نمونه سوالات فصل۲ زیست شناسی (۳)

نمونه سوالات فصل۲ زیست شناسی (۳)

همواره نمونه سوالات ، دانش آموزان را برای ارائۀ بهتر درس پخته تر می کند. دانش آموزان با دیدن نمونه سوالات امتحانی ، دید بازتری نسبت به درس پیدا خواهند کرد. بدیهی است که هر چه تجربه بیشتر شود تبهر در کارها از جمله شاگرد اول شدن هم به مراتب بالا خواهد رفت . دوستان ، نمونه سوالات را از دست ندهید و خیلی البته ، خلاقیت خودتان را نیز فراموش نکنید و در پی کشف سوالات جدید از متن درستان باشید. مثال ورزشکاران که یاخته های ماهیچه یشان را تقویت می کنند ، شما هم یاخته های عصبی مغزتان را پرورش دهید.

جریان اطلاعات در یاخته

علت بیماری کم خونی داسی شکل چیست؟

۱- درستی و نادرستی هر یک از عبارت های زیر را مشخص کنید.

آ)تعداد رمزه ها در RNAهای پیک تمامی جانداران یکسان است.

الف) هررمز سه نوکلئوتیدی mRNA رایک آنتی کدون(پادرمزه) می نامند .

ب) مناطقی از DNA که رونوشت آنها در mRNA ی بالغ باقی می ماند، میانه(اینترون) نامیده می شود.

پ) حذف رونوشت میانه(اینترون) ها و تشکیل mRNA بالغ در هسته صورت می گیرد.

پ)در فرایند ترجمه، هر دو نوع واکنش آبکافت و سنتز آبدهی انجام می شود.

ت) در محل اتصال آمینواسید به مولکول tRNA توالی CAC وجود دارد.

ث) پس از اتصال بخش بزرگ و کوچک ریبوزوم به یکدیگر، tRNA آغازگر با کدون آغاز رابطۀ مکملی برقرار می کند.

ح) مناطقی از DNA که رونوشت آنها در RNA بالغ باقی می ماند ، بیانه(اگزون) نامیده می شود.

ج)در بخش پادرمزه(آنتی کدون) مولکول tRNA ، توالی AUC نمی تواند وجود داشته باشد.

چ)ژنها به واسطه پروتئین ها می توانند صفات را ایجاد کنند.

۲ – در جملات زیر جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.

الف) ژن هایی که محصول رونویسی آنها ……………………. باشد ترجمه می شود.

ب) توالی های نوکلئوتیدی .. ………….. تعیین می کند که کدام …………………………… باید در ساختار پروتئین قرار بگیرد.

پ) یک تغییر ژنی باعث می شود پروتئین ……….. در گویچه قرمز دچار تغییر شده و در نتیجه شکل گویچه قرمز به صورت …………

ت) رمزه آغاز باعث آغاز ……………………………. می شود و معرف اسید آمینه …………………………………….. است.

ث) مواد اولیه مصرفی در ترجمه، …………… هستند و هم چنین …………….. و …………… از دیگر عوامل لازم در ترجمه هستند.

ح) پروتئین های ساخته شده از طریق فرایند ………………… به خارج یاخته رفته و یا ممکن است در ……………… باقی بمانند.

۳- پرسش های چند گزینه ای:

آ)کدام نادرست است؟ «در باکتری اشرشیاکلای، رونوشت …………………………………..

۱) ژن مهار کننده، ترجمه می شود ۲) جایگاه پایان رونویسی، قند دئوکسی ریبوز دارد

۳) رمز؛ پایان، ترجمه نمی شود ۴) بخش قرار گرفته قبل از ژنهای تجزیه کننده لاکتوز، باز آلى آدنین دارد.

ب) در صورت تجزیه باکتریهای همراه غذا در لوله گوارشی انسان، از کدام یک نمی تواند آمونیاک به وجود آید؟

۱) اپراتور ۲) عوامل پایان ترجمه ۳)عوامل رونویسی ۴)عامل تغییر شکل دهنده مهار کننده

پ)کدام عبارت درباره تنظیم بیان (رونویسی ژن های مربوط به تجزیه لاکتوز در اشرشیاکلای درست است؟

۱) توالی واحدهای سازنده لاکتوز، توسط ژن سازنده مهار کننده در باکتری تعیین می گردد.

۲) در حضور لاکتوز، پروتئین مهار کننده تغییر شکل یافته و به توالی اپراتور متصل می شود.

۳) اتصال لاکتوز به مهار کننده باعث تجزیه مهار کننده و شروع رونویسی می گردد.

۴) در پی اتصال لاکتوز به مهار کننده، گلوکز بیشتری در اختیار یاخته قرار می گیرد.

۴- به پرسش های زیر در مورد تنظیم بیان ژنها پاسخ دهید:

الف ) بخش تنظیم کنندهی رونویسی منفی در اشرشیا کلای شامل چه بخش هایی است؟ نام ببرید.

ب) توالی افزاینده در کدام نوع سلولها وجود دارد و نقش آن چیست؟

۵- مرحلۀ طویل شدن ترجمه چگونه شروع می شود؟

۶- دو مورد از تفاوت های فرایند همانندسازی و رونویسی را بنویسید.

۷- در مورد انواع مولکول RNA به سؤالات زیر پاسخ دهید:

الف ) با توجه به این نکته که مولکول tRNA تک رشته ای است، بخش های دو رشته ای موجود در مولکول tRNA چگونه حاصل شده است ؟

ب) کدون(رمزه) اولین آمینو اسید در هر زنجیره پلی پپتیدی بر روی mRNA چیست ؟

۸- در مورد تنظیم بیان ژن در پروکاریوت ها و یوکاریوت ها به سؤالات پاسخ دهید.

الف) عمدتا تنظیم بیان ژن پروکاریوت ها چه هنگام صورت می گیرد؟

ب ) مولکول پروتئینی که شناسایی راه انداز را در یوکاریوت ها انجام می دهند، چه نام دارند؟

۹- در جریان بالغ شدن یک mRNA اولیه چهار پیوند فسفو دی استر شکسته می شود:

الف)mRNA حاصل چند بیانه( اگزون ) دارد؟

ب) در این فرآیند چند پیوند فسفو دی استر تشکیل می شود؟

۱۰- در مورد tRNA به سؤالات زیر پاسخ دهید.

الف) در tRNAحامل آمینو اسید متیونین، جایگاه اتصال آمینو اسید دارای کدام توالی می باشد؟

ب ) توالی مزبور چه نام دارد؟

۱۱- به سؤالات زیر در مورد تنظیم بیان ژن پاسخ دهید.

الف) اتصال کدام ماده به پروتئین مهار کننده، در تنضیم منفی رونویسی باعث روشن شدن ژن می شود؟

ب) تنظیم بیان ژن در یوکاریوت ها غالبا در چه هنگامی انجام می گیرد؟

۱۲- رشته mRNA حاصل از DNA الگو مقابل، تحت تأثیر یکی از انواع جهش های نقطه ای قرار گرفته است. رشته DNA الگو TACACACGTATT: و رشته mRNA جهش یافته: AUGUGGCAUAA

الف) با توجه به رشته DNA الگو ،رشته رمزینه را بنویسید.

؟ ب ) کدام نوکلئوتید در رشته DNA مورد جهش قرار گرفته است ؟

۱۳- در ارتباط با توالی نوکلئوتیدی درmRNA زیر به سؤالات پاسخ دهید:

mRNA: AAAGUAAUGUUUCGUUGA

الف) اولین پادرمزه که وارد جایگاه A ریبوزوم(رناتن) می شود، کدام است؟

ب) آخرین رمزه که در جایگاه P ریبوزوم قرار می گیرد، کدام است؟

ج) کدون پایان در کدام جایگاه ریبوزوم قرار می گیرد؟

۱۴- در فرآیند ترجمه کدام یک زودتر رخ می دهد؟ (الف یاب).

الف) رناتن(ریبوزوم) به اندازه یک کدون در طول mRNA به پیش می رود.

ب) tRNA حامل دومین آمینواسید به جایگاه A وارد می شود.

۱۵ – در رابطه با بیماری کم خونی داسی شکل به سؤالات زیر پاسخ دهید:

الف) علت این بیماری چیست؟

ب) این بیماری نشان دهنده رابطه بین کدام مولکولها در یاخته است؟

۱۶- نقش هر یک از دو نوع آنزیم RNA پلی مراز او RNA پلی مراز II را در سلول های یوکاریوتی بنویسید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.