نمونه سوالات امتحانی فصل ۴ زیست شناسی دوازدهم

نمونه سوالات امتحانی فصل ۴ زیست شناسی دوازدهم

جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.

  1. ماده وراثتی باید به طور ………….. تغییرپذیر باشد. این تغییر پذیری زمینه ………………. را فراهم می کند.
  2. قرار گرفتن نوکلئوتید ……………………. به جای نوکلئوتید A در ژن …………………… باعث ایجاد بیماری کم خونی ناشی از گلبول های قرمز………….. می شود.
  3. جهشی که باعث بیماری کم خونی ناشی از گلبول های قرمز می شود، جهشی……… از نوع…………… است.
  4. تغییر در تعداد کروموزوم ها را ناهنجاری ……….. در کروموزومها می نامند. مانند مبتلایان به بیماری…………
  5. اگر جهت قرارگیری بخشی از کروموزوم در جای خود تغییر کند به آن جهش…………………….. می گویند که نوعی از ناهنجاریهای …….
  6. ژنگان سیتوپلاسمی در گیاهان شامل دنای ………………………. و ……………………………….. است.
  7. بنزوپیرن از عوامل جهش زای …………………………………. است که در …………………………………… وجود دارد.
  8. اگر جهش در بخش تنظیمی ژن رخ دهد بر ……………………. پروتئین اثر ندارد بلکه بر …………………… آن پروتئین اثر می گذارد.
  9. در جدول زیر، هر یک از گزاره ها با یکی از واژه ها ارتباط منطقی دارد. شماره واژه مرتبط را داخل الابنویسید. (توجه: یک واژه اضافی است.)
ردیف واژه گزاره شمارۀ وازۀ مرتبط
۱ واژگونی کل محتوای مادۂ وراثتی یک یاخته
۲ مضاعف شدن بخشی از یک کروموزوم به نقطه دیگری از همان کروموزوم منتقل می شود
۳ جابه جایی کل محتوای مادۂ وراثتی در یک مجموعه کروموزوم
۴ ژنگان جهشی که در یاخته هاپلویید رخ نمی دهد
۵ ژنگان سیتوپلاسمی جهت قرار گیری بخشی از کروموزوم در جای خود تغییر می کند
۶ ژنگان هسته ای

درستی یا نادرستی جملات زیر را مشخص کنید.

  1. تغییر پذیری مادۀ وراثتی توانایی بقای فرد را در شرایط متغییر محیط افزایش می دهد.
  2. تعداد آمینواسیدهای هموگلوبین فرد مبتلا به کم خونی ناشی از گویچه های قرمز داسی شکل با آمینواسید های هموگلوبین فرد سالم برابر است.
  3. اگر در تغییر در مادۀ وراثتی اندک باشد پیامد های آن نیز اندک است.
  4. هرنوع تغییر در مادۀ وراثتی جهش محسوب می شود.
  5. جهش جانشینی می تواند باعث تغییر یول دنا و پروتئین شود.
  6. جهش حذفی واضافه ممکن است باعث تغییر در چارچوب خواندن نشود.
  7. جهش مضاعف شدن نمی تواند در یاخته های پیکری زنبور عسل نر رخ دهد.
  8. جهش می تواند باعث افزایش مقدار محصول ژن شود.
  9. جهش حذف و اضافه هر چه به ابتدای ژن نزدیکتر باشد.باعث اثرات منفی بیشتری در چارچوب خواندن می شود.
  10. در بیماری کم خونی ناشی از گلبول های قرمز داسی شکل فقط یک نوکلئوتید در ساختار دنا تغییر می کند.

به پرسش های زیر پاسخ کوتاه دهید.

  1. هر یک از موارد زیر به چه نوع جهشی اشاره می کند.

الف) قسمتی از یک کروموزوم به کروموزوم غیر همتای آن منتقل می شود.

ب)بخشی از یک کروموزوم به کروموزوم همتای آن منتقل می شود.

پ)چند نوکلئوتید به دنا افزوده می شود.

ت)جهشی که تاثیری بر پروتئین نخواهد داشت.

  1. جهش در چه بخشی از ژن می تواند بر مقدار ساخت پروتئین موثر باشد؟
  2. ژنگان هسته ای انسان شامل چند کروموزوم است؟
  3. کدام نوع جهش باعث ابجاد افراد مبتلا به داون میشود.
  4. کدام نوع جهش باعث ایجاد بیماری گلبول های قرمز داسی شکل می شود.
  5. چگونه می توان از وجود ناهنجاری های کروموزومی آگاه شد؟
  6. در چه صورتی جهش جانشینی بی تاثیر است؟
  7. به پرسش های زیر پاسخ کامل دهید.
  8. هریک از انواع جهش های زیر را تعریف کنید.

الف)حذف:

ب)واژگونی:

پ)مضاعف شدگی:

ت)جابجایی:

  1. درچه صورتی جهش حذف و اضافه باعث تغییر در چارچوب خواندن نمی شود؟
  2. تفاوت ناهنجاری های ساختاری و ناهنجاری های عددی کروموزوم چیست؟
  3. به نظر شما تغییر در ساختار دنا اثرات طولانی مدت تری دارد یا تغییر مستقیم در رنا ،چرا؟
  4. در چه صورتی جهش در یاخته های پیکری یک جاندار می تواند به فرزندان منتقل شود؟
  5. اگر جانداری فقط یک کروموزوم داشته باشد آیا می تواند دچار جهش جابه جایی شود؟ چرا؟
  6. در چه صورتی میزان تولید یک پروتئین در اثر جهش افزایش می یابد؟
  7. آیا جهش در ژن مربوط به یک آنزیم می تواند در میزان تولید سایر آنزیم ها هم مؤثر باشد؟ توضیح دهید.
  8. جهش اضافه شدن چگونه می تواند باعث افزایش یا کاهش طول یک رشته پلی پپتیدی شود؟

جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنیید.

  1. مطلوب یا نامطلوب بودن یک ویژگی را، …………………………………………….. تعیین می کند.
  2. فرایندی که در آن افراد ………………………….. با محیط انتخاب می شوند…………………………. نامیده میشود.
  3. به مجموعه افرادی که به یک ………………….. تعلق دارند و در یک محل زندگی می کنند ……… می گویند.
  4. در فرایند رانش اللى، ………………………… اللها (دگره ها در اثر ……………………………….. تغییر می کند.
  5. انتخاب طبیعی در نهایت باعث ……………….. جانداران با ……………………………… می شود.
  6. این که هر گامت کدام یک از کروموزوم ها را دریافت می کند به ……………….. در مرحله…………….. میوز۱ بستگی دارد.
  7. به تبادل قطعه بین کروموزومهای همتا در تقسیم میوز …………… گفته می شود که در مرحله……….. رخ می دهد.
  8. نوعی بیماری خونی که میزان بیلی روبین خون افزایش می یابد، توسط انگل …… که در …………….. زندگی می کند ایجاد می شود.
  9. اگر ……………….. اللها در نسل های بعدی هم حفظ شود، گفته می شود که جمعیت در…………… است.
  10. در جدول زیر، هر یک از گزاره ها با یکی از واژه ها ارتباط منطقی دارد.
ردیف واژه گزاره شمارۀ وازۀ مرتبط
۱ شارش ژن تغییر در جمعیت برای تطابق بیشتر با محیط
۲ رانش اللی کاهش فراوانی برخی الل ها به صورت تصادفی
۳ سازش افراد مبتلا به گلبول های قرمز داسی شکل در مناطق مالاریاخیز
۴ کراسینگ اور پدیده ای که مترادف با مهاجرت است.
۵ انتخاب طبیعی کاهش فراوانی الل های نامطلوب به صورت غیرتصادفی
۶ برتری ناخالص ها

درستی یا نادرستی جملات زیر را مشخص کنید. (در جملات نادرست، زیر عبارت های غلط خط کشیده و درست آنها را بنویسید.)

  1. مقاوم شدن باکتری ها به آنتی بیوتیک (پادزیست) نشان دهنده تغییر موجود زنده در طول زندگی است.
  2. هر چه تفاوت های فردی در یک گونه کمتر باشد پایداری آن گونه بیشتر می شود.
  3. تغییر شرایط محیطی می تواند باعث تبدیل صفات مطلوب به صفات نامطلوب شود.
  4. فرایند انتخاب طبیعی باعث تغییر فرد در طول زندگی می شود.
  5. برای آن که جمعیتی در حال تعادل باشد باید تعداد اللها در نسل های متوالی ثابت بماند.
  6. با افزایش اندازه جمعیت، اثرات رانش اللی شدیدتر می شود.
  7. شارش ژن می تواند تنوع الل ها را در جمعیت مبدأ افزایش دهد.
  8. هر فردی از جمعیت زنبور عسل با نوترکیبی گامت های متنوع ایجاد می کند.
  9. ژنوتیپ به صورت غیرمستقیم و فنوتیپ به صورت مستقیم تحت تأثیر انتخاب طبیعی قرار می گیرند.

به پرسش های زیر پاسخ کوتاه دهید.

۷۴- چه عاملی تعیین می کند که کدام صفت به نسل بعد منتقل شود؟

۷۵- علت مقاوم شدن باکتری ها به پادزیست کدام پدیده است؟

۷۶- در چه صورتی جمعیت از تعادل خارج می شود؟

۷۷- کدام پدیده می تواند باعث حذف الل های سازگار از محیط شود؟

۷۸- این که کدام کروموزوم ها با هم در یک گامت یافت میشود به چه چیزی بستگی دارد؟

۷۹- فراوانی الل های گویچه های قرمز داسی شکل در چه محیطهایی بیشتر است؟

۸۰- حضور چه افرادی در مناطق مالاریاخیز باعث بقای جمعیت انسانها در این مناطق می شود؟

به پرسش های زیر پاسخ کامل دهید.

۸۱- جهش در چه صورتی تشخیص داده نمی شود؟

۸۲- افزایش تفاوت های فردی در یک گونه چگونه به پایداری آن کمک می کند؟

۸۳ – اصطلاحات زیر را تعریف کنید.

الف) جمعیت در حال تعادل ب) خزانه ژن

۸۴- چه عواملی می توانند باعث تغییر فراوانی اللها شوند؟

۸۵- آیا اثر رانش روی دو جمعیت مشابه یکسان است؟ چرا؟

۸۶- چه عواملی باعث می شود با وجود انتخاب طبیعی همچنان تنوع اللی در جمعیت حفظ شود؟

۸۷- در چه صورتی کراسینگ اور منجر به نوترکیبی نمی شود؟

۸۸- تفاوت شارش ژن و رانش اللی چیست؟

۸۹- با در نظر گرفتن کراسینگ اور بین یک جفت کروموزوم در یاخته زاینده یک زن هنگام میوز چند نوع گامت می تواند به وجود آورد؟

۹۰- چرا زیست شناسان از واژه «صفت بهتر» استفاده نمی کنند؟ واژه جایگزین کدام است؟

۹۱- چه رابطه ای بین بیماری مالاریا و فراوانی الل مربوط به گویچه های قرمز داسی شکل وجود دارد؟ چرا؟

۹۲- چرا مصرف زیاد سوسیس و کالباس می تواند باعث ایجاد سرطان شود؟

جا های خالی را با کلمات مناسب پر کنید.

۱۱۹- اندامهایی که در گونه های مختلف طرح ساختاری یکسان و وظیفه متفاوت دارند را………………………… و ساختارهایی که وظیفه یکسان و طرح ساختاری متفاوتی دارند را …………………………………………. می نامند.

۱۲۰- زیست شناسان از ساختارهای ……………… برای رده بندی جانداران استفاده می کنند و جانداران……………. را در یک گروه قرار میدهند.

۱۲۱- مارها از تغییر یافتن ………………….. به وجود آمده اند و بقایای پا در لگن مار پیتون به صورت…………… موجود است.

۱۲۲- از جانداران امروزی که در گذشته وجود نداشته اند می توان ……….که در رزین گیاهان به دام افتاده اند.

۱۲۳- ممکن است کل بدن یک جاندار سنگواره شده باشد، مثل ………منجمدشده و ….

۱۲۴- ساختارهای …………………. رد پای تغییر گونه ها هستند و علت مشاهده این ساختارها جلوگیری از……………………….. است.

۱۲۵- در جدول زیر، هر یک از گزاره ها با یکی از واژه ها ارتباط منطقی دارد. شماره واژه مرتبط را داخل آبنویسید.

ردیف واژه گزاره شمارۀ وازۀ مرتبط
۱ ساختارهای همتا مقایسه اجزای پیکر جانداران گونه های مختلف
۲ ساختارهای وستیجیال ساختارهای مشابه با وظایف متفاوت
۳ ساختارهای آنالوگ ساختارهای متفاوت با وظایف مشابه
۴ گونه های خویشاوند گونه هایی با نیای مشترک
۵ سنگواره ساختارهایی که در گذر زمان کوچک و ساده شده اند.
۶ آناتومی مقایسه ای

درستی یا نادرستی جملات زیر را مشخص کنید. (در جملات نادرست، زیر عبارت های غلط خط کشیده و درست آنها را بنویسید.)

۱۲۶- سنگواره ممکن است حاوی هیچ بخشی از پیکر موجود زنده نباشد.

۱۲۷- گربه جانداری است که برخلاف درخت گیسو در گذشته دور بر روی کره زمین وجود نداشته است.

۱۲۸- در آناتومی مقایسه ای اجزای پیکر جانداران یک گونه با هم مقایسه می شوند.

۱۲۹- اندامهای همتا از نظر شکل ظاهری شبیه هم هستند.

۱۳۰- ساختارهای آنالوگ دارای طرح و ساختار متفاوت هستند اما وظیفه آنها یکسان است.

۱۳۱- زیست شناسان از ساختارهای آنالوگ برای رده بندی جانداران استفاده می کنند.

۱۳۲- ساختارهای وستیجیال ممکن است وظیفه خاصی نیز بر عهده داشته باشند.

۱۳۳- وجود اندام های وستیجیال در یک جاندار نشان دهنده تکامل آن جاندار است.

به پرسش های زیر پاسخ کوتاه دهید.

۱۳۴- در کدام شاخه از علوم زیستی به مطالعه سنگواره ها می پردازند؟

۱۳۵- در مجموع سنگوارهها چه چیزی را نشان میدهند؟

۱۳۶- وجود ساختارهای همتا در گونه های مختلف نشان دهنده چیست؟

۱۳۷ – مارها از تغییر چه جانداری به وجود آمده اند؟ ۰ به پرسش های زیر پاسخ کامل دهید.

۱۳۸- سنگواره چیست و سنگوارهها چه چیزی را نشان میدهند؟

۱۳۹ – ساختارهای همتا و ساختارهای آنالوگ را با هم مقایسه کنید.

۱۴۰- به چه ساختارهایی وستیجیال گفته می شود و وجود این ساختارها نشان دهنده چیست؟

-۱۴۱ به نظر شما کدام ساختارهای بدن انسان را می توان وستیحیال محسوب کرد؟

۱۴۲- آناتومی مقایسه ای چه اطلاعاتی در اختیار دانشمندان قرار می دهد؟

۱۴۳- آیا از همه جانداران گذشته سنگواره هایی باقی مانده است؟ چرا؟

جاهای خالی را با کلمات مناسی پر کنید.

۱۵۳- ………………………. به جانداری گفته میشود که زنده می ماند و زندگی………………….. خود را ادامه می دهد.

۱۵۴- در گونه زایی دگرمیهنی وقوع پدیده هایی مانند ………….. و انتخاب طبیعی باعث متفاوت شدن دو جمعیت با هم می شوند.

۱۵۵- در زیست شناسی گونه به جاندارانی گفته می شود که می توانند در…………………… با هم آمیزش کنند و فرزندانی ……………………….. و……… به وجود آوردند.

۱۵۶- هر چه شباهت توالیهای حفظ شده در دو گونه ………………………………… باشد میزان……………………… آنها بیشتر است.

۱۵۷- اصولا هر چه در طول زمان حفظ شده باشد از ……………………….. پراهمیت برخوردار است زیرا هرگونه تغییر در آن به ……………………….. یا مرگ منجر شده است.

۱۵۸- اگر میان افراد یک گونه جدایی ……………………… رخ دهد، آن گاه ………………………. آنها از یکدیگر جدا می شود و احتمال تشکیا جدید فراهم می شود.

درستی یا نادرستی جملات زیر را مشخص کنید. (در جملات نادرست، زیر عبارت های غلط خط کشیده و درست آنها را بنویسید.)

۱۶۰- از آمیزش بین افراد گونه های مختلف فرزندانی به وجود می آیند که قطعا زیستا نیستند.

۱۶۱- در گونه زایی دگرمیهنی برخلاف گونه زایی هم میهنی خطای میوزی نقش اصلی را دارد.

۱۶۲- توالیهای حفظشده بخشی از رونوشت دنا هستند که در گونه های مختلف دیده میشوند.

۱۶۳- گونه زایی هم میهنی برخلاف گونه زایی دگرمیهنی نیاز به قطع شارش ژنی ندارد.

۱۶۴- دو جانداری که با هم آمیزش می کنند و از آمیزش آنها فرزندانی زیستا به وجود می آید ممکن است متعلق به دو گونه مختلف باشند.

۱۶۵- عوامل جداکننده خزانه ژن گونه های مختلف ممکن است بعد از لقاح وارد عمل شوند. و پرسشهای تشریحی و به پرسش های زیر پاسخ کوتاه دهید.

۱۶۶- به چه جانداری زیستا گفته می شود؟

۱۶۷- کدام پدیده باعث تشکیل گامت هایی با عدد کروموزومی غیرطبیعی می شود؟

۱۶۸- منظور از خود لقاحی گیاهان چیست؟

۱۶۹- منظور از آمیزش موفقیت آمیز چیست؟ د به پرسش های زیر پاسخ کامل دهید

۱۷۰- توضیح دهید که چگونه از گیاهان دیپلوئید گیاهانی تتراپلوئید به وجود می آیند؟

۱۷۱- توضیح دهید که چگونه از گیاهان دیپلوئید گیاهانی تریپلوئید به وجود می آید؟

۱۷۲- آیا گیاهان تریپلوئید یک گونه محسوب می شوند؟ چرا؟

۱۷۳- در گونه زایی دگرمیهنی چه عواملی باعث افزایش تفاوت بین گونه ها می شود؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.