نمونه سوالات فصل اول زیست شناسی۳ – دوازدهم

نمونه سوالات فصل اول زیست شناسی۳ – دوازدهم

همواره نمونه سوالات ، دانش آموزان را برای ارائۀ بهتر درس پخته تر می کند. دانش آموزان با دیدن نمونه سوالات امتحانی ، دید بازتری نسبت به درس پیدا خواهند کرد. بدیهی است که هر چه تجربه بیشتر شود تبهر در کارها از جمله شاگرد اول شدن هم به مراتب بالا خواهد رفت . دوستان ، نمونه سوالات را از دست ندهید و خیلی البته ، خلاقیت خودتان را نیز فراموش نکنید و در پی کشف سوالات جدید از متن درستان باشید. مثال ورزشکاران که یاخته های ماهیچه یشان را تقویت می کنند ، شما هم یاخته های عصبی مغزتان را پرورش دهید.

فصل۱ مولکول های اطلاعاتی

الف) جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.

١- ویژگی های یاخته های بدن ما تحت کنترل …………………………………………………….. است.

۲- ریبونوکلئیک اسید یک ………………………………………………………… است که از واحدهای تکرار شونده ……………………………………………………………. ساخته شده است.

۳- در DNA خطی گروه …………………………………………………………. در یک انتها و گروه …………………………………………………………….. در انتهای دیگر آزاد است.

۴- در آزمایش چهارم گریفیت در خون و ……………………………………………………… موش های مرده، مقدار ……………………………………………………….. باکتری پوشینه دار ………………………………………………………………. مشاهده شد.

۵- در ساختار ریبوزومها علاوه بر ……………….. ……………… ریبوزومی نیز شرکت دارد.

۶- باز C دارای یک حلقه …………………………………………………… ضلعی است.

۷- ایوری و همکارانش مخلوط باکتری پوشینه دار کشته شده و فاقد پوشینه را در یک …………………………………. با سرعت قرار دادند.

۸- اگر در دیوکسی ریبوز ۳ عامل هیدروکسیل وجود داشته باشد در ریبوز ……………………………………………………………… عامل OH وجود دارد.

۹- در DNA نوکلئوتیدها با پیوند ………………………………………… به هم متصل و رشته های …………………………………… را می سازند.

ب) در جدول زیر، هر یک از گزاره ها با یکی از واژه ها ارتباط منطقی دارد. شماره واژه مرتبط را در جلوی گزاره صحیح بنویسید. (توجه: یک واژه اضافی است.)

واژه

۱- گریفیت ۲- ایوری ۳- چار گاف ۴- واتسون ۵- پرتو X

گزاره

الف) کشف DNA به عنوان عامل مؤثر در انتقال صفات ب) ارائه مدل مارپیچ دورشتهای DNA

پ) مادۂ وراثتی می تواند بین یاخته ها منتقل شود. ت) برابر بودن تعداد بازهای A و T

پ) در جدول زیر، هر یک از گزاره ها با یکی از واژه ها ارتباط منطقی دارد. شماره واژه مرتبط را جلوی گزاره صحیح ان بنویسید. (توجه: یک واژه اضافی است.)

گزاره

۱- DNA حلقوی ٢- پرتو ایکس ۳-گریفیت ۴- RNA پیک ۵- RNA ناقل ۶- RNA ریبوزومی

واژه

الف) کشف حالت مارپیچی DNA ب) اطلاعات اولیه در مورد ماده وراثتی پ) اطلاعات را از DNA به ریبوزوم می رساند. ت) فاقد دو انتهای آزاد ث) آمینواسید را به ریبوزوم می برد.

ت) درستی یا نادرستی جملات زیر را مشخص کنید. (در جملات نادرست، زیر عبارتهای غلط خط کشیده و درست آنها را بنویسید.)

۱۲- در آزمایشات گریفیت چگونگی انتقال مادۂ وراثتی مشخص شد.

۱۳- در زمان ایوری، برخی دانشمندان بر این عقیده بودند که پروتئین ها، مادۂ وراثتی هستند.

۱۴- مقدار گوانین موجود در mRNA همیشه با مقدار سیتوزین برابر است.

۱۵- در DNA دو باز تک حلقه ای در مقابل یک باز دوحلقه ای قرار می گیرد.

۱۶- در آزمایشات چار گاف دلیل برابری نوکلئوتید A با T در DNA طبیعی مشخص شد.

۱۷- در دو رشته یک مولکول DNA تعداد نوکلئوتیدها برابر است ولی نوع آنها یکسان نیست.

۱۸- در ساختار DNA همانند ژن، ۴ نوع نوکلئوتید وجود دارد.

۱۹- با استفاده از تصویر به دست آمده از پرتو X، ابعاد مولکول DNA مشخص شد.

۲۰- در ساختار ATP باز آدنین از حلقه کوچک تر خود به قند ۵ کربنه متصل می شود.

۲۱– با توجه به شکل به پرسش های زیر پاسخ دهید.

الف) موارد شماره گذاری شده را نام گذاری کنید.

ب) اختلاف RNA و DNA در کدام شماره ها است؟

پ) شماره ۴ آدنین است یا سیتوزین؟

ت) به جای شماره ۵، کدام عنصر قرار می گیرد؟

۲۲- با توجه به شکل به پرسش های زیر پاسخ دهید.

الف) موارد شماره گذاری شده را نام گذاری کنید.

۱-………………….

۲-………………….

۳-………………….

۴-………………….

۵-…………………..

۶-…………………..

۷-…………………..

۸-…………………..

ب) هر یک از شکل های (الف) و (ب) نشان دهنده کدام نوع از نوکلئیک اسیدها است؟

پ) در کدام مولکول A = T می باشد؟

ث) به پرسش های زیر پاسخ کوتاه دهید.

۲۳- اگر ترتیب رشته پلینوکلئوتیدی به صورت TGTGCAGAATGGC باشد، توالی رشته مقابل آن را بنویسید.

۲۴- در ساختار کروموزوم X کدام دو پلیمر مشارکت دارند؟

۲۵- عامل بیماری سینه پهلو کدام است؟

۲۶- نتیجه آزمایش سوم گریفیت چه بود؟

۲۷- ایوری و همکارانش ابتدا، در عصاره استخراج شده باکتریهای کشته شده پوشینه دار، کدام مولکول را تخریب کردند؟

۲۸- قند موجود در DNA چه نام دارد و چند کربنه است؟

۲۹- کدام اجزا از یک نوکلئوتید فاقد نیتروژن است؟

۳۰- پیوند بین قند و گروه فسفات در یک نوکلئوتید از چه نوعی است؟

۳۱- پیوندهای اشتراکی در یک نوکلئوتید، بین چه مولکول هایی است؟

و به پرسش های زیر پاسخ کامل دهید. ۳۲- تفاوت نوکلئوتیدها در چیست؟

۳۳- ژن را تعریف کنید.

۳۴- نکات کلیدی مد نظر مدل مارپیچ دو رشته ای DNA را شرح دهید.

۳۵- انواع RNA را نام ببرید و نقش هر کدام را بنویسید.

۳۶- دو مورد از نتایج جفت شدن بازهای مکمل را شرح دهید.

را بنویسید.

۳۷- اگر توالی مولکول DNAی فرضی (AACAGCGTAالگو) و (TTGTCGCAT غیر الگو) باشد.توالی مولکول tRNA ای که از روی این مولکول رونویسی می شود را بنویسید.

۳۸-نقش های نوکلوئتید در یاخته را بنویسید.

۳۹- سه تفاوت بین DNA و RNA را بنویسید.

۴۰-ثابت بودن قطر DNA چه مزیتی دارد؟

۴۱- نقش پیوند هیدروژنی در DNA چیست؟

۴۲- چرا دانشمندان در ابتدا ، انتظار داشتند که ۴ نوع یاز در DNAیتمامی جانداران یکسان است؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.