند که با ماده ای به نام مدولا پر شده است که از بافت آوندی ( آوند آوندی داخلی و آوند بیرونی ) ساخته شده است. بصل النخاع توسط پارانشیم مدولاری احاطه شده و توسط پری سیکل، مریستمی که ریشه های ثانویه (انشاخه ها) را تولید می کند، محصور شده است. در قسمت بیرونی بصل النخاع، بخش قشری قرار دارد که از اندودرم (که اطراف دور چرخه را احاطه کرده است) و پارانشیم قشری تشکیل شده است. پوشش ریشه ها اپیدرم (با کرک های ریشه) است که بعداً با پریدرم زیرین (پنبه ای) جایگزین می شود.

۲۸. کلاهک ریشه چیست؟

کلاهک ریشه یک ساختار محافظ است که در نوک ریشه در حال رشد قرار دارد. از بافت مریستمی ریشه محافظت می کند و کلاهکی را تشکیل می دهد که نوک آن را احاطه کرده است. این پوشش ضروری است زیرا در طول رشد ریشه مریستم در اثر اصطکاک با خاک آسیب می بیند.

۲۹. ریشه های ثانویه چیست؟ ریشه های ثانویه از نظر منشاء چه تفاوتی با شاخه ها دارند؟

ریشه های ثانویه شاخه هایی از ریشه اولیه (اصلی) هستند. ریشه های ثانویه از دور چرخه، بافت داخلی ریشه بیرون می آیند. ساقه ها از جوانه های جانبی ساقه منشاء می گیرند. بنابراین منشاء ریشه های ثانویه درون زا و منشاء شاخساره ها برون زا است.

۳۰. چرا ریشه بسیاری از گیاهان باتلاقی شکل خاصی دارد؟

گیاهان مردابی و مردابی معمولاً حاوی ریشه‌هایی هستند که از قسمت‌هایی از ساقه بالای زمین منشعب می‌شوند و به گیاه کمک می‌کنند تا در خاک گل‌آلود و شنی مستقر شود. آنها همچنین ممکن است حاوی ریشه های تنفسی (پنوماتوفورها) باشند، ساختارهایی که از ریشه های مدفون برای جذب اکسیژن بیرون می آیند.

اکنون که مطالعه بافت های گیاهی را به پایان رسانده اید ، این گزینه های شما هستند:

  • این موضوع را مرور کنید، همه پرسش و پاسخ ها را دوباره بخوانید.
  • موضوع بعدی را مطالعه کنید: به فیزیولوژی گیاهی بروید .

منبع: Biology Q&As