نمونه سوالات فصل۳ زیست شناسی (۳)

نمونه سوالات فصل۳ زیست شناسی (۳)

همواره نمونه سوالات ، دانش آموزان را برای ارائۀ بهتر درس پخته تر می کند. دانش آموزان با دیدن نمونه سوالات امتحانی ، دید بازتری نسبت به درس پیدا خواهند کرد. بدیهی است که هر چه تجربه بیشتر شود تبهر در کارها از جمله شاگرد اول شدن هم به مراتب بالا خواهد رفت . دوستان ، نمونه سوالات را از دست ندهید و خیلی البته ، خلاقیت خودتان را نیز فراموش نکنید و در پی کشف سوالات جدید از متن درستان باشید. مثال ورزشکاران که یاخته های ماهیچه یشان را تقویت می کنند ، شما هم یاخته های عصبی مغزتان را پرورش دهید.

انتقال اطلاعات در نسل ها

آ) درستی یا نادرستی هر یک از عبارتهای زیررا مشخص کنید.

 1. ویژگیهای والدین توسط دستورالعمل هایی که در پروتئین های موجود در گامت ها قرار دارد به نسل بعد منتقل می شود.
 2. ساختار و عمل DNA قبل از کشف قوانین وراثت توسط مندل، مشخص شده بود.
 3. تمامی صفات فرزندان از طریق وراثت از والدین به آنها به ارث رسیده است.
 4. اگر پروتئین D روی غشاء گویچه های قرمز باشد ،گروه خونی RH مثبت است.
 5. الل های مختلف مربوط به یک ژن روی جایگاه های مشابهی از کروموزومهای همتا قرار دارند.
 6. در گل میمونی با دیدن رنگ گل می توان ژنوتیپ آن را تشخیص داد.
 7. گروه خونی DD مثبت و گروه خونی Dd ، منفی است.
 8. دو دگره(الل) برای رنگ گل میمونی وجود دارد که یکی قرمز و دیگری سفید است.
 9. برای یک صفت خاص هیچ گاه انواع فنوتیپ از انواع ژنوتیپ کم تر نیست.
 10. برای گروه خونی ABO چهار نوع ژنوتیپ و چهار نوع فنوتیپ وجود دارد.
 11. هموفیلی یک بیماری وابسته به جنس و بارز است.
 12. رخ نمود صفات تک جایگاهی، غیرپیوسته است.
 13. علائم بیماری PKU از زمان تولد آشکار می شود.
 14. برای صفت گروه خونی ABO در یک شخص می تواند، بیش از دو نوع الل هم وجود داشته باشد.
 15. هر صفت چنداللی حتما صفتی پیوسته است.

ب) جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.

 1. بیش ازکشف قوانین وراثت ، توسط …………………. تصور بر این بود که صفات فرزندان…………. از صفات والدین و ………………………… از آن هاست.
 2. گروه خونی Rh براساس بودن یا نبودن نوعی ……………….. است که در غشای……………. جای دارد و…………………… نامیده میشود.
 3. جایگاه ژنهای گروه خونی Rh بر روی کروموزوم شماره ……………………………. و جایگاه ژنهای گروه خونی ABO بر روی کروموزوم شماره ……………………..قرار دارد.
 4. به شکل های مختلف ژنهای مربوط به یک صفت که ……………….. یکسانی دارند…………………………. می گویند.
 5. هموفیلی یک بیماری ……………….. است و الل مربوط به این بیماری روی کروموزوم……………………… قرار دارد.
 6. صفات ………………. فنوتیپ …………………………دارند و نمودار توزیع فراوانی آنها شبیه زنگوله است.
 7. صفاتی که بدون طیف هستند صفات ……………….. نام دارند و حتما …………………….. هستند.
 8. بیماری فنیل کتونوری در اثر فقدان آنزیم …………… آمینواسید فنیل آلانین به وجود می آیدو…………………. فنیل آلانین به ایجاد ترکیبات خطرناک منجر می شود.

پ) مردی با گروه خونی A با زنی با گروه خونی B که هر دو دارای ژنوتیپ ناخالص هستند، ازدواج می کند.

 1. انواع فنوتیپهای جدید احتمالی در فرزندان کدامند؟
 2. احتمال تولد فرزندی با گروه خونی A چقدر است ؟

ت) هر یک از صفات زیر از کدام الگوی ورانتی تبعیت می کند؟

 1. رنگ موهای اسب
 2. ب) حالت موی انسان

ث) مسائل ژنتیکی

 1. اگر گروه خون پدر+ A و گروه خون مادر+ B و اولین فرزند آنها دختری با گروه خونO- باشد، چه قدر احتمال دارد دومین فرزند آنهاپسری با گروه خون A- باشد؟
 2. در بررسی همزمان دو صفت گروه خونی Rh و گروه خونی ABO چند نوع ژنوتیپ و چند نوع فنوتیپ قابل تصور است؟
 3. اگر فرزند اول و دوم یک خانواده به ترتیب گروه خون O و AB داشته باشند چه قدر احتمال دارد فرزند سوم این خانواده پسری با گروه خونی B باشد؟
 4. اگر مردی هموفیل با زنی ناقل هموفیلی ازدواج کند، چه قدر احتمال دارد اولین پسر آنها مبتلا به هموفیلی باشد؟

ج) به سوالات زیر پاسخ دهید.

 1. ژن شناسی چه شاخه ای از زیست شناسی است؟
 2. صفات تک جایگاهی و صفات چندجایگاهی را تعریف کنید.
 3. انواع ژنوتیپ های احتمالی برای فردی که گروه خون B دارد را بنویسید.
 4. در چه حالتهایی می توان با دیدن فنوتیپ، ژنوتیپ را تشخیص داد؟
 5. در چه صورتی فرزندان تمام ژن های خود را از یک والد دریافت می کنند؟
 6. مثبت یا منفی بودن گروه خون به چه چیزی بستگی دارد؟
 7. در چه صورتی فرزندان تمام ژن های خود را از یک والد دریافت می کنند؟
 8. اگر گروه خون مادر مثبت و گروه خون فرزندش منفی باشد، ژنوتیپ مادر خالص است یا ناخالص؟

به صفحه آزمون ساز برید و برگۀ آمتحانی خودتان رابسازید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.